Indeksnivået for industriomsetningen var 122,9 (2021=100) i perioden februar – april 2024, mot 121,3 i tremånedersperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Det var økt omsetning innenfor hjemmemarkedet som stod bak denne økningen.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2021=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: metallvareindustrien bidrar mest

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 1,3 prosent i perioden februar - april 2024 sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Metallvareindustrien bidro mest til økningen i industriomsetningen med en oppgang på 18,1 prosent. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe økningen med en nedgang på 6,8 prosent i perioden.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen økte i april

Industriomsetningen økte med 0,7 prosent fra mars til april 2024, ifølge sesongjusterte tall. Det var hjemmemarkedet som stod for oppgangen.

Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri bidro mest til økningen i industriomsetningen med en oppgang på hele 17,6 prosent. Næringsmiddelindustrien bidro mest til å dempe økningen i industriomsetningen med en nedgang på 2,4 prosent.

Månedsendring: nedgang i industriomsetningen i eurosonen i mars 2024

Industriomsetningen i Eurosonen: Omfatter de 20 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en nedgang på 0,4 prosent fra februar til mars 2024, viser sesongjusterte tall. I samme periode gikk omsetningen opp med 0,2 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen ned i Danmark med 1,1 prosent, mens den i Sverige økte med 2,1 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat (ec.europa.eu).

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.