14 000 av Omfatter hytter, sommerhus, helårsbolig- og våningshus benyttet som fritidsbolig. I dagligtale er ofte hytte synonymt med fritidsbolig eller fritidsbygg. I bygningsdelen til Matrikkelen er dette alle bygg under kategorien «Fritidsbolig» (kode 161, 162 og 163). er helårsboliger benyttet som fritidsbolig og 18 000 er våningshus. I 2021 var det for første gang flere hytter og fritidsbygg innenfor tettbygde Med fritidsbyggområde menes en samling med minst 5 fritidsbygg, der avstanden mellom byggene ikke overstiger 75 meter for tettbygde fritidsbyggområder og 500 meter for sammenhengende fritidsbyggområder.sammenlignet med mer enkeltstående fritidsbygg. Nå har denne andelen økt ytterligere og er på 52 prosent. 

22 prosent av fritidsbyggene ligger i områder med 5-24 bygg, 9 prosent ligger i områder med 25-49 bygg og 21 prosent av byggene ligger i de store områdene med 50 bygg eller mer.

48 prosent av fritidsbyggene består av enkeltstående hytter eller klynger på inntil 4 bygg.

Figur 1. Fritidsbygg innen- og utenfor tettbygde fritidsbyggområder. Andel. Landet. 1. Januar 2023¹

¹ Måleperioden for nye fritidsbygg er fra 01.01-31.12 forrige år dvs. nye fritidsbygg per 01.01 2023 er for perioden 01.01-31.12.2022.

Flest igangsettingstillatelser1 gis innenfor tettbygde fritidsområder.

I perioden 1.1.2022 til 1.1.2023 ble det gitt igangsettingstillatelse til 4 242 nye fritidsbygg, hvorav 79 prosent var innen tettbygde fritidsbyggområder.2 Dette er en nedgang fra året før, da det ble gitt igangsettingstillatelse til 6 360 nye hytter og andre fritidsbygg. 81 prosent av tillatelsene ble gitt til igangsetting innenfor tettbygde områder. I 2019 var tilsvarende andel på 77 prosent av 4 400 tillatelser.

Det er gitt flest tillatelser til nye bygg i de store områdene med 50 eller flere fritidsbygg. 41 prosent3 av tillatelsene gitt i løpet av 2022 ble gitt i områder med 50 eller flere bygg. Andelen tillatelser til nye hytter utenfor tettbygde områder har gått ned fra 24 prosent i 2017 til 21 prosent3 i 2022.

Endret 11.12.2023: 1 Bruker begrepet "igangsettingstillatelser" i stedet for "bygging". 2 Lagt til setning med siste årgang . 3 Endret til å gjelde året 2022, ikke 2021.

Figur 2. Igangsettingstillatelser til nye fritidsbygg innen- og utenfor tettbygde fritidsbyggområder. Andel. Landet. 2019-2023¹

¹ Måleperioden for nye igangsettingstillatelser for fritidsbygg er fra 01.01-31.12 forrige år, dvs. nye tillatelser per 01.01 2023 er for perioden 01.01-31.12.2022.

Viken har mest areal av fritidsbyggområder

Det er mest areal av tettbygde fritidsbyggområder i Viken fylke (116 km2) etterfulgt av Innlandet (105 km2) og Vestfold og Telemark (51 km2). Minst areal av slike områder har Oslo (1 km2) etterfulgt av Troms og Finnmark (9 km2).

Kart over fritidsbyggområder

For analyse og bruk i GIS-verktøy er kartdatasettene for Fritidsbyggområder tilgjengelig for nedlastning fra Kart og geodata fra SSB samt fra www.geonorge.no.

I kartportalen ligger kartlag for fritidsbyggområder. En kan zoome i kartet. Klikk på lenken «Fullversjon» i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. Med et GIS-verktøy kan kartlagene lastes fritt ned til egne analyse- eller visualiseringsformål. De kan også fritt inkluderes i egne kartportaler.  

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1.) Velg «Fritidsbyggområder», så årsversjonen.  
2.) Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3.) Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB tar forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

Kart fra Statistisk sentralbyrå.