Indeksnivået for industriomsetningen var 121,8 (2021=100) i perioden desember 2023 – februar 2024, og med det uendret mot tremånedersperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet..

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2021=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: ingen endring i industriomsetningen

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning var uendret i perioden desember 2023 – februar 2024 sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Næringsmiddelindustrien trakk den samlede omsetningen ned med nedgang på 5,1 prosent, mens bygging av skip og oljeplattformer stod for det største positive bidraget i perioden med en oppgang på hele 17 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen økte i februar

Industriomsetningen økte med 0,6 prosent fra januar til februar 2024, ifølge sesongjusterte tall. Det var en økning i hjemmemarkedet, mens eksportmarkedet falt noe.

Metallvareindustrien bidro mest til økningen i industriomsetningen med en oppgang på hele 21 prosent. Maskinindustri og næringsmiddelindustrien bidro også til å øke den samlede omsetningen i denne perioden med en oppgang på henholdsvis på 6,5 og 2,5 prosent.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og maskinreparasjon- og installasjon bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetningen med en nedgang på henholdsvis 6,0 og 7,5 prosent.

Månedsendring: nedgang i industriomsetningen i eurosonen i januar 2024

Industriomsetningen i Eurosonen: Omfatter de 20 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en nedgang på 3,9 prosent fra desember 2023 til januar 2024, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk omsetningen opp med 0,7 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen ned i Danmark og Sverige med henholdsvis 2,7 og 1,2 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat (ec.europa.eu).

Nytt basisår

Fra og med publiseringen av januarindeksen er referanseåret endret til 2021=100. Inntil desember 2023 var referanseåret 2005=100.

Merk at oppdatert referanseår ikke påvirker endringer i indeksseriene over tid, utover avrundingseffekter som kan flytte enkelte endringsrater på desimalen.