Indeksnivået for industriomsetningen var 121,7 (2021=100) i perioden november 2023 – januar 2024 mot 122,0 i tremånedersperioden før , viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Det var redusert omsetning i hjemmemarkedet og eksportmarkedet i denne tremånedersperioden.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2021=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: næringsmidler trekker mest ned

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning gikk svakt ned med 0,2 prosent i perioden november 2023 – januar 2024 sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Det var næringsmiddelindustri som trakk den samlede omsetningen i industrien mest ned, med nedgang på 5,0 prosent.

Bygging av skip og oljeplattformer stod for det største bidraget til å dempe nedgangen i industriomsetningen med en oppgang på hele 26 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen økte i januar

Industriomsetningen økte med 1,1 prosent fra desember 2023 til januar 2024, ifølge sesongjusterte tall. Det var økning i både hjemmemarkedet og eksportmarkedet.

Næringen bygging av skip og oljeplattformer og moduler bidro mest til økningen i industriomsetningen med en oppgang på 13 prosent. Næringene maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon bidro også til å øke den samlede omsetningen i industrien i denne perioden med en oppgang på henholdsvis på 12 og 11 prosent.

Næringsmiddelindustrien og næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetningen med en nedgang på henholdsvis 4,8 og 5,7 prosent. En næringsendring på en enhet med stor vekt innenfor slakting, bearbeiding og konservering av fisk er en medvirkende årsak til nedgangen innenfor næringsmidler.

Månedsendring: oppgang i industriomsetningen i eurosonen i desember 2023

Industriomsetningen i Eurosonen: Omfatter de 20 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 2,9 prosent fra november til desember 2023, viser sesongjusterte tall. I samme periode var industriomsetningen opp med 0,1 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen opp i Danmark og Sverige med henholdsvis 6,5 og 1,5, ifølge EUs statistikkontor Eurostat (ec.europa.eu).

Nytt basisår

Fra og med publiseringen av januarindeksen er referanseåret endret til 2021=100. Inntil desember 2023 var referanseåret 2005=100.

Merk at oppdatert referanseår ikke påvirker endringer i indeksseriene over tid, utover avrundingseffekter som kan flytte enkelte endringsrater på desimalen.