Den gjennomsnittlige Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for høye strømpriser for husholdninger som gjelder fra desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Strømstøttesatsen i statistikken er et vektet gjennomsnitt for landet hvor støttesatsen for hvert elspotområde er vektet sammen. Støttesatsen for kvartalet beregnes ved å ta et vektet gjennomsnitt av støttesatsen per måned. For mer informasjon om hvordan støtteordningen behandles i statistikken, se informasjonsboksen nederst i artikkelen fra myndighetene utgjorde 68 øre/kWh i 2. kvartal, viser nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Den totale strømprisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter og nettleie og fratrukket strømstøtten, var på 137,3 øre/kWh i 2. kvartal. Det er 2,8 prosent høyere enn kvartalet før, men et godt stykke unna toppen i 4. kvartal på 164,8 øre/kWh.

– Når vi trekker fra strømstøtten var totalprisen husholdningene måtte betale likevel rundt 35 prosent høyere enn gjennomsnittet for 2. kvartal de siste fem årene, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen.

Strømprisene har økt kraftig gjennom både 2021 og 2022, og strømstøtten fra myndighetene ble innført i desember 2021. Både i 1. og 2. kvartal i år har den redusert den gjennomsnittlige prisen husholdningene har betalt betydelig.

Strømprisen for husholdningene medregnet avgifter og nettleie, men før strømstøtten trekkes fra, var på 205,3 øre/kWh i 2. kvartal 2022. Av dette utgjorde strømprisen 124,2 øre/kWh, nettleien 27,9 øre/kWh og avgiftene 53,2 øre/kWh.

– Hadde det ikke vært for strømstøtten hadde vi altså sett en total snittpris for husholdningene på over 200 øre/kWh i denne perioden. Det er det klart høyeste nivået vi har sett i statistikken, sier Thomas Aanensen.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie, avgifter og strømstøtte for husholdninger. Øre/kWh

Stadig nye rekorder

Strømprisen uten avgifter og nettleie, og uten fratrekk av strømstøtten, slo også nok en rekord i 2. kvartal 2022, som den gjorde i de to foregående kvartalene. Denne prisen var i gjennomsnitt 124,2 øre/kWh i 2. kvartal. Det er 7 øre/kWh høyere enn i 1. kvartal, og 16,1 øre/kWh høyere enn i 4. kvartal 2021.

– De siste fem årene har gjennomsnittsprisen uten avgifter og nettleie ligget på rundt 38 øre/kWh i 2. kvartal. I årets 2. kvartal var prisen mer enn tre ganger så høy. Dette er den høyeste strømprisen vi har målt siden vi startet i 1998, sier Thomas Aanensen.

– Det er viktig å huske på at disse tallene viser gjennomsnittet på landsbasis. Den siste tiden har det vært store prisforskjeller i ulike deler av landet, særlig mellom Sør-Norge og Nord-Norge, sier Thomas Aanensen.

Den høye kraftprisen i den sørlige delen av Norge kan sees i sammenheng med svakere Ressurssituasjonen til den norske vannkraftproduksjonen påvirkes blant annet av nedbørsmengden og tilsiget av vann til vannmagasinene i løpet av kvartalet, i tillegg til fyllingsgraden i magasinene. enn normalt i prisområdene i sør, og at det har vært svært høye kraftpriser i store deler av Europa. En viktig årsak til at kraftprisene har vært så høye i Europa er svært høye priser på gass, kull og CO2-kvoter.

Variabel pris-kontrakter har vært dyrest

Det var husholdninger med Denne kontraktstypen blir ofte kalt “standard variabel pris”-kontrakter. For denne typen kontrakter er strømselskapet pålagt å informere kunden om prisendringer minst 14 dager før endringen trer i kraft. Det vil si at prisen er fast over en periode på minst 14 dager] som i gjennomsnitt betalte den høyeste strømprisen i 2. kvartal 2022. Prisen på disse kontraktene lå på 141,0 øre/kWh i 2. kvartal.

Kontrakter tilknyttet Beregnes av den nordiske kraftbørsen (Nord Pool AS) på bakgrunn av aktørenes samlede kjøps- og salgsmeldinger for neste døgn. Pris og volum fastsettes for hver time i døgnet. Spotprisen kan variere fra prisområde til prisområde avhengig av forskjeller i markedsforhold. Normalt er Norge inndelt i fem prisområder (NO1-NO5). var også høye. Denne kontraktstypen kostet i gjennomsnitt 127,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Dette er den vanligste kontraktstypen for husholdninger (se figur 3).

Prisene for ulike typer fastpriskontrakter i 2. kvartal:

  • Nye fastpriskontrakter (inngått i 2. kvartal) med inntil 1-års varighet: 94,8 øre/kWh
  • Nye fastpriskontrakter (inngått i 2. kvartal) med over 1 års- varighet: 47,6 øre/kWh
  • Eldre fastpriskontrakter (inngått før 2. kvartal): 49,2 øre/kWh

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2. kvartal 2022

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 2. kvartal 2022. Prosent

Rekordhøye strømpriser for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig strømpris for tjenesteytende næringer og industri unntatt kraftintensiv industri var på henholdsvis 125,5 og 120,7 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2. kvartal. Det er den høyeste prisen som er registrert i statistikken for disse næringene og nesten fire ganger høyere enn gjennomsnittet for 2. kvartal de siste fem årene.

Høyere strømpris for kraftintensiv industri

For Kraftintensiv industri er definert som produksjon av papirmasse, papir og papp, produksjon av kjemiske råvarer, jern, stål og ferrolegeringer samt ikke-jernholdige metaller var prisen på elektrisk kraft i gjennomsnitt 45,7 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, i 2. kvartal 2022. Det er en økning på 48 prosent sammenliknet med snittet for perioden de siste fem årene. Mye av strømmen i kraftintensiv industri kjøpes gjennom fastpriskontrakter som strekker seg over lang tid og er inngått tidligere til lavere pris enn den som er nå. Strømprisen i kraftintensiv industri har derfor ikke steget like voldsomt som prisen i andre næringer de siste kvartalene.

Regjeringen har innført en midlertidig ordning om kompensasjon for høye strømpriser for husholdninger som gjelder fra desember 2021. Ordningen innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. For mer informasjon om ordningen, se informasjon på NVE sine nettsider.

I statistikken beregner vi et landsgjennomsnitt for strømstøtten til husholdningene ved å vekte sammen støttesatsen i hvert elspotområde basert på informasjon om strømforbruket til husholdninger i hvert elspotområde. Størrelsen på støttebeløpet husholdningene mottar bestemmes av hvilket elspotområde husholdningene er tilknyttet.

Strømstøtten til husholdningene per kvartal beregnes ved å vekte sammen støttesatsen per måned basert på informasjon om husholdningenes samlede månedlige strømforbruk. Legg merke til at det i 4. kvartal 2021 kun ble utbetalt strømstøtte i desember måned. Beregnet strømstøtte for 4. kvartal samlet var derfor betydelig lavere enn strømstøtten for desember måned.