Koronasituasjonen har de siste kvartalene satt sitt preg på husholdningenes finansregnskap. Det ga seg først utslag i en sterk vekst i bankinnskuddene. Innskuddsveksten, målt over de siste fire kvartalene, har nå stoppet opp og gikk litt ned i første kvartal 2021. Netto kjøp av noterte aksjer og verdipapirfondsandeler har derimot fortsatt å øke. Samtidig har aksjekursene steget i perioden og husholdningene har dermed fått en meget stor økning i sine verdier på børs.

Sterk vekst i noterte aksjer og verdipapirfondsandeler

Husholdningene nettokjøpte noterte aksjer for 16 milliarder kroner i den siste firekvartalsperioden, fra og med 2. kvartal 2020 til og med 1. kvartal 2021. Samtidig fikk de en netto gevinst på porteføljen på 72 milliarder kroner. Dette ga en verdiøkning på 88 milliarder kroner i perioden. Det har aldri tidligere vært registrert verken større kjøp eller gevinster på noterte aksjer for husholdningene i finansregnskapet. Nest største gevinst som er registrert i en firekvartalsperiode var ved utgangen av første kvartal 2006, men da på kun 30 milliarder kroner.

Husholdningene nettokjøpte i samme periode verdipapirfondsandeler for 25 milliarder kroner og hadde en gevinst på 46 milliarder kroner. Det er heller ikke tidligere registrert så store gevinster på verdipapirfondsandeler i finansregnskapet.

Tallene viser at nedgangen i aksjemarkedet i første kvartal 2020, da pandemien slo inn, er innhentet med god margin. Det reduserte konsumet de siste fem kvartalene har medført store oppsparte midler som nå i større grad har funnet veien fra sikre bankinnskudd med svært liten avkastning til det mer risikofylte aksjemarkedet. Denne posisjoneringen har til nå vært meget gunstig for husholdningene.

Figur 1. Husholdningenes beholdning av noterte aksjer og verdipapirfondsandeler

Låneveksten stabil

Ved utgangen av 1. kvartal 2021 var låneveksten og den totale gjeldsveksten på henholdsvis 180 og 179 milliarder kroner over de fire siste kvartalene. I prosent tilsvarer det henholdsvis 4,8 og 4,6 prosent. Veksten er dermed litt ned fra forrige kvartal, men har ligget på et forholdsvis stabilt nivå de siste kvartalene.

Økte nettofordringer og nettofinansinvesteringer

Utviklingen på eiendelssiden av finansregnskapet slår sterkt inn på husholdningenes finansielle nettofordringer. Kraftig vekst i aksjer, verdipapirfondsandeler og bankinnskudd gjør at nettofordringene øker til 1511 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2021, mot 1103 milliarder ved utgangen av 1. kvartal 2020. Dette tilsvarer en økning på 30 prosent i løpet av de siste fire kvartalene.

Husholdningenes nettofinansinvesteringer fortsetter også å øke, men økningen er mere moderat nå enn i starten på pandemien. Det er imidlertid større usikkerhet enn normalt hvordan nettofinansinvesteringene fordeler seg mellom sektorene under pandemien. Det er likevel klart at husholdningenes sparing har vært høyere enn normalt helt siden pandemien rammet Norge i mars i fjor.

Figur 2. Husholdningenes nettofordringer