Indeksnivået for industriproduksjonen i perioden februar til april 2023 var på 118,3 (2005=100) mot 118,4 i føregåande tremånadarsperiode. Tala indikerer at aktivitetsnivået i industrien har vore stabilt, men med ein svak fallande trend dei seinaste månadene (sjå figur 1).

Månadsendring: bransjevise skilnader i april

For å lette tolkinga av den kortsiktige utviklinga publiserer produksjonsindeksen tremånadars glidande gjennomsnitt av sesongjusterte tal. Vanlegvis samanliknast dei siste ikkje-overlappande tremånadarsperiodane. Sesongjusterte endringar frå månad til månad må tolkast med varsemd. viser at industriproduksjonen fall med 0,4 prosent frå mars til april 2023. Dette fallet kjem etter ein liten oppgang på 0,3 prosent frå februar til mars. Fleire dagar med driftsstans og streik blei meldt som viktige årsaker bak den lågare aktiviteten. Det var særleg næringsgruppa gummi, plast og mineralsk industri som bidrog mest til den samla nedgangen med eit klårt fall på 5,9 prosent.

På den motsette sida bidrog kjemiske råvarer til å dempe det samla produksjonsfallet i april med ein oppgang på heile 9,0 prosent. Oppgangen kjem etter ein månad med låg aktivitet og driftsstans hos einskilde store verksemder i mars.

Tremånadarsendring: Samla industriproduksjon uendra i perioden

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde ein liten nedgang på 0,1 prosent i perioden februar-april 2023 samanlikna med førre tremånadersperiode. Det var særleg den noko lågare produksjonen i april som trekte ned aktiviteten samla sett i denne perioden. Det var næringsgruppa gummi, plast og mineralsk industri og næringsmiddelindustri som bidrog mest til nedgangen med eit fall på høvesvis 4,5 og 1,0 prosent. 

På den anna side trekte data- og elektrisk utstyrsindustri den samla utviklinga i motsett retning i perioden med ein oppgang på 3,2 prosent. I tillegg hadde òg næringsgruppa maskinreparasjon og -installasjon ein produksjonsauke i perioden.

Samla sett hadde Petroleumsretta leverandørindustri: Analytisk gruppering som dekker dei næringane i industrien som leverer størsteparten av sine varer og tenester til olje- og gassindustrien. ein produksjonsauke på 1,5 prosent i perioden februar-april 2023 samanlikna med førre tremånadarsperiode, medan industriproduksjonen unntatt leverandørindustrien fall med 1,0 prosent (sjå figur 2).

Figur 1. Produksjonsutvikling i industrien. Sesongjusterte og glatta sesongjusterte tal¹. 2005=100

¹ Mars 2020 til mars 2022 er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringen. Trenden har difor blitt tatt ut fra figuren for desse månadene.

Figur 2. Indikator for leverandørindustri. Sesongjusterte tal. Tremånaders glidande gjennomsnitt.¹ 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månadsendring: Kraftig nedgang i industriproduksjon i Eurosona i mars

Estimerte tal frå Eurostat (ec.europa.eu), statistikkontoret i EU, viser at den samla industriproduksjonen i land i Eurosona: Omfattar dei 20 EU-landa som har valt euro som valuta. hadde eit fall på heile 5,9 prosent frå februar til mars 2023. I same periode gjekk industriproduksjonen i Noreg ned med 0,34 prosent (sjå figur 3).

Sverige hadde ein nedgang på 2,7 prosent i same periode, medan produksjonen i Danmark såg eit fall på 2,3 prosent.

Figur 3. Produksjonsindeks for industri for eurosona og Noreg (2015=100), sesongjusterte tal

Det er viktig å vere klar over at det er større uvisse enn normalt i dei kalenderjusterte og sesongjusterte indeksane for mars og april grunna ulik plassering av påska frå år til år. Dette verkar òg inn på dei sesongjusterte tala for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tek omsyn til påska si plassering, men det kan vere vanskeleg å korrigere for alle effektane av denne høgtida.