Indeksnivået for industriomsetningen var 210,0 (2005=100) i 3.kvartal 2023 mot 209,4 i foregående kvartal, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Det var økt omsetning innenfor hjemmemarkedet fra 2. til 3. kvartal 2023. Eksportomsetningen falt i samme periode.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: Næringsmidler bidrar mest

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med med 0,3 prosent fra 2. til 3.kvartal 2023. 

Næringsmidler bidro mest til oppgangen i industrien med en oppgang på 2,7 prosent i perioden. Metallvareindustrien og maskinreparasjon og -installasjon bidro også til økt industriomsetning med sine økninger på henholdsvis 11 og 10 prosent.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt bygging av skip og oljeplattformer stod for de største bidragene til å dempe oppgangen industriomsetningen med en nedgang på henholdsvis 5,8 og 12 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen økte i september

Industriomsetningen økte med 0,8 prosent fra august til september 2023, ifølge sesongjusterte tall. Mesteparten av økningen kom fra hjemmemarkedet.

Næringen for bygging av skip og oljeplattformer og næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til økningen i industriomsetningen med en økning på henholdsvis 34 og 9,8 prosent. Mye av oppgangen innenfor næringen for bygging av skip og oljeplattformer må ses i sammenheng med mye ferieavvikling i august og at man var tilbake til et mere normalt nivå i september igjen. Økte priser på raffinerte petroleumsprodukter var en medvirkende årsak til oppgangen i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Metallindustri bidro mest til å dempe økningen i industriomsetningen med en nedgang på 5,2 prosent. Lavere priser på metaller var en medvirkende årsak til nedgangen i metallindustrien.