Likestilling

Statistikk

Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene
Statistikken viser tolv indikatorer som beskriver graden av likestilling mellom kvinner og menn.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 7 av 7
 1. Slik er likestillingen i din kommune

  Gjennom tolv ulike indikatorer kartlegger SSB hvert år hvordan det går med kjønnslikestillingen i landets kommuner. Nå er den lokale likestillingssituasjonen satt på kartet. Zoom inn til din kommune og se hvilke kommuner som skårer høyt og lavt på likestilling innen temaer som blant annet arbeid, utdanning, inntekt og ledere.

 2. Økende kjønnsforskjeller i høyere utdanning

  Det blir stadig flere kvinner i lederstillinger. Andelen kvinner som jobber deltid går ned. Samtidig drar kvinner fra i høyere utdanning.

 3. Arbeidsdeling i hjemmet: Er likestilte par mer fornøyde?

  Kvinner gjør en større andel av husarbeidet enn menn. Det er vanligst å dele omsorgsoppgaver likt, men i tilfeller hvor det ikke er likedelt er det kvinnen som gjør mest. Sammenhengen mellom fornøydhet og likedeling av oppgaver er sterkest for de som gjør mest av husarbeidet og barneomsorgen, nemlig kvinner.

 4. Hvor likestilt er vi?

  Er det forskjeller mellom menn og kvinner i dagens samfunn? Kvinner tjener mindre enn menn, er sjeldnere sjef, men gjør det bedre på skolen.

 5. Flest fedre i Vestland tar ut hele pappapermisjonen

  6 av 10 fedre tar ut fedrekvoten, eller pappapermisjonen, innen barnet har fylt tre år. De regionale forskjellene er imidlertid store. I Agder tok rundt halvparten av fedrene det de hadde krav på.

 6. Likestillingsutfordringer i deltidsarbeid og utdanningsnivå

  I Norge er noen av de største likestillingsutfordringene stabilt store kjønnsforskjeller i deltidsarbeid og økte kjønnsforskjeller i høyere utdanning.

 7. Lengst pappaperm blant lærere, men langt fra en likedeling

  Mødre tar mesteparten av foreldrepermisjonen, mens fedres lengde i stor grad følger fedrekvoten. Selvstendig næringsdrivende tar kortere og sjeldnere permisjon enn lønnstakere. Det er små forskjeller mellom foreldre i ulike yrkesgrupper, men fedre i undervisningsyrker tar lengst pappaperm.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet likestilling.