SSB har som målsetting å levere forskning og analyser som skal være til nytte for forvaltningen, Stortinget, partene i arbeidslivet og allmenheten. For å synliggjøre hvordan og i hvilken grad SSB leverer på dette området, har vi tatt i bruk impact cases basert på aktiviteten i forskningsavdelingen.

I dette notatet beskrives arbeidet som ble gjennomført av SSB for Pensjonsutvalget (NOU 2022: 7) og det påfølgende arbeidet med stortingsmeldingen (Meld. St. 6, 2023–2024). SSB deltok i Pensjonsutvalgets sekretariat med beregninger foretatt på mikrosimuleringsmodellen MOSART, dokumentert i Rapporter 2022/22.