Flytting

Statistikk

Flyttinger
Statistikken viser tall for flytting til og fra Norge og mellom norske kommuner.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 7 av 7
 1. Ukrainerne gir endringer i flyttemønsteret

  Krig i Ukraina har gitt stor innvandring. Lokalt gir dette utslag i statistikken for kommunene.

 2. De fleste flytter kort

  Etter at korona ga en markert nedgang i innvandringene i 2020, kom det igjen betraktelig flere innvandrere i 2021, noe som har hjulpet på befolkningsutviklingen i mange kommuner. De fleste som flytter, flytter imidlertid innenfor landets grenser, og mange av dem flytter kort.

 3. Innvandring og innvandrere i Norden, 2016-2020

  Denne rapporten er i en deskriptiv analyse av innvandringen til Norden og innvandrerne som bor her. Den tar også opp integreringen av innvandrerne, operasjonalisert ved deres deltaking i utdanning og arbeid i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

 4. Bosetting etter endt utdanning

  Hovedformålet med dette prosjektet har vært å kartlegge uteksaminerte velferdskandidatenes studiested og bosted to og fem år etter endt utdanning i forhold til oppvekststedet.

 5. Empirical modelling of internal migration and commuting flows for economic regions in Norway

  Vi modellerer flyttestrømmer og pendling mellom 89 økonomiske regioner i Norge (NUTS 4) for individer i alderen 15-74 år og utnytter ‘makro’ paneldata for årene 2001-2014.

 6. Mer bofaste flyktninger

  Personer med flyktningbakgrunn flytter i mindre grad enn tidligere fra der de blir bosatt og til andre steder av landet. De som blir bosatt i Oslo, er mest bofaste, mens det er større fraflytting fra de nordligste fylkene.

 7. Befolkningens historie fortalt gjennom en eneste tabell

  Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet er en historisk gjennomgang av Norges befolkning sett gjennom en befolkningstabell. Med utgangspunkt i en enkelt, men omfangsrik tabell, gjør forfatter Espen Søbye reisen gjennom Norges historie. Han vil gi et oversiktsbilde av den norske befolkningen gjennom tidene.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet flytting.