117426
117426
innrapportering
2014-12-19T10:00:00.000Z
no

Pågår

Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF)

Måleperiodemånedlig/ årlig/ kvartalsvis

Innhold

Formål

Rapporteringen er et samarbeid mellom Finanstilsynet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. Rapporteringen fra banker og kreditt- og finansieringsforetak danner grunnlag for tilsyn med institusjonene og finansmarkedene. Den gir beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken bl.a. som viktig bidrag til kredittindikator, nasjonal- og utenriksregnskap og offisiell statistikk. Dataene benyttes ved internasjonal rapportering til BIS, Eurostat, IMF, OECD etc. 

Informasjon om rapporteringen

 

Informasjon om løpetidsbegrepet i rapporteringen

Informasjonen gjelder alle rapportører som rapporterer på en eller flere av løpetidspostene som er nevnt nedenfor. I ORBOF-rapporteringen brukes løpetidsbegrepet i flere betydninger – dels via underobjektsfeltet, dels via løpetidsfeltet.

1.

 I Rapport 10 balanse brukes det flere begreper for avgrensning av varighet vedr finansobjektene, i feltet  underobjekt som inneholder bl.a. opprinnelig løpetid, oppsigelsesfrist og bindingstid. Disse dataene hentes ikke i løpetidsfeltet, fordi det er veldig ulike begreper som er relevant for           de ulike postene.

2. 

 I rapport 12 - Tilleggsspesifikasjoner brukes derimot selve løpetidsfeltet mer aktivt og i ulike betydninger:

a.  I post 13 – Gjenstående løpetid på balanseposter, brukes løpetidsfeltet til å angi restløpetid på balansepostene fram til endelig forfall.

b.  I post 17 Misligholdte lån etc. brukes løpetidsfeltet til å angi misligholdsperiode – aldersfordelingen fra inntruffet mislighold etter kriteriene beskrevet i veiledningen.

c.  I rentepostene 75 og 76 brukes løpetidsfeltet til rentebindingstid i to betydninger: 

  •   I tilleggsart 75 for utestående utlån benyttes gjenværende rentebindingstid. Med gjenværende  rentebindingstid menes her tiden fra rapporteringstidspunktet (periodens slutt) og fram til neste  renteregulering.
  •   I tilleggsart 76 for nye utlån benyttes opprinnelig rentebindingstid. Med opprinnelig  rentebindingstid menes rente­bindingsperioden som er inngått i den nye utlånsavtalen.  Rapportørene kan benytte gjenværende rentebindingstid som estimat på opprinneling  rentbinndingd tid.     

 d.  I post 33 – Utlån med avdragsfrihet, brukes løpetidsfeltet til å måle gjenstående løpetid  fra rapporteringsperioden og frem til første avdragsbetaling.

 

3.

I rapport 13 brukes løpetid i post 62 – for et utvalg rapportører; kun de som har sin morbank utenfor Norge, og i betydningen gjenstående løpetid – fra rapporteringstidspunktet og frem til endelig forfall på fordringen.

                       

Informasjon om kommende endringer i rapporteringen fra og med 4. kvartal 2019.

Endringene er frivillig i 4. kvartal 2019 og obligatoriske fra og med 1. kvartal 2020.

 Rapport 10

  • Sektorgruppe for kode 7.89.21 og 7.89.22 Andre forpliktelser i R10 endres fra I til D11.

 

  • Postene for annen egenkapital 9.28.81, 9.28.82 og 9.28.85 endrer sektorgruppe fra IK til 0000, da det ikke er behov for sektorspesifikasjon.

Rapport 21

  • Sektorgruppe for kode 9.08.0.60.10/20 Konsernbidrag i R21 endres fra I til IKU

Alle endringer i kodelistene er merket med oransje. Det er ingen endringer i veiledningen.

Rapporteringsmateriell som kodelister, veiledning, feilkontrollnotat m.m. er tilgjengelig på https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/orbof se arkfanen veiledning.

 

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever rollen «Utfyller/Innsender». For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Informasjon i forbindelse med årsrapporteringen for 2019

Rapportene 10, 21, 12 og 13 for 4. kvartal og år 2019 har frist 20. januar 2020. Det forutsettes at rapport 10 og 21 blir endelig oppdatert etter at endelig årsregnskap foreligger, senest 31. mars. Vi presiserer at endringer i rapport 10 og 21 som påvirker rapport 12 og/eller 13, medfører at 12 og 13 må korrigeres. Når det gjelder detaljer om årsrapporteringen så er det beskrevet i kapittel 4 og tabell 1 og 2 i veiledningen.https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/orbof?fane=veiledning

Det er bare å ta kontakt på innfin@ssb.no for eventuelle spørsmål.

Informasjon om løpetidsbegrepet i rapporteringen

 

Informasjonen gjelder alle rapportører som rapporterer på en eller flere av løpetidspostene som er nevnt nedenfor. Rapportører som ikke rapporterer på noen av løpetidspostene, kan se bort fra e-posten.

 

I ORBOF-rapporteringen brukes løpetidsbegrepet i flere betydninger – dels via underobjektsfeltet, dels via løpetidsfeltet.

 

1.     I Rapport 10 balanse brukes det flere begreper for avgrensning av varighet vedr finansobjektene, i feltet underobjekt som inneholder bl.a. opprinnelig løpetid, oppsigelsesfrist og bindingstid. Disse dataene hentes ikke i løpetidsfeltet, fordi det er veldig ulike begreper som er relevant for de ulike postene.

 

2.     I rapport 12 - Tilleggsspesifikasjoner brukes derimot selve løpetidsfeltet mer aktivt og i ulike betydninger:

a.     I post 13 – Gjenstående løpetid på balanseposter, brukes løpetidsfeltet til å angi restløpetid på balansepostene fram til endelig forfall.

b.     I post 17 – Misligholdte lån etc. brukes løpetidsfeltet til å angi misligholdsperiode – aldersfordelingen fra inntruffet mislighold etter kriteriene beskrevet i veiledningen.

c.      I rentepostene 75 og 76 brukes løpetidsfeltet til rentebindingstid i to betydninger:

·       I tilleggsart 75 for utestående utlån benyttes gjenværende rentebindingstid. Med gjenværende rentebindingstid menes her tiden fra rapporteringstidspunktet (periodens slutt) og fram til neste renteregulering.

·       I tilleggsart 76 for nye utlån benyttes opprinnelig rentebindingstid. Med opprinnelig rentebindingstid menes rente­bindingsperioden som er inngått i den nye utlånsavtalen.

Rapportørene kan benytte gjenværende rentebindingstid som estimat på opprinnelig rentebindingstid.

 

d.      I post 33 – Utlån med avdragsfrihet, brukes løpetidsfeltet til å måle gjenstående løpetid fra rapporteringsperioden og frem til første avdragsbetaling.

 

3.     I rapport 13 brukes løpetid i post 62 – for et utvalg rapportører; kun de som har sin morbank utenfor Norge, og i betydningen gjenstående løpetid – fra rapporteringstidspunktet og frem til endelig forfall på fordringen.

 

Kontakt

  • E-post
    Innfin@ssb.no