Det var 85 800 kvinner og 451 600 menn oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2022/2023. Andelen kvinner i jegerregisteret øker litt hvert år. I 2002/2003 var 371 000 norske statsborgere oppført i jegerregisteret, og kvinneandelen var litt over 8 prosent. Den gangen var det 31 200 registrerte kvinner.

Figur 1. Andelen kvinner som har betalt jegeravgift og som er registrert i Jegerregisteret. Prosent

192 800 betalte jegeravgiften

I jaktåret 2022/2023 var det 192 800 som betalte jegeravgiften, og av dem var 9,9 prosent kvinner. I Trøndelag var det 28 300 jegere som betalte jegeravgiften fulgt av Innlandet med 22 800 jegere. Sett i forhold til folketallet var det flest jegere i Innlandet. Her løste 7,3 prosent av innbyggerne over 15 år jegeravgiften for 2022/2023.

I løpet av jaktåret 2022/2023 besto 13 300 personer jegerprøven. Det er en økning på 1 230 fra året før. Av alle som besto jegerprøven, var 29 prosent kvinner.

Flest danske jegere i Norge

I tillegg til norske jegere betalte 1 530 utenlandske jegere jegeravgiften for jaktåret 2022/2023. Av disse var 610 fra Danmark, 370 fra Sverige og 210 fra Tyskland. I alt var det jegere fra 36 land som betalte jegeravgiften, og som dermed hadde lov til å jakte i Norge.