Indeksnivået for industriomsetningen var 203,5 (2005=100) i perioden juni - august 2022 mot 200,9 i tremånedersperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Reduserte priser på industriprodukter i august og svak utvikling i industriproduksjonen ligger bak den lavere veksttakten i siste tremånedersperiode.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: næringsmidler trekker opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 1,3 prosent i perioden juni – august 2022, sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Det var næringsmiddelindustri og oljeraffingering, kjemisk og farmasøytisk industri som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 6,8 og 9,8 prosent. Høy prisvekst i juni og juli var en viktig årsak til omsetningsveksten i disse næringene i tremånedersperioden.

Metallindustri bidro mest til å dempe oppgangen i industrien med nedgang på 11 prosent i perioden. Lavere priser på metaller kan forklare mye av denne nedgangen.

Det var hjemmemarkedet som stod for oppgangen og her var oppgangen blant annet drevet av økningen i næringsmiddelindustrien.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen uendret i august

Industriomsetningen var uendret fra juli til august 2022, ifølge sesongjusterte tall.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og metallindustri hadde størst nedgang i industriomsetningen fra juli til august med en nedgang på henholdsvis 7 og 11 prosent.

Næringen for bygging av skip og oljeplattformer og metallvarer hadde størst oppgang i industriomsetningen i perioden.

Månedsendring: nedgang i industriomsetningen i eurosonen i juli 2022

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en nedgang på 1,8 prosent fra juni til juli 2022, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en oppgang på 1,4 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen ned i Danmark med 3,0 prosent og opp i Sverige med 3,7 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.