Samlet strømproduksjon var på 29,7 TWh i 3. kvartal 2022, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitet. Det er en nedgang på 9,1 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Vannkraftproduksjonen var på 26,1 TWh, som er 13 prosent lavere enn samme kvartal året før, og det laveste nivået som er registrert for et 3. kvartal siden 2010.

– Den lave vannkraftproduksjonen må ses i sammenheng med veldig lav fyllingsgrad i vannmagasinene i Sør-Norge sammenlignet med samme periode i fjor, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen.

I sommer meldte NVE også om at vannkraftprodusentene holder igjen vann i magasinene (nve.no), mens Meteorologisk institutt i september meldte at de siste tolv månedene på Sør- og Østlandet har vært de tørreste på 21 år (met.no).

Økt produksjon av vind- og varmekraft

Mens vannkraftproduksjonen viste en betydelig nedgang i 3.kvartal, økte varme- og vindkraftproduksjonen med henholdsvis 84 og 23 prosent.

Vindkraftproduksjonen har økt mye de siste årene, ettersom det har vært store investeringer i vindkraft og oppstart av mange nye vindkraftverk. I 3. kvartal var produksjonen fra vindkraftverk på 2,8 TWh.

– Den høye produksjonen av vindkraft kompenserte til en viss grad for nedgangen i vannkraftproduksjonen i kvartalet, sier Thomas Aanensen.

Figur 1. Vindkraftproduksjon i TWh

Den største andelen av varmekraften produseres ved hjelp av naturgass. Andre energiprodukter som brukes i produksjonen av varmekraft er blant annet biomasse, avfall, deponigass, masovngass, spillvarme og kull. Solkraft inngår også i kategorien varmekraft. utgjør lite av kraftproduksjonen i Norge. Den store økningen i varmekraften i 3. kvartal sammenlignet med året før skyldes blant annet oppstart av produksjon på Melkøya-anlegget i juni (equinor.no). Anlegget har vært stengt siden det var brann der i september 2020.

Vannkraften står fortsatt for den klart største andelen av kraftproduksjonen og utgjorde 88 prosent i 3. kvartal, mens vind- og varmekraft utgjorde henholdsvis 9,5 og 2,6 prosent.

Figur 2. Produksjon av elektrisitet i 3. kv. 2022. TWh og prosentandeler

Lavere eksportoverskudd av strøm

I 3. kvartal 2022 eksporterte Norge 5,4 TWh strøm, mens det ble importert 3,3 TWh. Det ga et eksportoverskudd på 2,1 TWh.

– Sammenlignet med gjennomsnittet for 3. kvartal de siste fem årene var eksportoverskuddet 61 prosent lavere i år. Sist gang eksportoverskuddet var så lavt i 3. kvartal var i 2010, sier Thomas Aanensen.

Utveksling mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold i kraftmarkedene, prisene på elektrisitet og kapasiteten på overføringslinjene.

Figur 3. Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i TWh

Redusert strømforbruk i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 13,5 TWh i 3. kvartal 2022. Det er 2,9 prosent lavere sammenlignet med samme kvartal året før.

Husholdninger, tjenesteytende næringer og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk, medregnet hytter og fritidshus, om lag halvparten. En viktig forklaringsvariabel for strømforbruket i alminnelig forsyning er temperatur, ettersom en stor andel av elektrisiteten brukes til oppvarming.

Samlet for årets tre første kvartaler har forbruket i alminnelig forsyning vært 54,2 TWh. Det er 9,1 prosent lavere enn på samme tid året før.

Den gjennomsnittlige strømprisen i Norge har økt kraftig gjennom 2021 og 2022, både for husholdninger og næringslivet, og var i 3. kvartal svært høy. Det gir insentiver til å redusere strømforbruket, sier Thomas Aanensen.

I analyser gjort av NVE finner de at husholdninger og næringsbygg har redusert det temperaturkorrigerte strømforbruket under de høye strømprisene i sørlige Norge (nve.no).

Elektrisitetsforbruket i alminnelig forsyning stod for om lag halvparten av det samlede nettoforbruket av elektrisk kraft i 3. kvartal 2022.

Høyere forbruk i utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass var 2,3 TWh i 3. kvartal 2022. Det er 22 prosent høyere sammenlignet med samme kvartal året før. Dette henger blant annet sammen med oppstarten av produksjon på Melkøya-anlegget i juni.

Forbruket i utvinning av råolje og naturgass omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass på land, samt installasjoner på norsk sokkel med kabelforbindelse til fastlandet.

Elektrisitetsforbruket i utvinning av råolje og naturgass utgjorde rundt 9 prosent av det samlede nettoforbruket av elektrisk kraft i 3. kvartal 2022.

Lavere strømforbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri var 9,5 TWh i 3. kvartal 2022. Det er 2,4 prosent lavere enn i 3. kvartal 2021 som var et kvartal med veldig høyt forbruk. Kraftintensiv industri stod for om lag 38 prosent av det samlede nettoforbruket av elektrisk kraft i 3. kvartal 2022.