375066
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
375066
statistikk
2019-11-15T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 663 550

millioner kroner forvaltningskapital i livsforsikring

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
3. kvartal 20183. kvartal 2019
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 564 0841 663 550
Premieinntekter89 54595 047
Erstatningskostnader43 08845 401
Resultat før tildeling til kunder og skatt16 91115 840
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler42 884101 125
Verdijustert resultat8 10241 990
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital246 203255 344
Premieinntekter51 00854 740
Erstatningskostnader41 37744 793
Resultat av ordinær virksomhet7 39213 290
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring4 6263 964
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler3 2469 839

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter89 545112 90930 26164 53295 047
Forfalte premier, brutto78 26999 93225 86356 36383 667
Avgitte gjenforsikringspremier-574-912-225-383-544
Overføring av premiereserver til andre11 85013 8884 6238 55211 924
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning54 85173 04420 12838 80656 978
Utbetalte erstatninger, brutto43 08859 16915 38530 47145 401
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-376-319-131-259-410
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger12 13814 1944 8748 59311 987
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger66 10534 61657 09694 063126 355
Premiereserve55 81140 52535 28562 44585 028
Øvrige avsetninger2-4563 291-24-774-957
Til/fra kursreguleringsfondet970-14 95418 95725 54634 216
Midler tilordnet forsikringskontrakter9 7805 7542 8786 8458 067
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-4 340-6 551-1 715-3 503-5 067
Provisjonsinntekter3967-310-5
Driftsinntekter fast eiendom1100425262
Øvrige driftsinntekter1 3001 6963579371 463
Lønnskostnader/honorarer2 9423 0928471 6832 404
Provisjonskostnader595768251499702
Driftskostnader fast eiendom11001
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler27033658114195
Øvrige driftskostnader1 8724 2179562 2063 287
 
Finansinntekter og -kostnader26 44436 0559 53520 41132 218
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater16 16622 0314 9029 93014 982
Renteinntekter andre eiendeler3 8535 7681 4933 5095 860
Utbytte og andel av over-/underskudd7 3789 5923 5717 85312 678
Rentekostnader9531 3364318811 302
 
Gevinster/-tap og verdiregulering16 440-25 65541 00457 02268 907
Realisert gevinst/-tap9 9809 942-103 9873 102
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis9 98512 8733 8808 51512 260
Obligasjoner og sertifikater-1832 182-289-3911 620
Finansielle derivater-153-6 120-3 015-3 486-10 004
Bygninger og annen fast eiendom391369..11
Øvrig realisert gevinster/tap-60639-586-653-776
Netto verdiendring6 460-35 59641 01453 03565 806
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis1 506-26 89727 98234 73848 896
Obligasjoner og sertifikater-2 560-1 6798841 2712 633
Finansielle derivater4 832-2 9556 4828 7644 017
Bygninger og annen fast eiendom00......
Øvrige verdiendringer2 682-4 0665 6668 26210 259
 
Resultat av ordinær virksomhet7 1319 0991 8615 5937 773
 
Andre resultatkomponenter-28-28-86-89-100
 
Skattekostnader1 431-813509991 320
 
Totalresultat5 6729 1521 4254 5056 353
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring4 67713 2438402 5644 254
Verdijustert resultat8 102-5 85520 81731 13941 990

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 7742 7432 7112 8162 748
 
Varige driftsmidler1 0141 0761 4171 3421 401
Bygninger og annen fast eiendom895962994988979
Maskiner, inventar og transportmidler120115423354422
 
Verdipapirer1 381 4101 360 3951 411 8511 435 0321 469 778
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis210 924204 506212 803225 791229 033
Andeler i verdipapirfond597 625569 130612 832627 107651 290
Obligasjoner og sertifikater563 645579 178577 320572 158576 363
Finansielle derivater4 6903 0413 7816 0953 363
Andre verdipapirer4 5264 5405 1163 8819 730
 
Utlån137 566144 969143 891147 533146 842
 
Øvrige fordringer19 0276 2317 77715 37120 426
Fordringer vedrørende forsikring16 4381 5312 92010 31715 181
Gjenforsikringsandel9611 4901 6191 5531 586
Andre fordringer1 6273 2103 2383 5023 659
 
Bankinnskudd og kontanter23 29324 88323 29629 77822 355
 
Sum eiendeler1 564 0841 540 2971 590 9441 631 8711 663 550
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital106 650105 491105 487108 422111 562
Innskutt egenkapital42 11342 24142 23242 85344 086
Selskapskapital7 6127 6127 6017 5797 579
Overkursfond17 92017 92017 92017 92017 920
Annen innskutt egenkapital16 58116 70916 71117 35418 587
Opptjent egenkapital64 53763 25063 25565 56967 477
Annen egenkapital59 15863 25062 06661 61261 977
Ufordelt resultat5 379..1 1903 9585 499
 
Ansvarlig lånekapital25 61328 00827 81227 51328 824
Obligasjonslån16 04316 93816 74216 44317 754
Andre lån9 57011 07011 07011 07011 070
 
Forsikringsmessige avsetninger1 411 3911 378 4031 435 1441 471 6601 499 899
Premiereserver for egen regning11 265 1161 251 1831 286 7481 313 5751 336 533
Tilleggsavsetninger51 17354 94554 70854 65154 461
Kursreguleringsfond64 94049 01667 97274 56283 232
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond19 61021 50021 65121 53017 391
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 4061 7591 6191 4791 474
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene9 146..2 4465 8636 808
 
Avsetninger for forpliktelser5 4853 8204 3924 5014 625
Pensjonsforpliktelser9129159811 002990
Utsatt skatt4 4792 7822 9763 0943 162
Andre avsetninger for forpliktelser95123436406474
 
Øvrig gjeld14 94624 57518 10819 77518 640
Påløpte, ikke forfalte kostnader621878808703612
Mottatte, ikke opptjente inntekter1711171318
Betalbar skatt1031 3841 4422 0152 159
Utbytte, konsernbidrag..........
Gjeld vedrørende forsikring4 0334 1334 0762 3973 689
Annen gjeld9 1388 02010 25614 0228 533
Finansielle derivater1 03310 1471 5086263 628
 
Sum gjeld og egenkapital1 564 0841 540 2971 590 9441 631 8711 663 550
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1818181716
Utlån med pant i bolig42 49241 91040 27840 28340 204
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.334 692315 557344 387359 234373 781

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
 
Sum alle sektorer808 549773 636825 635852 898880 323
 
Ikke-finansielle foretak126 234129 873123 841136 157134 482
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.951852411484510
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.234257257264260
Private aksjeselskaper mv.125 050128 764123 174135 410133 713
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak465 163450 863489 354496 464513 159
Norges Bank..........
Banker11892989795
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 8892 7272 3752 3742 396
Verdipapirfond455 416428 964457 491464 436479 315
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 52713 56823 53824 09125 754
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 5742 9143 1652 7702 887
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser519513512491493
Skadeforsikringsselskaper2 1202 0842 1762 2062 219
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet217 151192 900212 439220 277232 681

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
Sum alle sektorer563 645579 178577 320572 158576 363
 
Ikke-finansielle foretak93 74196 83394 88291 49590 262
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.24 66626 37724 68524 26524 145
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.25 24724 61824 66221 11521 357
Private aksjeselskaper mv.43 82845 83845 53546 11644 760
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak113 999115 630112 410113 128113 949
Norges Bank..........
Banker43 13943 74039 22443 32242 230
Kredittforetak70 05571 06672 37068 94369 770
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper4242373737
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring5075325255671 641
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser168163165171177
Skadeforsikringsselskaper8887898895
 
Offentlig forvaltning40 20538 75038 44837 90037 130
Statsforvaltningen21 98518 35019 09020 38019 125
Kommuneforvaltningen18 22020 40019 35917 51918 005
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet315 701327 965331 581329 635335 022

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
Sum alle sektorer137 566144 969143 891147 533146 842
 
Ikke-finansielle foretak22 49543 24142 26943 89742 764
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar447473529613643
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2 4942 4642 4572 4572 274
Private aksjeselskaper mv.19 54940 30039 27940 82339 844
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål44444
 
Finansielle foretak18 4733 4633 0652 9922 567
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper16 36261461548915
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 6191 9971 9521 9922 005
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring492852497512547
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning43 04945 10545 90648 23449 541
Statsforvaltningen6 2046 6427 0136 9576 654
Kommuneforvaltningen36 84538 46338 89341 27742 886
 
Ideelle organisasjoner425413415418468
 
Husholdninger42 60442 01940 38740 38840 308
Personlig næringsdrivende00000
Borettslag o.l.111108108105103
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.42 49341 91140 27940 28340 205
Ufordelt..........
 
Utlandet10 52110 72711 85011 60311 193

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter51 00869 08517 30135 67954 740
Forfalte bruttopremie64 52682 68933 15652 65970 069
Avgitte gjenforsikringspremier-9 376-12 213-4 771-6 834-9 586
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-4 574-1 140-12 885-11 455-6 214
Gjenforsikringsandel432-2521 8011 309472
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger36 93249 78313 61426 62740 693
Betalte erstatninger, brutto41 37758 33915 48930 05744 793
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-5 328-7 720-1 688-2 949-5 331
Endring i erstatningsavsetning, brutto489-699-337-7101 344
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel360-215140219-75
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.234771010-37
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-9 930-12 845-3 406-6 973-10 596
Provisjonsinntekter14018859108152
Driftsinntekter fast eiendom276191917
Øvrige driftsinntekter507428109248372
Lønnskostnader/ honorarer5 6626 9031 9303 8105 804
Provisjonskostnader2 3553 3058991 8802 737
Driftskostnader fast eiendom1114777
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler329455125310475
Øvrige driftskostnader2 2482 8456221 3412 112
 
Finansinntekter /-kostnader2 5973 3351 0932 0492 717
Renteinntekter2 1563 0186981 5112 184
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd564485450643694
Rentekostnader12316754105161
 
Gevinster/tap og verdiregulering649-1 4405 4216 2857 122
Netto realisert gevinst/ tap2 1662 2733 1953 5793 570
Netto verdiendringer-1 517-3 7132 2262 7063 552
 
Resultat av ordinær virksomhet7 3928 3536 79410 41313 290
 
Andre resultatkomponenter-57........
 
Skattekostnad1 7472 2736231 4481 899
 
Totalresultat5 5886 0806 1718 96611 391
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring4 6268 5234422 4103 964

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler5 9596 1208 0118 0488 071
 
Varige driftsmidler1 4231 4282 5992 5092 068
Bygninger og annen fast eiendom718744738752359
Maskiner, inventar og transportmidler7056841 8611 7571 710
 
Verdipapirer151 472147 393152 128150 468151 602
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis21 78521 25019 16218 78917 436
Andeler i verdipapirfond33 36931 48134 77833 20935 293
Obligasjoner og sertifikater95 29193 63097 14397 20097 559
Finansielle derivater516320390499442
Andre verdipapirer511712655771872
 
Utlån3 1433 9713 7443 7363 725
 
Gjenforsikringsandel19 93021 11021 40120 44221 577
 
Øvrige fordringer55 38856 36061 39360 48356 112
Fordringer vedrørende forsikring24 23425 12230 94229 90527 292
Andre fordringer31 15431 23830 45130 57828 819
 
Bankinnskudd og kontanter8 8909 76213 6759 46112 189
 
Sum eiendeler246 203246 143262 952255 147255 344
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital80 74175 78280 78483 44084 792
Innskutt egenkapital14 65114 60516 77416 76016 762
Selskapskapital4 8424 8594 6954 5604 584
Overkursfond4 1603 9376 6366 6366 636
Annen innskutt egenkapital5 6495 8105 4435 5645 542
Opptjent egenkapital66 09061 17764 01066 68068 030
Annen egenkapital58 79761 17754 94855 33254 854
Ufordelt resultat7 293..9 06211 34713 176
 
Ansvarlig lånekapital3 1253 2013 2013 2383 236
Obligasjonslån2 8462 9222 9222 9242 922
Andre lån279279279314314
 
Forsikringstekniske avsetninger129 360126 442136 837133 733130 614
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie33 71830 84442 22840 54035 638
Brutto erstatningsavsetning89 86189 97888 51387 16190 155
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.15 7805 6206 0966 0334 821
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser10 64910 36211 71911 68911 580
Pensjonsforpliktelser1 5961 5691 5691 5581 697
Utsatt skatt7 9617 5617 6727 7167 455
Andre avsetninger for forpliktelser1 0911 2322 4772 4142 428
 
Øvrig gjeld22 32930 35630 41023 04725 122
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 4311 6401 5621 4171 464
Mottatte, ikke opptjente inntekter122280157125114
Betalbar skatt1 5021 9911 5131 2671 918
Utbytte, konsernbidrag..6 5435 996....
Gjeld vedrørende forsikring4 9274 9056 4076 1455 909
Annen gjeld14 14014 28414 50013 85915 135
Finansielle derivater207713275234582
 
Sum gjeld og egenkapital246 203246 143262 952255 147255 344
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8181808082
Utlån med pant i bolig229255266260258

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
Sum alle sektorer55 15452 73153 94051 99852 729
 
Ikke-finansielle foretak9 6369 2869 4219 3869 876
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.191223189172167
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.34433
Private aksjeselskaper mv.8 7728 3828 5478 5329 029
Personlige foretak670677681679677
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak21 81420 34619 70019 66019 800
Norges Bank..........
Banker2 6692 746306323323
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper237183186164153
Verdipapirfond17 19815 55417 34517 25217 405
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond662687678698708
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring293418422481479
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser682682682682682
Skadeforsikringsselskaper7376816051
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet23 70423 10024 81922 95223 053

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
Sum alle sektorer95 29193 63097 14397 20097 559
 
Ikke-finansielle foretak13 86913 83314 09215 68614 656
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 5061 4611 5371 7111 579
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.5 3035 2845 2055 0844 916
Private aksjeselskaper mv.7 0607 0897 3508 8918 162
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak37 32936 22338 49237 07436 555
Norges Bank..........
Banker13 85813 23914 10914 41614 502
Kredittforetak23 20422 81424 19722 47821 938
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper7346514315
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring445552
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser206666
Skadeforsikringsselskaper12911312512592
 
Offentlig forvaltning14 88814 10815 65412 77313 059
Statsforvaltningen5 1104 8026 0374 5243 743
Kommuneforvaltningen9 7789 3069 6178 2499 316
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet29 20629 46528 90631 66733 289

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 2019
Sum alle sektorer3 1433 9713 7443 7363 725
 
Ikke-finansielle foretak2 1432 7862 6932 7132 715
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.2 1432 7862 6932 7132 715
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak718882739750741
Norges Bank..........
Banker077000
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond598631658668658
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring113151747576
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper722777
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger282303311272269
Personlig næringsdrivende5148441210
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.231256267260258
Ufordelt..........
 
Utlandet00000

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB