Vi bruker mindre strøm hjemme

Publisert:

Strømforbruket per husholdning i Norge har gått ned siden 1993. Mens velstandsøkningen har i samme periode sørget for at strømforbruk på hytter er tredoblet.

SSB-rapporten «Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017» har sett på strømforbruket til husholdninger, ulike typer industri og tjenesteyting. Ifølge rapporten lå strømforbruket i de første årene av perioden per husholdning rundt 18 000 kWh med en topp i 1996 på om lag 18 600 kWh. Deretter var det en nedadgående tendens i strømforbruket per husholdning og var i 2003 kommet ned på rundt 15 500 kWh. Siden 2003 har forbruket per husholdning svingt innenfor intervallet 15 500 – 17 500 kWh og var om lag 16 000 kWh i 2016.

-  Svingningene i strømforbruket fra ett år til ett annet skyldes i stor grad forskjeller i temperatur siden en stor andel av husholdningenes strømforbruk går til oppvarming av bolig. Ser man på forbruket per husholdning i løpet av hele perioden, har det vært en klar nedgang i det underliggende strømforbruket i husholdningene, sier seniorrådgiver Magne Holstad i SSB som har vært med på å utarbeide rapporten.

Figur 1. Strømforbruk per husholdning

Strømforbruk i kWh per husholdning
1993 18115
1994 18540
1995 18438
1996 18592
1997 17635
1998 17944
1999 17713
2000 17308
2001 17715
2002 16959
2003 15528
2004 15634
2005 16295
2006 15871
2007 16244
2008 15950
2009 16185
2010 17423
2011 15548
2012 16319
2013 16282
2014 15270
2015 15787
2016 16079

Høyere strømpriser for husholdninger

I rapporten vises det til at det er flere grunner til at strømforbruket går ned.

-  Høyere strøm­priser påvirker forbruket gjennom en substitusjons- og inntektseffekt. Når strøm­prisen øker relativt til prisen på andre alternative oppvarmingskilder som ved og lett fyringsolje, vil husholdningene ønske å bruke mindre elektrisitet, sier Holstad.

Ifølge Fjernvarmestatistikken til SSB var levert fjernvarme til husholdninger 211 GWh i 2000. Deretter har forbruket av fjernvarme steget betydelig og kommet opp på 1,3 TWh i 2016. Selv om fjernvarmeforbruket har økt i de siste årene utgjør det fortsatt en liten andel av det totale energiforbruket i husholdninger.

- Økte strømpriser kan ha stimulert til gjennomføring av enøk-tiltak i boliger. Bedre isolasjon av boliger og mer energieffektive elektriske apparater kan ha bidratt til å dempe veksten i strømfor­bruket. Det har også blitt innført strengere krav med hensyn til energi­effektivitet for nybygg, noe som trekker i retning av lavere strømforbruk per husholdning, sier Holstad.

Høye elektrisitetspriser som vi så i 2003, 2006, 2010 og 2011 kan også føre til at man reduserer forbruket for å spare penger.

- Husholdninger kan for eksempel velge å redusere sitt strømforbruk ved å ha lavere innetemperatur og dempe belysningen, sier Magne Holstad.

1 Deflatert med KPI

Figur 2. Kraftpris og nettleie ekskl. avgifter for husholdninger, faste 2015 kroner¹

Kraftpris og nettleie husholdninger, deflatert
1993 53.5
1994 50.7
1995 52.5
1996 54.5
1997 55.8
1998 49.8
1999 47.8
2000 44.8
2001 52.3
2002 57.8
2003 76.8
2004 66.7
2005 63.7
2006 78.5
2007 62.7
2008 73.5
2009 68.0
2010 83.3
2011 78.6
2012 59.6
2013 65.0
2014 59.3
2015 53.4
2016 57.3

Les også: Høyere strømpriser i 2017

Etter 2001 har nesten alle årene vært mildere år og varmere enn de på 1990-tallet, viser en oversikt fra yr.no. Høyere temperatur har isolert sett bidratt til å redusere strømforbruket i årene med høyere temperaturer, fordi husholdninger bruker mye strøm til oppvarming.

Tredoblet strømforbruk i hytter

Strømforbruket i  hytter og fritidshus har steget jevnt fra 0,7 TWh i 1993 til 2,3 TWh 2016. Dette har sammenheng med den generelle velstandsutviklingen som har vært i Norge i dette tidsrommet, og at flere nordmenn har kjøpt hytte på fjellet eller ved sjøen.

-  Flere hytter og fritidshus har også fått innlagt strøm i løpet av perioden. Selv om forbruket i denne kategorien er litt mer enn tre ganger så høyt som i 1993, utgjorde det bare 1,8 prosent av det totale nettoforbruket i 2016, sier seniorrådgiver Magne Holstad i SSB.

Figur 3. Strømforbruk for hytter og fritidshus 1993-2016

Hytter og fritidshus
1993 0.7
1994 0.8
1995 0.8
1996 0.9
1997 0.8
1998 0.9
1999 1.0
2000 1.0
2001 1.1
2002 1.2
2003 1.2
2004 1.2
2005 1.2
2006 1.3
2007 1.4
2008 1.5
2009 1.6
2010 1.9
2011 1.8
2012 1.9
2013 2.1
2014 2.0
2015 2.1
2016 2.3

Les også: Eldre menn lever ut hyttedrømmen

Totalt strømforbruk gått opp

Totalt strømforbruk i Norge har økt i løpet av perioden vi ser på. Fra 1993 til 2017 har strømforbruket steget med om lag 21 TWh. Oppgangen må ses i sammenheng med blant annet generell velstandsutvikling og befolkningsvekst.

Ifølge rapporten var forbruket til gruppen husholdninger og jordbruk i 2016 på 42,1 TWh og utgjorde 35 prosent av det samlede forbruket. Den nest største gruppen var kraftintensiv industri med et forbruk på 36,8 TWh. Tjenesteyting samt utvinning og industri utenom kraftintensiv industri utgjorde henholdsvis 22 og 13 prosent av det totale forbruket

Kontakt