Indeksnivået for industriomsetningen var 208,1 (2005=100) i perioden august - oktober 2022 mot 203,5 i tremånedresperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Det var den høye omsetningen i august og september som bidro til veksten på 2,3 prosent i siste tremånedersperiode. Den siste måneden i perioden falt imidlertig omsetningen noe tilbake. Produksjonsindeksen for industrien viste også en oppgang i produksjonsvolumet i tremånedersperioden og var en medvirkende årsak til omsetningsveksten.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: oljeraffingering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker mest opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 2,3 prosent i perioden august – oktober 2022 sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Det var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og næringsmiddelindustri som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 14 og 4,4 prosent. Økt industriproduksjon bidro til økt omsetning innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri i perioden. Høy prisvekst på næringsmidler var en viktig årsak til omsetningsveksten for denne næringen.

Det var eksportmarkedet som stod for oppgangen i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Metallindustri bidro mest til å dempe oppgangen i industrien med nedgang på hele 15 prosent i perioden. Lavere priser sammen med nedgang i produksjon på metaller kan forklare mye av denne nedgangen.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: redusert industriomsetning i oktober

Industriomsetningen hadde en nedgang på 1,8 prosent fra september til oktober 2022, ifølge sesongjusterte tall.

Næringene for bygging av skip og oljeplattformer og metallvareindustri hadde størst nedgang i omsetningen fra september til oktober med en nedgang på henholds 33 og 17 prosent. Store leveranser av skip i september er hovedforklaringen til den store nedgangen innenfor næringen for bygging av skip og oljeplattformer fra september til oktober.

Næringene maskinreparasjon og -installasjon og ikke-jernholdige metaller bidro mest til å dempe nedgangen i industriomsetningen i perioden med en oppgang på henholdsvis 8,5 og 4,3 prosent.

Ujusterte tall for juni og juli 2022 er revidert for næringen kraftforsyning. Årsaken er korrigerte tall fra en stor virksomhet. Revisjonen påvirker også kalenderjusterte og sesongjusterte tall. I forbindelse med revisjonen er også tall for hjemme- og eksportmarkedet oppdatert. De to foregående månedene revideres rutinemessig i denne statistikken for å inkludere oppdaterte tall for eksport og sent innkomne skjema