Indeksnivået for industriomsetningen var 198,7 (2005=100) i perioden februar – april 2022 mot 183,8 i tremånedersperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Økningen i omsetning skyldes i stor grad høy prisvekst på industrivarer.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt metallindustri trekker mest opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med hele 8,1 prosent i perioden februar – april 2022, sammenlignet med den forrige tremånedersperioden. Det er særlig kraftig vekst i eksportomsetningen i denne perioden som bidrar til veksten, selv om hjemmemarkedet også viser økning.

Det var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri sammen med metallindustri, som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 11 og 17 prosent. Høy prisvekst er en viktig årsak den den sterke omsetningsveksten i disse næringene i tremånedersperioden.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen noe ned i april

Industriomsetningen hadde en nedgang på 0,4 prosent fra mars til april 2022, ifølge sesongjusterte tall.

Det var flere næringer som bidro til nedgangen. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt bygging av skip og oljeplattformer hadde en nedgang på henholdsvis 9,6 og 5,4 prosent sammenliknet med forrige måned.

Økt omsetning for næringsmiddelindustri og metallindustri bidro mest til å dempe nedgangen i industriomsetingen.

Månedsendring: økning i industriomsetningen i eurosonen i mars 2022

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 0,3 prosent fra februar til mars 2022, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en oppgang på 1,0 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen betydelig opp i Danmark og Sverige, med en vekst på henholdsvis 7,2 og 5,0 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien ble påvirket av dette, noe førte til at aktivitetsmønsteret fra mars var annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa ble gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars 2020) til tiltakene ble opphevet (februar 2022) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og alle måneder til og med mars 2022 som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet i denne perioden og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre i perioden mars 2020 til og med mars 2022. Trendtallene i denne perioden vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.

Ujusterte tall for januar 2022 er revidert for næringene utvinningstjenester samt bygging av skip og oljeplattformer. Årsaken er korrigerte tall fra noen store virksomheter. Revisjonen påvirker også kalenderjusterte og sesongjusterte tall. De to foregående månedene revideres rutinemessig i denne statistikken for å inkludere oppdaterte tall for eksport og sent innkomne skjema