Den gjennomsnittlige tømmerprisen i hele perioden fra 1965 til 2011 var høyere enn i 2021 når vi regner om de historiske tømmerprisene med utgangspunkt i kroneverdien i 2021. I 2021 var den gjennomsnittlige tømmerprisen på 440 kroner. Vi må tilbake 2011 for å finne høyere tømmerpris omregnet til 2021-kroner.

Alle priser og kostnader som er brukt videre i denne artikkelen, er regnet om til 2021-kroner.

Figur 1. Utvikling i gjennomsnittlig tømmerpris i 2021-kroner og løpende kroner. Kr. per m³

Rotnettoen har falt gradvis fra 1980

Kostnaden til hogst og transport fram til veg. omregnet til dagens kroneverdi var vesentlig høyere tidligere. Likevel har Tømmerpris minus driftskostnader til hogst og transport fram til veg. Et annet ord for rotnetto er nettoverdi. med noen unntak vært betydelig bedre i perioden fra 1980 til 2011 enn den har vært det siste tiåret fra 2012-2021.

Skogeierne fikk en rotnetto på litt over 500 kroner i 1980. Det er mer enn det dobbelte av rotnettoen i 2020. Utover på 1980-tallet varierte rotnettoen rundt 400 kroner per kubikkmeter, før den sank til litt under 400 kroner i 1990-årene. I 2003, som var et foreløpig bunnår i skogbruket, var rotnettoen i gjennomsnitt 271 kroner før den økte til 350 kroner i 2007. Deretter har den falt, og i 2020 var rotnettoen 221 kroner. I 2021 økte tømmerprisen betydelig, og gjennomsnittlig rotnetto havnet på 263 kroner.

Figur 2. Tømmerpris, driftskostnader og rotnetto. 2021-kroner. Kr. per m³
Figur 2. Tømmerpris, driftskostnader og rotnetto. 2021-kroner. Kr. per m³. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser utviklingen i tømmerpris, driftskostnader for hogst og kjøring og rotnetto, som er tømmerpris fratrukket driftskostnader. Alle tømmerprisene, driftskostnadene og rotnettoen er omregnet til 2021-kroner. Rotnettoen var høyere i perioden 1980-2008 enn den har vært de siste ti årene.

Driftskostnadene var høyere før

Når vi beregner kostnadene for hogst og kjøring i 1970 i 2021-kroner, ser vi at driftskostnadene var omtrent det tredobbelte av det de har vært de siste årene. Traktoren hadde stort sett utkonkurrert hesten i skogen på denne tida. I 1980-årene falt de gjennomsnittlige driftskostnadene fra litt over 300 kroner per kubikkmeter i 1980 til rundt 270 kroner på slutten av tiåret. I løpet av dette tiåret ble hogstmaskinene mer og mer vanlige, og på slutten av 1980-årene ble rundt en tredjedel av tømmerkvantumet hogd av en hogstmaskin. I 1990-årene ble hogstmaskinene mer og mer dominerende, og de stod for to tredjedeler av all hogst på slutten av tiåret. Samtidig falt driftskostnadene til 176 kroner per kubikkmeter i 1999. Fra tusenårsskiftet har hogstmaskinene stått for over 90 prosent av skogsdriftene, og driftskostnaden har vært nokså stabile.

Vi har regnet om de historiske driftskostnadene og tømmerprisene til 2021-kroner med utgangspunkt i konsumprisindeksen for varer og tjenester. Opplysninger om driftskostnader er samlet inn ved skogbrukstellinger og utvalgsundersøkelser for skogbruket. Etter 2007 er driftskostnadene for slutthogst samlet inn fra skogeierandelslagene og vektet etter hogstkvantumet. For 1970 er driftskostnaden beregnet for hogst og kjøring av ubarket tømmer. Fra 1980 til 1990 er det driftskostnaden når skogsdrifta er administrert av andre enn skogeier som er utgangspunktet. Etter 1990 er det driftskostnaden ved maskinell slutthogst utført av entreprenør som er samlet inn. Artikkelen viser gjennomsnittlige priser og kostnader for hele landet. Driftskostnadene etter 2017 er beregnet med utgangspunkt i tallene fra 2017. Prisene er oppgitt uten merverdiavgift.