I skogene i Kongsvinger og Ringerike, som er de neste kommunene på lista, viser endelige skogavvirkningstall at det ble det hogd 278 000 og 273 000 kubikkmeter i 2023. Du kan se hvor mange kubikkmeter tømmer som ble hogd i din kommune her.

Figur 1. Kommunene med størst hogst i 2023

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

Gode priser

I gjennomsnitt fikk skogeierne 544 kroner per kubikkmeter for tømmeret de leverte i 2023, noe som er 7 prosent mer enn året før. Når vi regner tidligere tømmerpriser om til 2023-kroner, ser vi at det er det høyeste nivået siden 2007. Det er særlig massevirke som har økt i pris sammenliknet med året før.

Store geografiske prisvariasjoner

Det er likevel store geografiske variasjonene som gjør at noen kommuner oppnår et gjennomsnitt på over 600 kroner, mens andre kommuner langt nord og vest i landet havner under 400 kroner per kubikkmeter. 

I alt ble det hogd tømmer til en samlet verdi av 5,98 milliarder kroner i 2023.

Eksporterte 4 millioner kubikkmeter tømmer

I alt eksporterte vi 4 millioner kubikkmeter tømmer i 2023, ganske likt fordelt mellom massevirke og sagtømmer. Det er 290 000 kubikkmeter mindre enn i 2022, men likevel av de høyeste eksportvolumene vi har hatt.

Kvantum tømmer som er hogd i løpet av et år eller et kvartal, er basert på innmålingstidspunktet. Det tar vanligvis 2-8 uker fra tømmeret er hogd til det blir målt hos kjøper. Tømmervolumet er volum under bark.  Vraket tømmer og energivirke inngår ikke i tallgrunnlaget.

Prisene er oppgitt uten merverdiavgift og de faste prisene er justert til 2023-kroner ved hjelp av konsumprisindeksen. Alle priser er før driftskostnader er trukket fra.