403856
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hagebruk/aar
403856
statistikk
2020-05-07T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
hagebruk, Hagebruksavlingar, frukt, bær, grønsakerJordbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Hagebruksavlingar

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

9,1 %

høgare bæravling i 2019

Avling av frukt, hagebær og grønnsaker.
2019Prosent endring frå
Tonn2018 - 20192015 - 2019
Frukt19 3325,350,1
Hagebær12 3819,1-17,9
Grønsaker187 1707,11,1

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Avling av frukt, hagebær og grønsaker. Tonn

Avling av frukt, hagebær og grønsaker. Tonn1
20152016201720182019
1Gjeld jordbruksbedrifter som fyller eitt eller fleire av desse krava: Minst 1 dekar frukttre, minst 1 dekar bær på friland, minst 2 dekar grønsaker inkludert urter på friland, eller minst 300 m2 grønsaker inkludert urter i veksthus.
2Avling av grønsaker omfattar hovudkulturer på friland og under glas/plast. Ikkje medrekna bønner og erter til konservesindustrien.
Frukt12 87815 31715 42218 36219 332
Hagebær15 08012 71111 93211 35012 381
Grønsaker2185 130194 594193 317174 783187 170

Tabell 2 
Avling av ymse hagebruksvekstar

Avling av ymse hagebruksvekstar1
2019
Areal (dekar)Avling per dekar (kg)Avling (tonn)
1Gjeld jordbruksbedrifter som fyller eitt eller fleire av desse krava: Minst 1 dekar frukttre, minst 1 dekar bær på friland, minst 2 dekar grønsaker inkludert urter på friland, eller minst 300 m2 grønsaker inkludert urter i veksthus.
Frukt
Eple14 8931 04715 593
Pærer617674416
Plommer4 3185902 546
Morellar1 343404543
Kirsebær472309146
Hagebær
Solbær2 673236631
Jordbær13 3096899 142
Bringebær3 8836202 408
Grønsaker på friland
Blomkål4 6041 6357 526
Sommarkål1 1622 8303 288
Haust- og vinterkål2 8994 04511 726
Rosenkål1 7687981 410
Kinakål1 1561 9662 273
Brokkoli5 0658254 181
Kålrot4 7212 0979 900
Gulrot17 4182 79148 612
Purre1 4121 9142 702
Raudbete1 3262 1162 806
Kepalauk7 8592 86422 509
Knollselleri1 4872 1803 242
Sylteagurk7302 7642 018
Isbergsalat5 1641 7779 174
Annan salat på friland4 9562 67513 256
Grønsaker under glas/plastAvling i kg per m2
Agurk i veksthus2426816 457
Tomat i veksthus3643111 311
Hovud-/rotsalat i veksthus84252 061

Om statistikken

Statistikken gjer eit oversyn over areal, avlingsnivå per arealeining og totalavling for viktige hagebruksvekstar.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Jordbruksbedrift: Verksemd med jordbruksdrift, medrekna hagebruk og husdyrhald. Bedrifta omfattar alt som blir drive som ei eining under ei leiing og med felles bruk av produksjonsmidlar. Jordbruksbedrifta er uavhengig av kommunegrenser. Ei jordbruksbedrift skal ha eit driftssenter på ein landbrukseigedom. Til og med 2003 blei omgrepet driftseining nytta.

Areal av grønsaker: Dersom det blir hausta meir enn éi avling av same vekst på same arealet i løpet av vekstsesongen, er arealet berre rekna ein gong. Blir same areal brukt til ulike vekstar, er arealet ført på kvar av vekstane. Totalarealet av alle vekstane vil difor vere større enn grunnarealet nytta til produksjon av grønsaker.

Avling er definert som produksjon som er salbar. Dette omfattar produksjon for sal og heimeforbruk medrekna frukt og bær til pressing.

Salsverdien gjeld både sal til grossist, detaljist, direkte sal til forbrukar og berekna verdi av heimeforbruk.

 

Standard klassifikasjonar

Fylke, der Oslo og Akershus er slått saman.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Hagebruksavlingar
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke.

Kor ofte og aktualitet

Årleg.

Internasjonal rapportering

Eurostat og FAO.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Mikrodata blir lagra i SSB.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å presentere årleg statistikk over areal, avlingsnivå per arealeining og totalavling for viktige hagebruksvekstar.

Fram til og med 1995 utarbeidde Statistisk sentralbyrå areal- og avlingsstatistikk over hagebruksvekstar. Frå 1996 og fram til og med avlingsåret 2004 blei statistikken utarbeidd av Statens landbruksforvaltning (SLF). Frå avlingsåret 2005 blir statistikken igjen utarbeidd av Statistisk sentralbyrå. Metode og prosedyrar blei gjort om då SLF tok over ansvaret for statistikken. I perioden 2005-2009 har Statistisk sentralbyrå ført vidare den same metodikken som SLF nytta.

Brukarar og bruksområde

Statistikken blir nytta av bransjeorganisasjonane, Budsjettnemnda for jordbruket, Landbruks- og matdepartementet og ulike forskingsinstitusjonar slik som Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Likebehandling av brukere

Ikkje relevant

Samanheng med annan statistikk

Statistikken for 2010 er delvis utleda frå den fullstendige landbruksteljinga i 2010. Arealopplysningar frå LT2010 er førehandsutfylt på dei utsende skjema til avlingsstatistikken for 2010.

Lovheimel

Statistikkloven §§2-1, 2-2, 2-3.

EØS-referanse

Regulation (EC) No 543/2009 of The European Parliament and the Council of 18 June 2009 concerning crops statistics and repealing Council Regulations (EEC) No 837/90 and (EEC) No 959/93.

Produksjon

Omfang

Hagebruksavlingar omfattar statistikk over bær på friland, fruktdyrking, grønsaker på friland og grønsaker i veksthus. Ved Landbruksteljing 2010 skulle jordbruksbedrifter som fylte minst eitt av følgjande krav fylle ut hagebruksskjema:

  • Driv minst 300 m2 grønsaker inkludert urter, blomster og planter i veksthus
  • Driv minst 2,0 dekar grønsaker inkludert urter på friland
  • Driv minst 1,0 dekar frukttre, bær på friland eller planteskule

Datakjelder og utval

Alle arealtal for 2010 er henta frå Landbruksteljing 2010. Opplysningar om jordbruksbedrifta, slik som namn og adresse til søkar og arealfordeling av dei ulike vekstgruppene blei også henta frå Landbruksteljing 2010. Opplysningar om produksjon av bær, frukt og grønsaker på friland, grønsaker, blomster og planter i veksthus samt planteskule blei henta inn på skjema til hagebruksundersøkinga 2010.

Populasjonen i 2010 er basert på alle som var oppgåvepliktige til Landbruksteljing 2010.

SSB overtok hagebruksstaitstikken frå SLF i 2005, og nytta deira register som utgangspunkt for å finne fram til hagebrukspopulasjonen. Alle som var i registeret i 2004 fekk tilsendt skjema i 2005. Til erstatning for jordbruksbedrifter som gjekk ut, blei det henta inn bedrifter med hagebruksproduksjon blant dei som søkte om produksjonstilskott i jordbruket 31. juli. Tilsvarande opplegg blei følgd i perioden 2006-2009. I denne perioden har populasjonen omfatta om lag 3 000 jordbruksbedrifter med ein eller fleire av dei oppgitte vekstgruppene.

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjema blir sende ved nyåret i året etter undersøkingsåret til dei jordbruksbedriftene som er med i utvalet. Det er òg mogeleg å svara på undersøkinga over Internett.

Det blir gjort kontrollar og rettingar for å sikre konsistens innan eitt enkelt skjema og mellom skjema og tilgjengelege registeropplysningar.

Avling oppgitt med anna eining enn den som er brukt på skjema blir rekna om etter fastsette faktorar.

Statistikken for 2010 byggjer på ei fullstendig teljing. På nokre skjema mangla opplysningar om totalavling, og for desse vekstane er det sett inn ei totalavling basert på eit gjennomsnitt for einingar med vedkomande vekst og med eit areal i same størrelsesorden.

I perioden 2005-2009 er areal av den einskilde vekst estimert på bakrunn av endringar i arealet frå året før.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Tal blir ikkje offentleggjort dersom færre enn tre einingar ligg til grunn for ei celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at talet kan førast tilbake til oppgåvegivar eller annan identifiserbar person.

Samanlikningar over tid og stad

Statistikken for 2010 er direkte samanliknbar med tal for 1999, da statistikken desse åra byggjer på opplysningar gitt i dei fullstendige teljingane.

I perioden 2000-2009 er same berkningsopplegg nytta, og det er areal frå jordbruksteljinga i 1999 som ligg til grunn for berekningsopplegget i denne perioden. Fordi ein kvart år har gjort berekningar på areal som etter kvart er resultat av fleire års berekningar, kan moglege feil bli forsterka. Feil i arealberekningane vil òg påverke berekningane av totalavling. Sjølv om totalavlinga etterkvart er blitt overestimert, gir statistikken likevel eit rimeleg godt bilete av avlinga per dekar.

 

 

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Primærdata kan innehalde feil og manglar. Til dømes kan det vere vanskeleg å gi gode tal for avling av vekstar som kan bli selt i stk eller bunt, til dømes reddik.Ei rekkje av feila blir oppdaga og retta under revisjon. Kontrollopplegget avslører også logiske feil i utfylling av skjema. Nokre målefeil og feil som oppstår ved handsaming av data er uunngåeleg. Det kan vere feil som oppstår ved revisjon, feil i IT-handsaming og anna. Det er utført eit omfattande arbeid for å minske desse feila så mykje som mogleg.

 

Fråfall i undersøkinga skuldast manglande innlevering av oppgåve frå einskilde oppgåvegivarar.

For nokre av vekstane er det få produsentar, og fråfall av produsentar med stort areal kan ha monaleg innverknad på kvaliteten av dei berekna tala.

Det heftar uvisse ved alle utvalsundersøkingar. Generelt blir resultata meir usikre dess færre observasjonar dei er baserte på. Grupper med få observasjonar er særs vare for ekstreme verdiar, det vil si verdiar som avviker mykje frå gjennomsnittet.

 

Kvaliteten på registergrunnlaget for trekking av utvalet har også noko å seie for kvaliteten på det ferdige resultatet.

Modellen for undersøkingane i perioden 2000-2009 er basert på at ein kvart år multipliserar fjorårets berekna areal av dei ulike vekstane med ein faktor. Areala som er utgangspunkt for dei ulike vekstane i denne perioden er areal innhenta frå Jordbruksteljing 1999. Fordi ein kvart år har gjort berekningar på areal som etter kvart er resultat av fleire års berekningar, kan mogelege feil bli forsterka. Feil i arealberekningane vil òg påverke berekningane.

I 2010 er areala i undersøkinga henta frå den fullstendige landbruksteljinga i 2010. Dette gir grunnlag for oppdatering og korreksjon av arealtala, og også høve til å publisere talet på einingar med ulike vekstar. Forskjellen i berekningsmåte gjer at tala for 2010 ikkje er direkte samanliknbare med tala for perioden 2000-2009.

Revisjon

Ikkje relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB