Hvis vi regner om til faste priser, må vi tilbake til slutten av 1990-årene for å finne tilsvarende høye tømmerpriser.

Figur 1. Gjennomsnittlig tømmerpris per kvartal. Kroner per m³

Prisøkning for alle sortimenter

Sammenlignet med 1. kvartal 2023 har prisene økt for både massevirke og sagtømmer. Gjennomsnittlig sagtømmerpris i 1. kvartal 2024 var 723 kroner for gran og 687 kroner for furu. For massevirke fikk skogeierne i snitt 483 kroner for gran, 451 kroner for furu og 549 kroner for lauvtre. Alle priser er uten merverdiavgift og før driftskostnadene er trukket fra.

Høyt hogstkvantum

De gode tømmerprisene førte også til høyt hogstkvantum. I alt ble det målt 3,1 millioner kubikkmeter tømmer i 1. kvartal 2024. Bare en gang tidligere er det målt inn så mye tømmer i ett kvartal.

Figur 2. Hogst av industrivirke i 1. kvartal. 1 000 m³

Tømmereksporten økte

I alt ble det eksportert 1,1 millioner kubikkmeter tømmer i 1. kvartal 2024, en liten økning fra 1. kvartal 2023. Eksporten fordelte seg på 530 000 kubikkmeter sagtømmer og 470 000 kubikkmeter massevirke av bartrær. I tillegg ble det eksportert noe massevirke av lauvtrær og noe annet rundvirke.

Statistikken er basert på innmålingstidspunktet for tømmeret, som vanligvis skjer 2-8 uker etter hogsttidspunktet. Ved innmålinga blir volumet av tømmeret målt uten bark. Tømmer som blir vraket i innmålinga inngår ikke i statistikken. Det gjør heller ikke tømmer målt er som vedvirke.

Alle tømmerpriser er oppgitt før driftskostnadene er trukket fra og uten merverdiavgift.