Flytting

Statistikk

Flyttinger
Statistikken viser tall for flytting til og fra Norge og mellom norske kommuner.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 14 av 14
 1. Ukrainerne lager flyttebølger

  Ukrainske flyktninger preger flyttestatistikken for 2023 som for 2022, og aller mest i de minst sentrale delene av landet. Ukrainerne som kom i 2022 har nå hatt lengre tid på seg til å flytte innenfor Norge. Mange kommuner kan takke ukrainerne for positive flyttetall.

 2. Innenlandske flyttinger

  Hele 69 prosent av kohortene vi fulgte har vært innom en annen kommune enn den de bodde i som 15-åringer innen de ble 35 år gamle. Ifølge Folkeregisteret i hvert fall.

 3. Uregistrert utvandring fra Norge

  Et presist anslag på befolkningsstørrelsen er vesentlig for brukere av befolkningsstatistikk. I Norge, der befolkningsstatistikk er basert på et kontinuerlig oppdatert befolkningsregister har vi en god idé om hvor stor befolkningens størrelse er og hvordan den er sammensatt.

 4. Bosetting etter endt utdanning – Troms og Finnmark

  Formålet med denne rapporten har vært å kartlegge bosettingsmønstre blant velferdskandidater som er oppvokst i Troms og Finnmark.

 5. Tidlige asylflyttinger i perioden 2013-2022

  Folkeregisteret er datakilden for SSBs migrasjon- og flyttestatistikk. Folkeregisteret inneholder ikke opplysninger om hvorvidt flyttinger går til eller fra asylmottak. Utgangspunktet for arbeidet som her er gjort, er det som finnes av adresseopplysninger rundt asylsøkeres i perioden 2013-2022.

 6. Modelling of net domestic migration and net commuting flows between Norwegian economic regions 2001-2014

  We document estimation results related to semi-log econometric models for scaled net domestic migration and commuting using panel data for 89 economic regions in Norway for the period 2001-2014.

 7. Bofaste og flyttere

  Kohorter med ungdommer som var 15 år i perioden 1978-2002 blitt fulgt fram til 35-års alder. Vi har tatt utgangspunkt i en metode for analyse av flyttinger utviklet av Kjetil Sørlie (Sørlie, 2003).

 8. Ukrainerne gir endringer i flyttemønsteret

  Krig i Ukraina har gitt stor innvandring. Lokalt gir dette utslag i statistikken for kommunene.

 9. De fleste flytter kort

  Etter at korona ga en markert nedgang i innvandringene i 2020, kom det igjen betraktelig flere innvandrere i 2021, noe som har hjulpet på befolkningsutviklingen i mange kommuner. De fleste som flytter, flytter imidlertid innenfor landets grenser, og mange av dem flytter kort.

 10. Innvandring og innvandrere i Norden, 2016-2020

  Denne rapporten er i en deskriptiv analyse av innvandringen til Norden og innvandrerne som bor her. Den tar også opp integreringen av innvandrerne, operasjonalisert ved deres deltaking i utdanning og arbeid i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

 11. Bosetting etter endt utdanning

  Hovedformålet med dette prosjektet har vært å kartlegge uteksaminerte velferdskandidatenes studiested og bosted to og fem år etter endt utdanning i forhold til oppvekststedet.

 12. Empirical modelling of internal migration and commuting flows for economic regions in Norway

  Vi modellerer flyttestrømmer og pendling mellom 89 økonomiske regioner i Norge (NUTS 4) for individer i alderen 15-74 år og utnytter ‘makro’ paneldata for årene 2001-2014.

 13. Mer bofaste flyktninger

  Personer med flyktningbakgrunn flytter i mindre grad enn tidligere fra der de blir bosatt og til andre steder av landet. De som blir bosatt i Oslo, er mest bofaste, mens det er større fraflytting fra de nordligste fylkene.

 14. Befolkningens historie fortalt gjennom en eneste tabell

  Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet er en historisk gjennomgang av Norges befolkning sett gjennom en befolkningstabell. Med utgangspunkt i en enkelt, men omfangsrik tabell, gjør forfatter Espen Søbye reisen gjennom Norges historie. Han vil gi et oversiktsbilde av den norske befolkningen gjennom tidene.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet flytting.