Indeksnivået for industriomsetningen var 180,9 (2005=100) i perioden september-november 2021 mot 173,6 i tremånedersperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Økningen i industriomsetningen siste tremånedersperiode er godt hjulpet av fortsatt høye priser og høy etterspørsel fra både hjemme- og eksportmarkedet.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker mest opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 4,2 prosent i perioden september-november 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Omsetningsveksten var størst i hjemmemarkedet, og her var økningen på 6,1 prosent.

Det var næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt næringsmiddel- og drikkevareindustri som trakk omsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 15 og 3,6 prosent. Økte priser på raffinerte petroleumsprodukter var en medvirkende årsak til den økte omsetningen i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. For mer informasjon om prisutviklingen i industrien, se Produsentprisindeksen. Metallindustrien bidro også positivt i samme periode.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen opp i november

Industriomsetningen økte med 3,9 prosent fra oktober til november 2021, ifølge sesongjusterte tall.

Kjemiske råvarer og næringen bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til økningen i industriomsetningen fra oktober til november. Oppgangen var på henholdsvis 20 og 18 prosent.

Lavere omsetning for næringsmiddelindustrien bidro til å dempe oppgangen i industriomsetningen i perioden.

Månedsendring: økning i industriomsetningen i eurosonen i oktober 2021

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 2,9 prosent fra september til oktober 2021, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en nedgang på 4,5 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark ned med 2,3 prosent og opp med 2,3 prosent i Sverige i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.