Indeksnivået for industriomsetningen var 183,4 (2005=100) i perioden november 2021 – januar 2022 mot 178,1 i tremånedersperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Økningen i siste tremånedersperiode er godt hjulpet av høy prisvekst.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: kjemiske råvarer og metallindustri trekker mest opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 3,0 prosent i perioden november 2021 – januar 2022, sammenlignet med den forrige tremånedersperioden. Høy omsetning på hjemmemarkedet bidro til omsetningsveksten.

Det var kjemiske råvarer og metallindustri som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 21,4 og 9,1 prosent.

Metallvareindustrien og næringsmiddel bidro mest til å dempe økningen i industriomsetningen i perioden med en nedgang på henholdsvis 14 og 2,8 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen kraftig opp i januar

Industriomsetningen hadde en oppgang på hele 4,4 prosent fra desember 2021 til januar 2022, ifølge sesongjusterte tall. Det var eksportmarkedet som stod for oppgangen.

Næringsmiddelindustri, maskinreparasjon og -installasjon samt trelast-traverindustri bidro mest til oppgangen i industriomsetningen fra desember 2021 til januar 2022.

Bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustrien bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetningen i perioden.

Månedsendring: økning i industriomsetningen i eurosonen i desember 2021

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 0,5 prosent fra november til desember 2021, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en nedgang på 1,6 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark ned med 1,6 prosent og opp med 0,4 prosent i Sverige i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.