Persontransporten Transport fra et sted i Norge til et annet sted i Norge. Den delen av en transport mellom Norge og utlandet som foregår på norsk område blir ikke regnet med. økte med over 3 milliarder Produktet av reiselengde og antall personer som er transportert. Eksempel: En bil med 2 personer som kjører 10 kilometer har utført et persontransportarbeid på 2 x 10 = 20 personkilometer. fra 2020 til 2021, til rundt 76 milliarder, viser statistikken Innenlandsk transport. I 2021 hadde den innenlandske persontransporten knapt 5,5 milliarder passasjerer, en økning med over 200 millioner passasjerer sammenlignet med 2020.

Målt i personkilometer utgjorde veitransport 92 prosent av persontransporten innenlands i 2021, samme andel som i 2020. Tallene for veitransport inkluderer transport med busser, drosjer, personbiler, motorsykler og mopeder. Lufttransports, skinnegående transports og sjøtransports andeler av Et mål på omfanget av persontransport, definert som det arbeidet som blir utført når et transportmiddel frakter et visst antall personer en bestemt reiselengde. Persontransportarbeidet blir målt i personkilometer. på henholdsvis 4, 3 og 1 prosent var også uforandret sammenlignet med 2020.

Figur 1. Innenlandsk persontransport målt i personkilometer, etter type transport. 2010-2021. Prosent

¹Transport med jernbane, forstadsbaner og sporveier.

Halvparten av godstransportarbeidet med lastebiler

I alt ble det fraktet 349 millioner tonn gods innenlands i Norge i 2021, når transporten av olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen til fastlandet blir holdt utenfor. Det var en oppgang på 22 millioner tonn sammenlignet med 2020.

Lastebilene utførte den største delen av godstransportarbeidet i Norge. Målt i Produktet av godsmengde og transportavstand. Eksempel: En lastebil som transporterer 2 tonn gods i 10 kilometer har utført et godstransportarbeid på 2 x 10 = 20 tonnkilometer. sto veitransporten for 53 prosent av Et mål på omfanget av godstransport, definert som det arbeidet som blir utført når et transportmiddel frakter en viss mengde gods over en bestemt avstand. Godstransportarbeidet blir målt i tonnkilometer. innenlands i 2021, mens andelene til sjøtransport og jernbanetransport var henholdsvis 42 og 5 prosent. Lufttransportens andel er svært liten i denne sammenhengen.

Tallene for godstransport i denne artikkelen inkluderer Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme. I denne statistikken vil det si transport av gods mellom steder i Norge utført med utenlandsregistrerte transportmidler..

Figur 2. Innenlandsk godstransport målt i tonnkilometer medregnet kabotasje, etter type fastlandstransport¹. 2010-2021. Prosent

¹Inkluderer ikke transport fra norsk kontinentalsokkel.