Indeksnivået for industriomsetningen var 212,0 (2005=100) i perioden juni - august 2023, mot 208,6 i foregående tremåneders periode, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Etter en nedgang fra toppnivået tidligere i år er industriomsetningen nå på vei opp igjen.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: Næringsmidler trekker mest opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med med 1,6 prosent i perioden juni-august 2023 sammenlignet med foregående tremånedersperiode.. 

Næringsmidler bidro mest til oppgangen i industrien med en oppgang på 4,1 prosent i perioden. Metallvareindustrien bidro nest mest med en oppgang på hele 17 prosent.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetingen med en nedgang på 9,2 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen økte i august

Industriomsetningen økte med 1,0 prosent fra juli til august 2023, ifølge sesongjusterte tall. Det var eksportmarkedet som bidro til oppgangen, mens hjemmemarkedet viste en nedgang.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til oppgangen fra juli til august med en oppgang på 9,4 prosent. Økte priser på raffinerte petroleumsprodukter var en medvirkende årsak til oppgangen i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Maskinreparasjon og -installasjon bidro også til økt industriomsetning i perioden med en økning på 11 prosent.

Næringen for bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til å dempe oppgangen fra juli til august med en nedgang på hele 33 prosent. Her kan en del av denne nedgangen forklares med store leveranser hos en stor aktør i juli samt noe forskjøvet ferieavvikling fra juli til august.

 

Månedsendring: nedgang i industriomsetningen i eurosonen i juli 2023

Industriomsetningen i Eurosonen: Omfatter de 20 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en nedgang på 1,4 prosent fra juni til juli 2023, viser sesongjusterte tall. I samme periode var industriomsetningen ned 4,8 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen ned i Danmark med hele 6,7 prosent, mens det i Sverige var en oppgang på 1,1 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat (ec.europa.eu).