Gå til Altinn rapportering

22.01.24 Det er lagt ut ny versjon av veiledningen i dag. Se tabell 28a og 28b for endringer i fylkeskoder f.o.m. 01.01.2024. Landkode XK Kosovo er også lagt inn i Vedlegg 1 landliste. I tillegg er postene som gjelder Bankenes Sikringsfond ytterligere presisert. 

27.10.23 Nye koder for innskuddsgarantiordningen i rapportering fra bankene f.o.m. 1. kvartal 2024. Det er i dag lagt ut ny versjon av veiledningen, kodelistene, excelmaler (rapport 12 og 13) og infobrev om endringene som gjelder kodene til Bankenes Sikringsfond. 

02.10.23: Dokumenter knyttet til ny mal er lagt ut under "Rapporteringsmateriell" og "Excel-maler". Malen kan benyttes for rapportering f.o.m 3.kvartal 2023. 

05.09.23: Oppdatert linkedokument. 

25.05.23: Ny versjon av veiledningen er lagt ut i dag. Endringene inkluderer blant annet en noe utvidet årsrapportering i rapport 12 for statlige låneinstitutter, endret beskrivelse av ikke-disponert resultat i rapport 10, presisering av tapsnedskrivninger på utlån fordelt etter land i rapport 13, samt nytt navn og beskrivelse av sektor 4500. Endringer er gulmarkert i veiledningen.


Formål

Banker og kreditt- og finansieringsforetak skal rapportere regnskapstall da det er grunnlaget for dokumentbasert tilsyn av institusjonene og finansmarkedene. Tallene er viktige som beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken, bl.a. for kredittindikator, nasjonal- og utenriksregnskap og offisiell statistikk. Rapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. Dataene blir også benyttet ved internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD med mer.

Dere skal rapportere fra balanse og resultatregnskap. Rapporteringen består av fire rapporter, hvor det er noe ulik hyppighet i rapporteringen fra banker, kredittforetak, finansieringsforetak og statlige låneinstitutter.

Rapporteringsplikten gjelder for alle banker, kredittforetak og finansieringsforetak registrert i Norge, herunder norske filialer av utenlandske foretak (NUF). Deler av rapporteringen gjelder også for statlige låneinstitutter og Norges Bank.

Dere skal rapportere via Altinn. Se veiledningen «Veiledning til innrapportering i Altinn» under Rapporteringsmateriell.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn, i dette tilfellet «Utfyller/Innsender». Her finner du informasjon om delegering av roller i Altinn (Altinn.no).

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Rapportene 10, 21, 12 og 13 for 4. kvartal og årlig rapportering har frist 20. januar. Rapport 10 og 21 skal være fullstendig oppdatert etter at endelig årsregnskap foreligger, senest 31. mars. Vær oppmerksom på at endringer i rapport 10 og 21 som påvirker rapport 12 og/eller 13, innebærer at dere må korrigere rapport 12 og 13. Dere kan lese mer om årsrapportering i kapittel 4 og tabell 1 og 2 i veiledningen som ligger under «Rapporteringsmateriell».

Data fra banker, kredittforetak og finansieringsforetak innhentes med hjemmel i lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (finanstilsyns­loven).

Hjemmel for innsamling av regnskapsrapportering fra filial av banker og finansieringsforetak med hovedsete i annen stat innen Det europeiske økonomiske samarbeids­området, m.m. er jf. finanstilsynsloven § 4 nr. 3 jf. § 1.

Data fra statlige låne­institutter og Norges Bank mv. blir innhentet med hjemmel i statistikklovens § 10.

Statistisk sentralbyrå gis tilgang til de innsamlede opplysningene med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentral­­byrå av 21. juni 2019 nr. 32 (statistikkloven).

SSB utarbeider statistikk etter statistikklovens § 12.

Disse lovene finner dere på Lovdata sine sider.

Trenger dere hjelp?

Veiledning - hvordan sende inn opplysninger

Dersom dere har spørsmål om veiledningen eller annet materiell, kan dere ta kontakt på e-post til innfin@ssb.no.
For spørsmål om innrapportering via Altinn, ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller eller se Altinn sin hjemmeside.