Sosiale forhold og kriminalitet

Statistikk

Alderspensjonister
Statistikken gir oversikt over personer som er alderspensjonister i henhold til regelverket for alderspensjon fra Folketrygden.
Arbeidsavklaringspenger
Statistikken gir oversikt over personer som er mottakere av arbeidsavklaringspenger
Barnevern
Statistikken gir tal for den kommunale barnevernstenesta.
Boforhold, registerbasert
Statistikken kartlegger boforholdene til alle personer og husholdninger.
Etterforskede lovbrudd
Statistikken viser avgjørelse og siktedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, tilbakefall og lovbruddstype
Fengslinger
Statistikken viser omfanget av fengslinger og innsattes alder, kjønn, statsborgerskap og lovbruddstype
Straffereaksjoner
Statistikken viser type reaksjon og straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og lovbruddstype
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger
Uføretrygdede
Statistikk over uføretrygdede i befolkningen i alderen 18-67 år.
Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak
Statistikken gir oversikt over personer som er mottakere av velferdsytelser
Økonomisk sosialhjelp
Statistikken omfatter ulike aspekter ved økonomisk sosialhjelp
Levekår blant innvandrere
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5
 1. Flere uføre med lav utdanning

  10,7 prosent av 18-67-åringene var uføretrygdet i 2022. Personer med lav utdanning blir oftest uføretrygdet og har lavere inntekter enn andre uføre.

 2. Anmeldte seksuallovbrudd i endring?

  I dag blir det anmeldt mer enn dobbelt så mange seksuallovbrudd som på begynnelsen av 2000-tallet, og mye av denne økningen skjedde etter 2014. Hvilke seksuallovbrudd kommer inn i rettssystemet, og hvorfor varierer antallet så mye i årene etter 2014? Ved bruk av utvalgte SSB kriminalstatistikker og datagrunnlag, skal vi her gi noen nærmere beskrivelser av de seksuallovbruddene som har kommet inn i rettssystemet.

 3. Store forskjeller i innvandreres livskvalitet

  Innvandrere har i snitt like høy opplevd livskvalitet som den øvrige befolkningen. Blant innvandre og i øvrige befolkning finner vi lavere livskvalitet blant yngre, personer med lav inntekt, arbeidsledige, uføre, og blant eneboende og enslige forsørgere. Det er visse forskjeller i livskvalitet mellom innvandrere fra ulike landgrupper.

 4. 1 av 3 i varetekt var ikke bosatt i Norge

  Sannsynligheten for at et fengselsopphold starter med varetekt påvirkes særlig av hvorvidt den fengslede har fast opphold i Norge. Statsborgerskap påvirker også, men har mer å si for lengden på varetektsoppholdet.

 5. Konsekvenser av korona: Ble innvandrerne hardere rammet?

  Livskvalitetsundersøkelsen 2020 ble gjennomført i mars, og tyder på at noen aspekter ved innvandrernes livssituasjon utviklet seg til det verre etter at de inngripende koronatiltakene ble innført. Det gjaldt særlig for innvandrere fra landgrupper som Asia og Afrika. Den største endringen var en betydelig økning av andelen som ga uttrykk for sterk bekymring. Det ble også flere i denne gruppa som opplevde økonomisk usikkerhet, og tryggheten for å få offentlig helsehjelp ble svekket.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delemnet innvandring og innvandrere; sosiale forhold og kriminalitet.