Indeksnivået for industriomsetningen var 211,0 (2005=100) i perioden september - november 2023 mot 221,1 i tremånedresperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Det er hjemmemarkedet som trekker ned omsetningen i denne tremånedersperioden.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: metallindustri og næringsmidler trekker mest ned

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning gikk ned med 0,5 prosent i perioden september-november 2023 sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Det var metallindustri og næringmiddelindustri som trakk den samlede omsetningen i industrien mest ned, med en nedgang på henholdsvis 4,2 og 1,2 prosent.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri sto for det største bidraget til å dempe nedgangen i industriomsetningen med en oppgang på 9,0 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen falt i november

Industriomsetningen falt med 0,5 prosent fra oktober til november 2023, ifølge sesongjusterte tall. Det var nedgang både i hjemme- og eksportmarkedet.

Metallvareindustrien bidro mest til fallet i industriomsetningen med en nedgang på 6,9 prosent. Næringsmidler og bygging av skip og oljeplattformer bidro også til å redsere den samlede omsetningen i industrien med en nedgang på henholdsvis 0,9 og 4,5 prosent.

Maskinreparasjon og -installasjon bidro til å dempe nedgangen med en økning i omsetningen på 8,9 prosent.

Månedsendring: nedgang i industriomsetningen i eurosonen i oktober 2023

Industriomsetningen i Eurosonen: Omfatter de 20 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en liten nedgang på 0,2 prosent fra september til oktober 2023, viser sesongjusterte tall. I samme periode var industriomsetningen ned 0,7 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen ned med 3 prosent i Danmark, mens det i Sverige var en oppgang på 2,8 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat (ec.europa.eu).