Indeksnivået for industriomsetningen var 188,2 (2005=100) i perioden desember 2021 – februar 2022 mot 180,9 i tremånedersperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Økningen i omsetning gjennom 2021 og inn i 2022 skyldes i stor grad høy prisvekst på industrivarer.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: metallindustrien trekker mest opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 4,0 prosent i perioden desember 2021 – februar 2022, sammenlignet med den forrige tremånedersperioden.

Det var metallindustrien som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på hele 16,5 prosent. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro også sterkt til å dra opp industriomsetningen i perioden med en oppgang på 8,8 prosent. Høy prisvekst er en viktig årsak den den sterke omsetningsveksten i disse næringene i tremånedersperioden.

Næringsmiddelindustri bidro mest til å dempe økningen i industriomsetningen i perioden med en nedgang på 2,4 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen stiger videre i februar

Industriomsetningen hadde en oppgang på hele 4,8 prosent fra januar til februar 2022, ifølge sesongjusterte tall. Denne oppgangen følger etter en oppgang på 4,6 prosent fra måneden før. Det var hjemmemarkedet som stod for mesteparten av oppgangen.

Det var mange næringer som bidro til veksten, men det var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidro mest til oppgangen i industriomsetningen fra januar til februar 2022. Økte priser på raffinerte petroleumsprodukter var en medvirkende årsak til økningen i omsetningen i denne næringsgruppen. For mer informasjon om prisutvikling i industrien, se Produsentprisindeksen.

Maskinreparasjon og -installasjon hadde fall i omsetningen og bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetningen i denne perioden.

Månedsendring: økning i industriomsetningen i eurosonen i januar 2022

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 2,6 prosent fra desember 2021 til januar 2022, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en oppgang på 4,6 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark og Sverige opp med henholdsvis 3,9 og 2,8 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.