Koronasituasjonen har de siste to årene satt sitt preg på husholdningenes finansregnskap. Det ga seg først utslag i en sterk vekst i bankinnskuddene. Innskuddsveksten var fortsatt høy i 2021, men lavere enn i 2020. Investeringer i verdipapirfondsandeler var derimot mye høyere i 2021 enn i 2020.

Sterk vekst i bankinnskudd og verdipapirfondsandeler

Den årlige økningen i husholdningenes bankinnskudd var stabil på rundt 54-56 milliarder kroner i årene 2016-2019. Som et utslag av koronapandemien og begrensede muligheter til å konsumere i 2020 økte bankinnskuddene med 120 milliarder kroner. I 2021 var veksten fortsatt svært høy, men falt ned til 95 milliarder kroner.

Store verdier i bankinnskudd til lave renter over tid ser ut til å ha medført en stor investeringslyst i verdipapirfondsandeler, hvor netto transaksjonene endte på rekordhøye 43 milliarder kroner i 2021. Dette er over dobbelt så høyt som året før. Transaksjonene i verdipapirfondsandeler i finansregnskapet består av både netto kjøp/innløsninger samt reinvestert utbytte/rente.

Figur 1. Husholdningenes nettoinvesteringer i bankinnskudd og verdipapirfondsandeler

Stabilt og høyt låneopptak

Låneopptaket (netto) har tilsynelatende vært mindre påvirket av pandemien og fikk ingen vesentlige avvik fra trenden de siste årene. Opptaket er fortsatt høyt og endte på 194 milliarder kroner i 2021. De viktigste driverne for låneopptaket er aktiviteten i bolig- og hyttemarkedet samt renteutviklingen.

Figur 2. Husholdningenes netto låneopptak

Høye nettofinansinvesteringer og nettofordringer

Husholdningenes nettofinansinvesteringer var høye i både 2020 og 2021, men noe lavere det siste året. Det er imidlertid større usikkerhet enn normalt hvordan nettofinansinvesteringene fordeler seg mellom sektorene under pandemien. Måten man beregner på kan også ha stor innvirkning på resultatet. Det er likevel klart at husholdningenes sparing har vært høyere enn normalt helt siden pandemien rammet Norge i begynnelsen av 2020. Totalt endte nettofinansinvesteringene (beregnet i finansregnskapet) på 65 milliarder kroner i 2021, som var en liten nedgang fra 70 milliarder kroner i 2020.

Nettofordringene øker også som et resultat av høyere nettofinansinvesteringer, men også godt hjulpet av gevinster i verdipapirmarkedene i begge årene. Nettofordringene endte på 1688 milliarder kroner ved utgangen av 2021, mot 1285 milliarder krone ved utgangen av 2019.

Figur 3. Husholdningenes finansielle nettofordringer