Indeksnivået for industriomsetningen var 211,6 (2005=100) i perioden august - oktober 2023 mot 209,9 i tremånedresperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Både hjemmemarkedet og eksportmarkedet viser en vekst i omsetningen i august-oktober, sammenlignet med forrige tremånedersperiode.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trekker mest opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 0,8 prosent i perioden august – oktober 2023 sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Det var næringsgruppene oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og maskinreparasjon og -installasjon som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 5,4 og 8,6 prosent. Næringsmiddelindustrien hadde en økt omsetning på 1,1 prosent.

Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer og metallindustrien sto for de største bidragene til å dempe oppgangen i industriomsetningen med en nedgang på henholdsvis 15,5 og 5,8 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen falt i oktober

Industriomsetningen falt med 0,4 prosent fra september til oktober 2023, ifølge sesongjusterte tall. Mesteparten av nedgangen kan tilskrives hjemmemarkedet.

Metallindustrien og næringsmiddelindustrien bidro mest til fallet i industriomsetningen med en nedgang på henholdsvis 4,7 og 1,5 prosent.

Maskinindustrien bidro til å dempe nedgangen med en økning i omsetningen på 7 prosent.

Månedsendring: nedgang i industriomsetningen i eurosonen i september 2023

Industriomsetningen i Eurosonen: Omfatter de 20 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en liten nedgang på 0,4 prosent fra august til september 2023, viser sesongjusterte tall. I samme periode var industriomsetningen opp 1,2 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen opp i Danmark med 0,9 prosent, mens det i Sverige var en oppgang på hele 6,1 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat (ec.europa.eu).