Skogbruk

Statistikk

Kommunal forvaltning av landbruksarealer
Statistikken viser oversikt over omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.
Landsskogtakseringen
Statistikken viser hvor mye tømmer det står i norske skoger og hvordan utviklingen er.
Skogavvirkning for salg
Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges og hvilke priser skogeierne oppnår.
Skogeiendommer
Formålet med statistikken er å gi et bilde av skogbrukets betydning som næring.
Skogeiernes inntekt
Statistikken gir en oversikt over de personlige skogeiernes inntekter, gjeld og formue.
Skogkultur
Statistikken gir oversikt over utført skogplanting, ungskogpleie og markberedning
Skogsveier
Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 16 av 16
 1. Skogeierne i Elverum solgte mest tømmer

  I alt ble det hogd 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2023, en nedgang på 5 prosent fra rekordåret 2022. Blant kommunene var det Elverum som var på topp med 307 000 kubikkmeter.

 2. Tømmerprisen opp 95 kroner på ett år

  Skogeierne fikk i gjennomsnitt 619 kroner per kubikkmeter tømmer de solgte til industrien i 1. kvartal 2024. Det er den høyeste nominelle tømmerprisen i ett kvartal noensinne.

 3. Økte tømmerpriser, men mindre hogstkvantum

  Gjennomsnittsprisen for tømmer solgt til industrien var 8 prosent høyere i 2023 enn året før. Samlet hogstkvantum gikk likevel ned med 500 000 kubikkmeter. I alt ble det hogd 11 millioner kubikkmeter tømmer for salg i 2023.

 4. Prisøkning, men nedgang i hogsten

  Selv om gjennomsnittsprisen var 8 prosent høyere i 3. kvartal 2023 enn i samme kvartal året før, ble det hogd mindre. I gjennomsnitt var tømmerprisen 552 kroner per kubikkmeter, den høyeste nominelle prisen som er registrert i ett kvartal.

 5. Skogeierne hogde mer tømmer enn noensinne

  I alt ble det hogd 11,5 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 2022. Det er en økning på 60 000 kubikkmeter fra året før og det største årlige hogstkvantumet som er registrert.

 6. 85 prosent av produktivt skogareal i privat eie

  Til sammen eier enkeltpersoner 78 prosent av det produktive skogarealet, mens andre private eiere har hånd om litt over 6 prosent. I 2021 utgjorde hogst på eiendommer eid av enkeltpersoner 86 prosent av samlet hogstkvantum.

 7. Massevirkeprisene øker

  Prisen på massevirke økte med 25 prosent fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022. I gjennomsnitt for furu og gran fikk skogeieren 320 kroner for kubikkmeteren, noe som er 63 kroner mer enn i 3. kvartal 2021.

 8. 11 prosent mer tømmer på 10 år

  I taksten for perioden 2017-2021 viser beregningene at det i alt står 995 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre. Den årlige tilveksten var på 24 millioner kubikkmeter, omtrent samme nivå som for ett år siden.

 9. Rekordhøy tømmerpris

  Gjennomsnittlig nominell tømmerpris for alt tømmer solgt i 2. kvartal 2022, endte på 501 kroner per kubikkmeter. Det er den høyeste nominelle tømmerprisen som er registrert i ett kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal 2021 var prisøkningen på 16 prosent.

 10. Ny hogstrekord i 1. kvartal

  Det ble satt ny hogstrekord i 1. kvartal 2022. I alt solgte skogeierne 3,2 millioner kubikkmeter industrivirke. Gjennomsnittlig tømmerpris har aldri vært høyere i ett kvartal målt i nominell kroneverdi.

 11. Frå foredling til råstoffleverandør

  Fram til 2012 var Noreg ein nettoimportør av tømmer. I 1995 hadde vi ein nettoimport på 3,3 millionar kubikkmeter tømmer, medan vi i 2021 hadde ein nettoeksport på 3,5 millionar kubikkmeter.

 12. Tømmerhogst var mer lønnsomt før

  Til tross for rekordhøye nominelle tømmerpriser i 2021, var rotnettoen, som er det skogeierne sitter igjen med etter at driftskostnadene er trukket fra, stort sett lavere enn i perioden 1980-2008 når vi regner om tømmerpriser og driftskostnader etter dagens kroneverdi.

 13. Rekordhøy tømmerhogst

  Det ble solgt 11,5 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2021. Det er 1,2 millioner kubikkmeter eller 11,7 prosent mer enn året før. Skogeierne fikk også rekordpris for tømmeret sitt.

 14. Gjennomsnittlig tømmerpris økte med 32 prosent til nye høyder

  Både hogstkvantum og tømmerpriser økte betydelig fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021. I gjennomsnitt fikk skogeieren 476 kroner for kubikkmeteren, som er den nominelt høyeste tømmerprisen i et kvartal noen gang.

 15. 42 prosent mer skog på 20 år

  For hvert år øker tømmervolumet, men økningen går saktere enn før. I taksten for perioden 2016–2020 viser beregningene at det i alt står 988 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre. Den årlige tilveksten avtar for femte år på rad.

 16. Sagtømmerprisen opp 20 prosent

  Skogeierne solgte 3 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2. kvartal 2021. Sammenlignet med 2. kvartal 2020 var det en økning på 16 prosent. Gjennomsnittsprisen for alt tømmeret var 432 kroner, en økning på 13,7 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet skogbruk.