Indeksnivået for industriomsetningen var 169,4 (2005=100) i 2. kvartal 2021 mot 165,7 i foregående kvartal, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet..

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: vekst i omsetning fra eksportmarkedet

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen hadde en oppgang på 2,2 prosent fra 1. til 2.kvartal 2021. Veksten kom fra eksportmarkedet der omsetningen økte med hele 7,8 prosent. På hjemmemarkedet var det en liten nedgang på 0,5 prosent.

Det var kjemiske råvarer som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på 9,8 prosent. Metallvareindustrien bidro også til den samlede oppgangen i industriomsetningen med en vekst på 7,4 prosent.

Bygging av skip og oljeplattformer og næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetingen.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: omsetningen økte for metallvareindustrien

Industriomsetningen gikk opp med 1,8 prosent fra mai til juni 2021, ifølge sesongjusterte tall.

Det var metallvareindustrien som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på hele 27 prosent, og næringen ligger nå på et høyt nivå historisk sett. Bygging av skip og oljeplattformer og kjemiske råvarer hadde også en økning i omsetningen i juni.

Nedgang i omsetningen for næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt maskinindustri bidro til å dempe økningen i industriomsetningen i perioden.

Månedsendring: nedgang i industriomsetningen i eurosonen i mai 2021

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en nedgang på 0,7 prosent fra april til mai 2021, viser sesongjusterte tall. Fra april til mai var det en oppgang 1,1 prosent i Norge. Ellers i Norden var industriomsetningen i Danmark og Sverige opp med henholdsvis 2,3 og 0,2 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.