Indeksnivået for industriomsetningen var 209,2 (2005=100) i perioden november 2022 - januar 2023,  mot 208,1 i tremåendresperioden , viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Det var den høye omsetningen i november og desember 2022 som bidro til veksten på 0,5 prosent i siste tremåneders periode. Den siste måneden i perioden falt imidlertid omsetningen noe tilbake.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: metallindustrien trekker mest opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 0,5 prosent perioden november 2022 – januar 2023, sammenlignet med den forrige tremåneders perioden.

Det var metallindustrien som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på 6,8 prosent.

Næringene metallvare og maskinreparasjon og -installasjon bidro også til økningen i samlet industriomsetning med en økning på henholdsvis 6,5 og 6,0 prosent.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe oppgangen i industrien med en nedgang på 8,7 prosent i perioden. Lavere priser for raffinerte petroleumsprodukter i peroden forklarer mye av denne nedgangen. Lavere produksjonsvolum i denne næringsgruppen trakk også ned omsetningen i tremånedersperioden.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen gikk ned i januar

Industriomsetningen ble redusert med 0,8 prosent fra desember 2022 til januar 2023, ifølge sesongjusterte tall. Det var hjemmemarkedet som stod for nedgangen.

Næringene kjemiske råvarer og maskinreparasjon og -installasjon bidro mest til nedgangen fra desember 2022 til januar 2023 med en nedgang på henholdsvis 14 og 11 prosent.

Næringene bygging av skip og oljeplattformer og metallvareindustri bidro mest til å dempe nedgangen i industriomsetningen i januar med en oppgang på henholdsvis 2,6 og 2,2 prosent. Næringsmiddelindustrien bidro også til å dempe nedgangen i perioden og her var oppgangen på 0,7 prosent. Økte priser i næringsmiddelindustrien forklarer mye av denne oppgangen.

Månedsendring: Nedgang i industriomsetningen i eurosonen i desember 2022

Industriomsetningen i Omfatter de 20 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en nedgang på 1,1 prosent fra november til desember 2022, viser sesongjusterte tall. I samme periode var industriomsetningen opp 0,9 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen marginalt ned i Danmark og Sverige med 0,1 og 0,6 prosent henholdsvis i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat (ec.europa.eu).