Mesteparten av statsforvaltningens aksjebeholdning er investert i utlandet via Statens pensjonsfond utland (se fondets halvårsrapport på nbim.no). Statens aksjebeholdning består også av en betydelig innenlandsk portefølje som forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet og Folketrygdfondet.

Gevinst på den innenlandske aksjeporteføljen i første halvår

I motsetning til utenlandsporteføljen, hadde statsforvaltningen en positiv gevinst på den innenlandske aksjeporteføljen på 199 milliarder kroner. I første kvartal var det en gevinst på 223 milliarder kroner, mens andre kvartal ga et tap på 25 milliarder kroner. Porteføljen er dominert av Equinor aksjer, som har utviklet seg bedre enn mange andre aksjer grunnet de høye gass- og oljeprisene. Det ble netto solgt innenlandske aksjer for 16 milliarder kroner i løpet av halvåret. Salget skyldes i hovedsak at det i andre kvartal ble overført 15 milliarder kroner fra aksjeporteføljen til renteporteføljen i Statens pensjonsfond Norge. Dette som følge av Folketrygdfondets regelverk om tilbakevekting. Verdien av statsforvaltningens innenlandske aksjebeholdning økte fra 1 085 til 1 268 milliarder kroner i løpet av halvåret. Beholdningsverdien ved utgangen av andre halvår 2022 tilsvarer rundt 250 000 kroner per innbygger.

Figur 1. Statsforvaltningens beholdning og gevinster i innenlandske aksjer (milliarder kroner)

Svært høye nettofinansinvesteringer

Som følge av de svært høye gass- og oljeinntektene har statsforvaltningens nettofinansinvesteringer økt de siste kvartalene. Summert over de fire siste kvartalene frem til og med andre kvartal 2022 var investeringene på hele 955 milliarder kroner. I et historisk perspektiv er dette også svært høyt og det er ventet at denne størrelsen vil øke. I 2008 var nettofinansinvesteringene også svært høye og på over 500 milliarder kroner (sum siste fire kvartaler) i noen kvartaler. Alle tallene i finansregnskapet måles i løpende priser.

Figur 2. Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer - sum siste 4 kvartaler