Følg lenkene under til statistikkbanken for å se de siste oppdaterte tallene på døde:

Tabell 07995 Døde, etter kjønn, alder og uke

Tabell 12973 Døde, etter kjønn, alder, og uke (F)

Tabell 12983: Døde, etter kjønn, 3-delt alder og måned (K) (B)

Tabell 12982: Døde, etter kjønn, 5-årige aldersgrupper og måned (F)

Den øverste tabellen viser ukestallene for antall dødsfall totalt i hele landet, brutt ned på kjønn og 1-årige aldersgrupper. Den andre tabellen har 5-årig aldersgruppering, men inkluderer fylkesfordeling. 

De to nederste tabellene viser dødsfall per måned, etter ulike aldersgrupperinger og fordelt etter kommune (K), bydel (B) og fylke (F). 

Tallene er å anse som foreløpige, ettersom det er et visst etterslep fra dødsdato og fram til det registreres i våre data. Det betyr at tallene for tidligere uker også vil oppdateres ved hver ny publisering.

SSB henter tallene fra Folkeregisteret, og grunnet etterslepet vil hver ny publisering gjelde for uken før den foregående. For eksempel vil vi i uke 17 publisere tall for uke 15. Da vil normalt omtrent 95 prosent av alle dødsfall ha kommet inn. Uken etter vil cirka 97 prosent ha blitt registrert. Disse andelene må forventes å variere ved for eksempel helligdager og ferier. 

SSB ikke har oversikt over hvor mange av dødsfallene som er relatert til koronaviruset og Covid-19. Dødsårsaksregisteret er hos Folkehelseinstituttet.

Sammenlign med tidligere år

Hvert år dør det i overkant av 40 000 mennesker i Norge, og andelen av befolkningen som dør årlig faller stadig. Det foreligger imidlertid en del sesongvariasjoner i tallene. For eksempel er det betydelig flere som dør i de mørkeste vintermånedene enn ellers i året.

SSB har hentet ut ukestall tilbake til år 2000 for å kunne gi et tilstrekkelig sammenligningsgrunnlag. I statistikkbanken kan du selv velge hvor mange og hvilke år du vil sammenligne med. Merk at tallene ikke er justert for folkemengde.

Last ned Excel-fil

I statistikkbanken kan du også laste ned tallene som en Excel-fil når du har laget tabellen du ønsker. Dette gjør du ved å «Lagre data som» «Excel xlxs» vist i bildet under:

2022-04-27_13-22-32.png

Tips: Rotér tabellvisningen før du laster ned Excel-dokumentet. Slik får du det oppsettet du ønsker også i Excel. 

Visualisering av antall døde per uke

I denne visualiseringen vises antall døde per uke 2010-2024. Tallene for 2023 og 2024 er framhevet i rødt. Du kan velge kjønn og/eller 10-årige aldersgrupper i valgboksene.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer.