Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Oppdatert: 15. mars 2024

Neste oppdatering: 17. juni 2024

Samlet areal på utvalgte kommunale formålsbygg
Samlet areal på utvalgte kommunale formålsbygg
2023
28 308 666
kvm
Eiendomsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner, konserntall
Eiendomsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner, konserntall
202120222023Prosentvis endring
2023 - 2022
Kommuner og kommunale foretak
Bruttoareal:
Samlet areal på utvalgte kommunale formålsbygg, kvm27 051 25627 070 10328 308 6664,6
Herav leide kommunale formålsbygg, kvm1 414 8781 386 0472 722 22996,4
Kostnader til eiendomsforvaltning, 1000 kroner:
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning34 556 50237 973 97540 775 1307,4
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning36 388 79039 740 77442 460 6686,8
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning16 960 41019 009 09320 024 1245,3
Herav utgifter til renholdsaktiviteter4 369 1044 429 2084 739 2237,0
Herav energikostnader3 642 3555 076 6994 428 715-12,8
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunal eiendomsforvaltning3 454 9813 536 5324 299 76921,6
Brutto investeringsutgifter, kommunal eiendomsforvaltning32 000 51129 520 36428 678 543-2,9
Fylkeskommuner og fylkeskommunale foretak
Bruttoareal:
Samlet areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg, kvm5 158 0705 064 8144 648 053-8,2
Herav leide utvalgte fylkeskommunale formålsbygg, kvm665 714640 545398 354-37,8
Kostnader til eiendomsforvaltning, 1000 kroner:
Netto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning6 407 4436 987 4517 489 0187,2
Korrigerte brutto driftsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning6 541 8007 179 3217 804 5188,7
Utgifter til driftsaktiviteter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning2 741 6613 102 4843 227 2254,0
Herav utgifter til renholdsaktiviteter740 639758 667786 0823,6
Herav energikostnader587 450876 748676 545-22,8
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning528 910549 213764 48739,2
Brutto investeringsutgifter, fylkeskommunal eiendomsforvaltning4 331 3015 687 9396 145 5848,0
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Arealet til utvalgte kommunale formålsbygg satt sammen med forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter fra kommuneregnskapet og brukerne av bygningene. Dette gir detaljert og sammenlignbar styringsinformasjon om aktivitetene knyttet til eiendomsforvaltning i kommunene og prioriteringen av området.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 2. august 2023.

Bruttoareal (BTA):
"Bygningens eller bruksenhetens samlete areal begrenset av ytterveggens utside eller midt i delevegg mellom bruksenheter"(NS3940, Areal- og volumberegninger av bygninger). Bruttoarealet for en bygning er summen av bruttoarealene for alle plan.

Kommunene og kommunale foretak skal rapportere areal på seks KOSTRA-funksjoner:
- 130 Administrasjonslokaler
- 221 Barnehagelokaler og skyss
- 222 Skolelokaler
- 261 Institusjonslokaler
- 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
- 386 Kommunale kulturbygg

Fylkeskommunene og fylkeskommunale foretak skal rapportere areal på to KOSTRA-funksjoner:
- 430 Administrasjonslokaler
- 510 Skolelokaler og internatbygninger

De samme funksjonene skal brukes til å føre utgifter til drift og vedlikehold av lokalene. Dermed kan regnskapsdata kobles med bruttoarealet, slik at man får indikatorer med kostnader per kvadratmeter også videre.

Driftsregnskapet omfatter løpende inntekter og utgifter medregnet avdrag på lån mv. og spesifiseres i henhold til kontoklasse, funksjon og art.

Funksjon

Funksjon angir hvilke formål inntektene og utgiftene knytter seg til, for eksempel administrasjon, førskole, grunnskole, barneverntjeneste og avløpsrensing. Oversikt over funksjonene finnes i Kodeliste for KOSTRA regnskapsfunksjoner . Nærmere definisjon av funksjonene finnes i Veileder til kontoplanen i KOSTRA

Artsinndelingen for kommunene beskriver hva slags utgift eller inntekt det gjelder.

Kommunale foretak

Begrepet brukes om kommunale foretak (KF) etter kommuneloven kapittel 9.

Navn: Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
Emne: Offentlig sektor

17. juni 2024

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Publiseres for kommuner, fylkeskommuner , fylker og landet

Årlig.
Foreløpige tall publiseres 15. mars i KOSTRA.
Reviderte tall publiseres 15. juni i KOSTRA.

Ikke relevant.

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Statistikken gir en oversikt over og detaljert informasjon om kommunenes bygningsmasse og forvaltningen av denne. Den kan brukes for å belyse bruttoarealet på kommunenes formålsbygg og kostnadene til eiendomsforvaltningen, både over tid og ved sammenlikninger mellom kommunene.

Oppdragsgiver for statistikken er Kommunal- og distriktsdepartementet.

Statistikken gir styringsinformasjon om kommuners eiendomsforvaltning til bruk for politikere og statlige styringsorganer. Dessuten gir statistikken informasjon til media og allmennheten.

Blant viktige eksterne brukere finner vi Kommunal- og distriktsdepartementet. Andre viktige brukere er forskningsinstitusjoner og Kommunesektorens organisasjon(KS).

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Ikke relevant

Hjemmel for innsamling finner man i Lov av 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 16-1, med tilhørende Forskrift av 18. oktober 2019 nr. 1412 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner mv. (KOSTRA-forskriften).

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023, hovedområde Bygg, bolig og eiendom, delområde Eiendom.

Ikke relevant.

Statistikken dekker alle landets kommuner, fylkeskommuner, fylkeskommunale og kommunale foretak som eier eller leier kommunale formålsbygg. Kommunene er svært ulike både når det gjelder geografi, areal og folketall. Rundt halvparten av kommunene har mindre enn 5 000 innbyggere, mens det bare er 24 kommuner som har mer enn 50 000 innbyggere.

Statistikken benytter to datakilder. KOSTRA skjemaene Skjema 34A Areal på utvalgte kommunale formålsbygg, 34B Areal på utvalgte kommunale formålsbygg (KF),34C Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg, og 34D Areal på utvalgte fylkeskommunale formålsbygg (FKF) og deler av kommunenes regnskap.

Populasjonen er alle kommuner, fylkeskommuner og fylkeskommunale og kommunale foretak som eier/leier kommunale formålsbygg.

Data rapporteres elektronisk til SSB både som online skjema hvor fylkeskommunene, kommunene, fylkeskommunale og kommunale foretak registrerer opplysningene om formålsbyggenes bruttoareal, og som filuttrekk fra fylkeskommunenes, kommunenes, fylkeskommunale og kommunale foretaks fagsystemer for økonomi. Frist for rapportering er 15. februar for både skjemaene og filuttrekket.

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

Data kontrolleres i det elektroniske skjemaet før innsending. Data kontrolleres også ved mottak av skjemaet.

Filuttrekket kontrolleres før innsending ved hjelp av kontrollprogram. Det kjøres en rekke konsistenskontroller og sumkontroller, som må tilfredsstilles for at regnskapsrapportene skal kunne sendes inn. Internt i SSB foretas det ytterligere kontroller, som blant annet at det er ført beløp på sentrale funksjoner (utgiftsområder) samt at det foretas rimelighetskontroller ved å sammenligne sentrale regnskapsdata mot forrige årgang og mot sammenlignbare kommuner.

Ved store og/eller mange feil og avvik kontaktes oppgavegiver og rettinger foretas ordinært ved innsending av nytt og opprettet skjema og/eller ny og opprettet regnskapsrapport. Eiendomsforvaltingsdata blir publisert som en del av KOSTRA som foreløpige tall 15. mars året etter regnskapsåret. Kommunene og fylkeskommunene har frist til 15. april for å sende inn opprettede tall til publisering av reviderte tall den 15. juni.

Dataene publiseres som grunnlagsdata og detaljerte nøkkeltall. Grunnlagsdata er absolutte tall.

Ikke relevant.

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Rapporteringen av skjemaene 34A, 34B, 34C og 34D ble gjennomført første gang i 2009 (for 2008).

Til publisering av foreløpige tall 15. mars gjennomføres kun elektroniske kontroller. Disse kontrollene fanger ikke opp alle typer feil og det kan derfor forekomme feil i statistikken som publiseres den 15. mars. Ved publiseringen av opprettede tall den 15. juni er tallene kontrollert både av kommunene/fylkeskommunene selv og av SSB. Publiseringen gir til dels svært detaljerte opplysninger og SSB kontrollerer ikke alltid det mest detaljerte nivået, slik at feil kan forekomme.

Skjemaene 34A, 34B, 34C og 34D ble rapportert til SSB for første gang i 2009 (for 2008). Dette er en kilde til måle- og bearbeidingsfeil, idet kommunene ikke har noen etablert praksis for å registrere de etterspurte data og fordi man ikke har tilsvarende fjorårstall å sammenlikne med.

Partielt frafall forekommer. Innrapportering av skjemaene 34A, 34B, 34C og 34D, og kommuneregnskapet er i prinsippet fulltelling, men særlig ved publisering av foreløpige tall den 15. mars vil det være et til dels betydelig frafall. De landstallene som publiseres 15. mars i KOSTRA er basert på tall for de kommunene/fylkeskommunene som har rapportert.

Ved publisering av opprettede kommuneregnskapstall den 15. juni vil det erfaringsmessig også være noe frafall, men betydelig mindre enn for foreløpige tall. Til publiseringen den 15. mars kan frafallet komme opp i 30 prosent av de rapporteringspliktige oppgavegiverne, mens frafallet til publiseringen den 15. juni normalt er under fem prosent.

Foreløpige tall publiseres 15. mars og reviderte tall publiseres 15. juni, begge deler som ledd i publiseringen av KOSTRA.

De reviderte tallene baserer seg på tilnærmet fulltelling samt at data er editert, mens de foreløpige tallene hovedsakelig baseres på lavere svarprosent og kun maskinelle hovedkontroller av innkomne data.

Revisjon

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Revisjon i tidligere publiserte sesongjusterte tall kan forekomme når nye observasjoner (eller reviderte tidligere observasjoner) inkluderes i beregningsgrunnlaget. Revisjonsomfanget er som regel størst i den mest aktuelle delen (siste 1-2 år) av sesongjustert tidsserie. Tilsvarende revisjon i trend er også normalt, særlig på slutten av tidsserien. Omfanget av revisjon i trend og sesongjusterte tall er påvirket av revisjonspolicy, jamfør kapittel 4 i retningslinjene for sesongjustering for det europeiske statistikksystemet (ESS) på Eurostats nettsted (kun på engelsk). For mer informasjon om revisjon av sesongjusterte tall, se statistikkens Om sesongjustering.

Kontakt