At i 2021 vokste såpass mye må ses i sammenheng med de til dels kraftige omveltningene i arbeidsmarkedet i etterkant av pandemiutbruddet i 2020 og det høye nivået på etterspørselen etter arbeidskraft fra i fjor sommer, se statistikken Ledige stillingar. Økte utbetalinger av bonus bidro også til å trekke opp årslønnsveksten.

Årslønnsveksten var sterkest i næringslivet

Det var høyere vekst i årslønn i markedsrettet virksomhet enn for offentlig forvaltning. Blant større næringer i markedsrettet virksomhet var veksten størst innen næringen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med en årslønnsvekst på 5,5 prosent. Årslønnsveksten i varehandelen var også over gjennomsnittet med en vekst på 4,6 prosent. Årslønnsveksten for industrien er beregnet til 3,2 prosent. Blant næringer som omfatter både offentlig og privat virksomhet var årslønnsveksten innen helse- og omsorgstjenester 3,0 prosent, mens veksten innen undervisning var 2,2 prosent. Årslønnsveksten for offentlig forvaltning sett under ett er beregnet til 2,7 prosent. Utenom offentlig forvaltning var årslønnsveksten på 3,9 prosent.

Figur 1. Prosentvis vekst i årslønn i 2021 etter næring

For en oversikt over nivå og utvikling i årslønn siden 2008, se statistikkbanktabell: Årslønn, påløpt, etter næring 2008 - 2021.