Andelen som dør, har aldri vært mindre

Publisert:

Drøyt 40 000 døde i 2018, noe som utgjorde i underkant av 0,8 prosent av befolkningen. Aldri har en så liten andel av befolkningen dødd i løpet av et år.

  • Tallene er hentet fra
  • Døde

Antall døde i Norge har vært svært stabilt de siste fire årene. Det døde 40 840 personer i 2018, 66 flere enn i 2017, viser nye tall fra statistikken over døde.

Men dersom vi måler antall døde i prosent av folkemengden, har vi aldri hatt lavere dødstall. Selv med en aldrende befolkning, er det kun 0,77 prosent av befolkningen som dør i løpet av ett år.

Kvinnene har gjennom mesteparten av livet lavere dødssannsynlighet enn jevnaldrende menn, og da kan det virke paradoksalt at det i 2018 døde 1 100 flere kvinner enn menn. Årsaken er at vi har en betydelig overvekt av godt voksne damer i den eldste delen av befolkningen. Fram til og med 67 år er det flest menn på alle alderstrinn, men deretter overtar kvinnene, og når 90 år er passert, er det minst dobbelt så mange kvinner som menn.

Trygt å vokse opp i Norge

Tradisjonelt har en større andel av jentene overlevd sitt første år, men dette har de siste årene blitt stadig mer likt. Nå er forskjellene helt marginale og kan synes tilfeldige fra år til år.

I 2018 døde 214 personer før de nådde myndighetsalderen og i denne perioden av livet synes dødssannsynligheten å være tilnærmet lik mellom kjønnene.

Figur 1

Figur 1. Antall døde etter kjønn og alder ved død. 2018

Halverte kjønnsforskjeller siste 30 år

Forventa levealder  ved fødsel har aldri vært høyere enn i 2018. For gutter var den 81,0 år, for jenter 84,5 år.

Økningen fra året før var på 0,21 år for kvinner og 0,09 år for menn.  Dette er et mer presist mål på dødelighetsforholdene i et land fordi det tar hensyn til alders- og kjønnsfordelingen i befolkningen.

Forskjellen mellom kvinner og menns forventede levealder er nesten halvert siden 1980-årene og er nå nede i 3,5 år. Det er likevel ikke historisk lavt.

Gjennom mesteparten av 1800-tallet og første del av 1900-tallet var levealdersforskjellen mellom menn og kvinner på omtrent tre år.

I etterkrigstiden økte kjønnsforskjellen, noe som forklares blant annet med at menn røykte i langt større grad enn kvinner. I 1980-årene var forskjellen oppe i nesten sju år. Deretter har den blitt gradvis mindre, noe som kan henge sammen med at flere kvinner og færre menn begynte å røyke.

Nå ser det altså ut til at kjønnsforskjellen nærmer seg et mer vanlig historisk nivå. Menn tar innpå kvinner også i eldre år – selv om hovedårsaken til at forskjellen minsker er at dødsfall i yngre aldersgrupper blant menn er blitt redusert.

Figur 2. Forventa levealder ved fødselen for menn og kvinner

Menn Kvinner
1950 69.91 73.21
1951 70.75 74.22
1952 71.03 74.28
1953 71.23 75.02
1954 71.34 75.05
1955 71.56 75.28
1956 71.46 75.47
1957 71.36 75.48
1958 71.36 75.48
1959 71.36 75.74
1960 71.32 75.83
1961 71.17 76.02
1962 70.96 76.02
1963 70.79 75.47
1964 71.26 76.05
1965 71.07 76.49
1966 71.42 76.69
1967 71.33 76.95
1968 71.23 76.80
1969 70.80 76.67
1970 70.98 77.32
1971 71.15 77.36
1972 71.32 77.51
1973 71.31 77.69
1974 71.68 77.96
1975 71.70 78.05
1976 72.00 78.19
1977 72.23 78.66
1978 72.36 78.63
1979 72.16 78.81
1980 72.33 79.16
1981 72.62 79.26
1982 72.65 79.54
1983 72.73 79.55
1984 72.99 79.61
1985 72.59 79.40
1986 72.87 79.74
1987 72.75 79.55
1988 73.05 79.57
1989 73.34 79.85
1990 73.44 79.81
1991 74.01 80.09
1992 74.16 80.34
1993 74.24 80.25
1994 74.88 80.79
1995 74.80 80.82
1996 75.37 81.07
1997 75.45 80.97
1998 75.54 81.28
1999 75.62 81.13
2000 75.96 81.38
2001 76.21 81.53
2002 76.45 81.52
2003 77.04 81.93
2004 77.50 82.33
2005 77.72 82.52
2006 78.12 82.66
2007 78.24 82.66
2008 78.31 82.95
2009 78.60 83.05
2010 78.85 83.15
2011 79.00 83.45
2012 79.42 83.41
2013 79.65 83.61
2014 80.03 84.10
2015 80.36 84.15
2016 80.61 84.17
2017 80.91 84.28
2018 81.00 84.49

Reduserte kjønnsforskjeller internasjonalt

Mens mange land i Europa opplevde en reduksjon eller en stagnasjon i forventet levealder i 2015, er bildet mer nyansert i 2017, som er det seneste året vi har internasjonal statistikk for. De seneste årene har menns levealder igjen økt svakt i disse landene, mens det for kvinnene synes å være en situasjon med varianter av nullvekst de siste årene.

Japanske kvinner kniper enda en liten tidel og kom i 2017 opp i 87,1 år forventa levetid ved fødsel. I Europa var det Spania som kom nærmest – bare 1 år bak. For menn kan det synes som Sveits er et godt valg om en ønsker å leve lenge, men her er «forspranget» til Island bare et halvt år og 0,7 år til Norge.

Figur 3. Forventa levealder for kvinner og menn. Utvalgte land. 2017

Menn Kvinner
Island 81.1 84.3
Sverige 80.8 84.1
Norge 80.9 84.3
Finland 78.9 84.5
Danmark 79.2 83.1
Japan 81.0 87.1
Spania 80.6 86.1
Frankrike 79.6 85.6
Italia 80.8 85.2
Sveits 81.6 85.6
Østerike 79.4 84.0
Tyskland 78.7 83.4
Nederland 80.2 83.4
Litauen 70.7 80.5
Romania 71.7 79.5

 

Kontakt