Aldri før har den nominelle tømmerprisen vært høyere enn i 2023. I gjennomsnitt fikk skogeierne 546 kroner per kubikkmeter før driftskostnadene var trukket fra. Om vi tar hensyn til den generelle prisstigningen, har ikke tømmerprisen omregnet til 2023-kroner vært høyere siden 2007.

Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg¹

¹ Foreløpige tall for 2023.

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg¹

¹ Foreløpige tall for 2023.

Massevirkeprisen var markant høyere i 2023 enn året før

Høye massevirkepriser var årsaken til den økte tømmerprisen i 2023. Gjennomsnittlig sagtømmerpris holdt seg omtrent på samme nivå som året før. Gjennomsnittsprisen for massevirke økte for alle treslag sammenlignet med prisen i 2022. Prisøkningen for massevirke av gran og furu var på henholdsvis 38 og 41 prosent, mens massevirke av lauvtrær økte med 50 prosent. I gjennomsnitt oppnådde skogeierne disse prisene per kubikkmeter massevirke i 2023:

  • Gran: 425 kroner
  • Furu: 392 kroner
  • Lauvtrær: 504 kroner

Gjennomsnittsprisen for sagtømmer av gran endte på 648 kroner, mens sagtømmer av furu hadde en snittpris på 616 kroner.

Figur 3. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg¹. Kroner

¹ Foreløpige tall for 2023. Priser i løpende kroneverdi.

Eksporterte 4 millioner kubikkmeter tømmer

I alt ble det eksportert 4 millioner kubikkmeter tømmer i 2023. Til sammenlikning var samlet eksport i 2022 på 4,3 millioner kubikkmeter Eksporten i 2023 fordelte seg med 2 millioner kubikkmeter sagtømmer og 1,95 millioner kubikkmeter massevirke. I tillegg eksporterte vi 43 000 kubikkmeter annet tømmer.

Høye tømmerpriser i 4. kvartal 2023

Gjennomsnittlig nominell tømmerpris i 4. kvartal 2023 er den høyeste som er oppnådd noen gang. I snitt fikk skogeierne 583 kroner per kubikkmeter tømmer. Sammenliknet med 4. kvartal 2022 er det en økning på 10 prosent.

Kvantum tømmer som er hogd i løpet av et år eller et kvartal, er basert på innmålingstidspunktet. Det tar vanligvis 2-8 uker fra tømmeret er hogd til det blir målt hos kjøper. Tømmervolumet er volum under bark.  Vraket tømmer og energivirke inngår ikke i tallgrunnlaget.

Prisene er oppgitt uten merverdiavgift og de faste prisene er justert til 2023-kroner ved hjelp av konsumprisindeksen. Alle priser er før driftskostnader er trukket fra.