Indeksnivået for industriomsetningen var 209,6 (2005=100) i 2.kvartal 2023 mot 212,9 i foregående kvartal, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Det var redusert omsetning både på på hjemmemarkedet og eksportmarkedet fra 1. til 2. kvartal 2023.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: metallindustrien trekker mest ned

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning ble redusert med 1,6 prosent fra 1. til 2.kvartal 2023. 

Metallindustrien bidro mest til å trekke ned industrien med en nedgang på 9,0 prosent i perioden. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri medvirket også til reduksjonen.

Næringen for bygging av skip og oljeplattformer bidro  mest til å dempe nedgangen i industriomsetingen med en økning på 11 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen betydelig opp i juni

Industriomsetningen økte med hele 7,2 prosent fra mai til juni 2023, ifølge sesongjusterte tall. Den markante oppgangen må ses i lys av flere store enkeltleveranser i ulike næringer. Det var hjemmemarkedet som bidro mest til  oppgangen i industriomsetningen.

Næringene som bidro mest til økningen fra mai til juni var næringsmiddelindustrien og metallvareindustrien med en vekst på henholdsvis 6,3 og 22 prosent.

Øvrige næringer som bidro til å øke industriomsetningen fra mai til juni 2023 var:

  • Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri
  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Maskinindustri