Barn, familier og husholdninger

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 8 av 8
Kjønnsforskjeller i effekten av barn på inntekt: Kan de reduseres av politikk?

At barn henger sammen med store fall i inntekten til mødre, men ikke fedre, er et tilbakevendende mønster i en rekke land som på engelsk betegnes som «child penalty».

1 av 5 bor alene

Ved inngangen til 2022 bodde 1 027 900 personer alene, som tilsvarer 19,1 prosent av befolkningen. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med året før, da antallet aleneboende for første gang bikket 1 million.

Færre separasjonar enn på 40 år

Talet på separasjonar og skilsmisser har ikkje vore lågare sidan 1980-talet. I fjor inngjekk om lag 18 000 par enten separasjon eller skilsmisse, medan litt over 16 100 par gifta seg. Det er 100 færre vigslar enn i fjor.

Barn og foreldres samvær og bosted 2020. Dokumentasjonsrapport

I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av undersøkelsen om Barn og foreldres samvær og bosted 2020.

Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2020

Familieinnvandring har vært den viktigste innvandringsgrunnen for ikke-nordiske statsborgere siden 1990. Familieinnvandring følger i stor grad annen innvandring og må ses i sammenheng med innvandringen generelt til Norge. I de siste årene har familieinnvandringen til Norge gått ned, som blant annet skyldes at det har kommet færre flyktninger til landet. Særlig var nedgangen stor i 2020. Dette var først og fremst et resultat av reiserestriksjoner i forbindelse med koronapandemien.

Marriage before children? First family formation among the children of immigrants in Norway

I dag får over halvparten av alle nordmenn sine førstefødte mens de er samboere, mens 15% av første fødsler er til enslige mødre. Samtidig har andelen som gifter seg sunket jevnt og trutt og gjennomsnittsalderen ved første ekteskap har økt, og i dag er kvinner og menn godt inne i 30-årene før de eventuelt gifter seg.

Nå bor over 1 million nordmenn alene

1 005 600 personer bor alene i Norge i 2021. Det tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen, og er en økning på 0,5 prosentpoeng fra i fjor.

Trenden med færre utenlandsadopterte fortsetter

I 2020 ble det gjennomført 243 adopsjoner i Norge. Dette er 90 færre enn året før. Det er blant utenlandsadopsjoner vi finner den største nedgangen. Det ble gjennomført 46 slike adopsjoner i 2020, noe som er mer enn en halvering siden 2019.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet barn, familier og husholdninger.

andre statistikkleverandører