Vi blir stadig eldre

Publisert:

Det døde i underkant av 40 700 personer i 2019, en nedgang på drøyt 150 fra året før. Med stadig mindre påfyll av nyfødte og redusert dødsrisiko blant de godt voksne, får vi en stadig mer eldredominert befolkning.

  • Tallene er hentet fra
  • Døde

Antall døde i Norge har vært stabilt rundt 40 700 de siste årene. Det døde 40 684 personer i 2019, 156 færre enn i 2018. Dersom vi måler antall døde i prosent av folkemengden, har vi aldri hatt lavere dødstall. Selv med en aldrende befolkning, er det kun 0,76 prosent av befolkningen som dør i løpet av ett år.

Kvinner har gjennom mesteparten av livet lavere dødssannsynlighet enn jevnaldrende menn. Da kan det virke paradoksalt at det i 2019 døde 726 flere kvinner enn menn. Årsaken er at vi har såpass mange flere godt voksne damer enn menn i befolkningen. Fram til og med 64 år er det flest menn på alle alderstrinn, men deretter er det stort sett flest kvinner. Når 90 år er passert er det minst dobbelt så mange kvinner som menn.

Flere dødsfall blant unge

Tradisjonelt har en større andel av jentene overlevd sitt første år, og de har også hatt en betydelig lavere dødsrisiko i oppveksten. De siste årene har denne forskjellen blitt stadig svakere og i 2018 syntes den å være så godt som borte.

2019 viser imidlertid tendenser til fornying av gamle sannheter. Riktignok var det rekordfå 114 døde i løpet av første leveår, 15 færre enn i 2018, men så godt som hele reduksjonen var grunnet færre døde jentebarn. I 2019 var drøyt 60 prosent av dødsfallene i første leveår blant gutter.

Det første leveåret er det absolutt farligste i første halvdel av livet. Deretter har vi i Norge sett en nesten risikofri oppvekst fram til myndighetsalderen. I så måte var 2019 et uvanlig år, med en økning på 27 dødsfall i aldersgruppen 1-17 år, til nærmest identisk nivå med antall døde første leveår.

Figur 1

Antall døde etter kjønn og alder ved død. 2019

Forventa levealder høyere enn noen gang

Forventa levealder ved fødsel har aldri vært høyere enn i 2019. For gutter var den 81,2 år, for jenter 84,7 år.

Økningen fra året før var på 0,19 år for både kvinner og menn. Dette er et mer presist mål på dødelighetsforholdene i et land fordi det tar hensyn til alders- og kjønnsfordelingen i befolkningen.

Forskjellen mellom kvinner og menns forventede levealder er nesten halvert siden 1980-årene og er nå nede i 3,5 år. Det er likevel ikke historisk lavt. Gjennom mesteparten av 1800-tallet og første del av 1900-tallet var levealdersforskjellen mellom menn og kvinner på omtrent tre år.

I etterkrigstiden økte kjønnsforskjellen, noe som forklares blant annet med at menn røykte i langt større grad enn kvinner. I 1980-årene var forskjellen oppe i nesten sju år. Deretter har den blitt gradvis mindre, noe som kan henge sammen med at flere kvinner og færre menn begynte å røyke.

Det er viktig å merke seg at forventa levealder skiller seg klart fra gjennomsnittlig alder ved død. I 2019 var kvinnene som døde i gjennomsnitt 82,2 år, mens mennene bare ble 76,5 år. Dette er betydelig lavere enn forventa levealder ved fødsel på henholdsvis 84,7 og 81,2 år. Ser vi derimot på den vanligste alderen å dø ved, er denne betraktelig høyere. Den var på hele 91 år for kvinner og 88 år for menn. Forventa levealder eller forventa gjenstående levetid ligger sånn sett lavere enn det som vi opplever som normalt eller vanlig rundt oss.

Figur 2. Forventet levealder ved fødselen for menn og kvinner

Menn Kvinner
1950 69.91 73.21
1951 70.75 74.22
1952 71.03 74.28
1953 71.23 75.02
1954 71.34 75.05
1955 71.56 75.28
1956 71.46 75.47
1957 71.36 75.48
1958 71.36 75.48
1959 71.36 75.74
1960 71.32 75.83
1961 71.17 76.02
1962 70.96 76.02
1963 70.79 75.47
1964 71.26 76.05
1965 71.07 76.49
1966 71.42 76.69
1967 71.33 76.95
1968 71.23 76.80
1969 70.80 76.67
1970 70.98 77.32
1971 71.15 77.36
1972 71.32 77.51
1973 71.31 77.69
1974 71.68 77.96
1975 71.70 78.05
1976 72.00 78.19
1977 72.23 78.66
1978 72.36 78.63
1979 72.16 78.81
1980 72.33 79.16
1981 72.62 79.26
1982 72.65 79.54
1983 72.73 79.55
1984 72.99 79.61
1985 72.59 79.40
1986 72.87 79.74
1987 72.75 79.55
1988 73.05 79.57
1989 73.34 79.85
1990 73.44 79.81
1991 74.01 80.09
1992 74.16 80.34
1993 74.24 80.25
1994 74.88 80.79
1995 74.80 80.82
1996 75.37 81.07
1997 75.45 80.97
1998 75.54 81.28
1999 75.62 81.13
2000 75.96 81.38
2001 76.21 81.53
2002 76.45 81.52
2003 77.04 81.93
2004 77.50 82.33
2005 77.72 82.52
2006 78.12 82.66
2007 78.24 82.66
2008 78.31 82.95
2009 78.60 83.05
2010 78.85 83.15
2011 79.00 83.45
2012 79.42 83.41
2013 79.65 83.61
2014 80.03 84.10
2015 80.36 84.15
2016 80.61 84.17
2017 80.91 84.28
2018 81.00 84.49
2019 81.19 84.68

Reduserte kjønnsforskjeller internasjonalt

Mens mange land i Europa opplevde en reduksjon eller en stagnasjon i forventa levealder i 2015, var vi i 2018 tilbake til en situasjon med en liten årlig økning for begge kjønn.

Japanske kvinner troner fortsatt øverst å «levealderstronen» med 87,3 år forventa levetid ved fødsel. I Europa var det Spania som kom nærmest – bare 1 år bak. For menn kan det synes som om Sveits er et godt valg om en ønsker å leve lenge, men her er «forspranget» til Island bare 0,6 år, mens det er 0,9 år til Norge.

Figur 3. Forventet levealder for kvinner og menn. Utvalgte land. 2018

Menn Kvinner
Island 81.3 84.5
Sverige 80.9 84.3
Norge 81.0 84.5
Finland 79.1 84.5
Danmark 79.1 82.9
Japan 81.2 87.3
Spania 80.7 86.3
Frankrike 79.7 85.9
Italia 81.2 85.6
Sveits 81.9 85.6
Østerrike 79.4 84.0
Tyskland 78.6 83.4
Nederland 80.3 83.4
Litauen 70.9 80.5
Romania 71.7 79.5

Faktaside

Kontakt