Indeksnivået for industriomsetningen var 209,1 (2005=100) i perioden september - november 2022 mot 204,4 i tremånedresperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.Produksjonsindeksen for industrien viste også en oppgang i produksjonsvolumet i tremånedersperioden og var en medvirkende årsak til omsetningsveksten.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: oljeraffingering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker mest opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 2,3 prosent i perioden september – november 2022 sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Det var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på 7,4 prosent, og det var eksportmarkedet som stod for mesteparten av oppgangen i næringsgruppen. Økt produksjonsvolum i perioden var en medvirkende årsak til denne omsetningsveksten.

Næringene bygging av skip og oljeplattformer og næringsmiddelindustri bidro også til økningen i samlet industriomsetning, med en økning på henholdsvis 13 og 2,3 prosent. Høy prisvekst på næringsmidler i tremånedersperioden var en viktig årsak til omsetningsveksten for denne næringen.

Metallindustri bidro mest til å dempe oppgangen i industrien med en nedgang på 3,4 prosent i perioden. Lavere priser sammen med nedgang i produksjon av metaller kan forklare mye av denne nedgangen.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen økte i november

Industriomsetningen økte med 0,6 prosent fra oktober til november 2022, ifølge sesongjusterte tall.

Næringene for metallvareindustri  og bygging av skip og oljeplattformer hadde størst økning i omsetningen fra oktober til november med en oppgang på henholdsvis 22 og 25 prosent. Store leveranser i november innenfor både bygging av skip og oljeplattformer og metallvareindustrien er en stor del av årsaken til den store oppgangen fra oktober til november.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetningen i november med en nedgang på 12 prosent.