Nedgang i olje- og gassutvinning ga dårligere driftsresultater i 2019

Publisert:

Offentlig eide ikke-finansielle foretak hadde lavere driftsresultat i 2019 sammenligne med året før. De fleste næringene hadde en nedgang i driftsinntektene. Dette var tydeligst i næringene innen bergverksdrift og utvinning men også innen annen industri.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak hadde i 2019 samlet sett, et driftsresultat på 265 milliarder kroner. Dette utgjorde 22 prosent av driftsinntektene. Tilsvarende tall for 2018 var henholdsvis 345 milliarder kroner og 26 prosent, viser nye tall fra statistikken Offentlige foretak, regnskap.

Figur 1. Driftsresultat. Offentlig eide ikke-finansielle foretak

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsresultat (mill.kr) 319156 173905 129027 280229 344900 265078

Reduksjonen i driftsresultatet kan i stor grad tilskrives nedgang i driftsinntekter for foretak innen bergverksdrift og utvinning, og spesielt olje- og gassutvinning. Disse næringene bidro til sammen med et driftsresultat på 215 milliarder. Næringen domineres av henholdsvis SDØE, og Equinor ASA. SDØE bidro alene med et driftsresultat på om lag 97 milliarder kroner.

Elektrisitets-, gass-, damp-, og varmtvannsforsyningssektoren var nest største næring og hadde i 2019 samlet sett et driftsresultat på 36 milliarder kroner.

Informasjons- og kommunikasjonsnæringene oppnådde i 2019 et driftsresultat på 5 milliarder kroner. I transport- og lagringsnæringene var driftsresultatet på 3 milliarder kroner. Dominerende foretak i disse næringsgruppene er Telenor ASA, Posten Norge AS og Norges Statsbaner AS (Vy).

Høyest driftsresultat i Statens forretningsdrift

De statlig eide foretakene hadde et samlet driftsresultat på godt og vel 143 milliarder kroner, mens driftsresultat i Statens forretningsdrift var på om lag 97 milliarder kroner. Statlig eide foretak og statens forretningsdrift stod dermed for omtrent 90 prosent av det samlede driftsresultatet.

Driftsresultatet for de kommunalt eide foretakene var på om lag 25 milliarder kroner i 2019.

Figur 2. Driftsresultat, sektorfordelt. 2019. Prosent

Prosent
Statlig eide foretak 54.1 % 54.1
Statens forretningsdrift 36.6 % 36.6
Kommunalt eide foretak 9.3 % 9.3

Økning i verdien av eiendelene

De offentlig eide ikke-finansielle foretakenes samlede eiendeler ble verdsatt til 3 776 milliarder kroner ved utgangen av 2019, en økning på 255 milliarder kroner fra året før. Verdien av foretakenes anleggsmidler økte med 10,5 prosent og omløpsmidler gikk ned med 7 prosent.

Kapitalen er konsentrert i et fåtall av foretakene og vel femti foretak står samlet sett for i overkant av tre firedeler av de samlede eiendelene. Hvert av disse foretakene har mer enn 8 milliarder kroner i eiendeler. Femten av disse kapitalintensive foretakene er kommunalt eide og tilhører stort sett sektoren for elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning.

Likviditet

Regnskapene viser at likviditetsgraden gikk fra 0,93 i 2018 til 0,89 i 2019. Det vil si at omløpsmidlene også i 2019 var lavere enn den kortsiktige gjelden, og at likviditeten ble noe redusert fra 2018 til 2019. Dette alene trenger likevel ikke å gi et fullstendig bilde av foretakenes likvide situasjon og en må derfor tolke dette tallet med forsiktighet.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak har hatt en relativt stabil finansieringsstruktur i perioden 2014 til 2019. Egenkapitalandelen i 2019 var på 49 prosent.

Finansieringsgraden har holdt seg rundt 1 i perioden. Det betyr at anleggsmidlene i all hovedsak har vært finansiert med langsiktig kapital, altså med egenkapital og langsiktig gjeld.

Statens forretningsdrift er holdt utenfor tallene for egenkapitalandel og finansieringsgrad, fordi egenkapitalen i disse foretakene ikke kan sammenlignes med andre offentlig eide foretak.

Offentlig eierskap

Staten og kommunene er store eiere i norsk næringsliv. Det offentlige eierskapet er mangfoldig og har stor betydning for norsk økonomi. Eierskapet varierer fra eierposter i store børsnoterte selskaper til små heleide sektorpolitiske selskaper. De offentlige selskapenes virksomhetsområder har stor spennvidde og opererer blant annet innen bergverk og utvinning, kraftforsyning, transport, eiendomsdrift og attføringsforetak. Økonomisk dominerer bergverksdrift og utvinning, med SDØE og Equinor som de største aktørene. Når det gjelder sysselsetting er transport og lagring størst. I denne gruppen finnes blant annet Posten Norge AS og Norges Statsbaner AS (Vy)

Utviklingstrekk

Ved utgangen av 2019 hadde SSB tilgang til regnskapstall for vel 3 200, av 3 300 offentlig eide ikke-finansielle foretak.

Selskapsformer

Staten og kommunene er i hovedsak involvert i følgende typer selskaper:

– aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, herunder også statsaksjeselskaper

– kommunal og statlig forretningsdrift

– særlovsselskaper som statsforetak, kommunale og fylkeskommunale foretak og interkommunale selskaper mv.

SDØE

Regnskapsinformasjonen er hentet fra Petoro AS sin årsberetning over SDØE´s virksomhet for 2019.

Kontakt