339951
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
339951
statistikk
2018-05-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 504 471

mill. kroner forvaltningskapital i livsforsikringsselskaper

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
1. kvartal 20171. kvartal 2018
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 414 2801 504 471
Premieinntekter29 50328 788
Erstatningskostnader13 81214 319
Resultat før tildeling til kunder og skatt5 4487 134
Verdijustert resultat11 675-4 027
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler24 313-5 401
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital250 576254 737
Premieinntekter15 80916 044
Erstatningskostnader13 79513 635
Resultat av ordinær virksomhet4 3871 013
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring2 093991
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler2 31044

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter29 50354 24679 233104 03028 788
Forfalte premier, brutto24 55547 05070 12093 57223 683
Avgitte gjenforsikringspremier-284-456-622-995-249
Overføring av premiereserver til andre5 2317 6529 73511 4535 354
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning18 98034 60249 78965 24719 871
Utbetalte erstatninger, brutto13 81227 46540 93854 70014 319
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-105-243-397-474-135
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger5 2747 3809 24811 0215 687
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger31 38456 56083 612118 746258
Premiereserve21 40539 48359 81686 5856 483
Øvrige avsetninger215669-2016 401-6
Til/fra kursreguleringsfondet6 2679 9668 90218 003-11 135
Midler tilordnet forsikringskontrakter3 5577 04215 0957 7584 917
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-1 560-3 151-4 508-4 260-1 041
Provisjonsinntekter327382-725
Driftsinntekter fast eiendom10213142372
Øvrige driftsinntekter3586841 0341 516498
Lønnskostnader/honorarer7931 4802 1523 057679
Provisjonskostnader238429592868216
Driftskostnader fast eiendom00110
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler6816921028665
Øvrige driftskostnader8621 8502 7011 600975
 
Finansinntekter og -kostnader7 73417 69927 25641 7278 300
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater4 2248 75215 79323 7026 428
Renteinntekter andre eiendeler1 5513 1254 5286 0801 253
Utbytte og andel av over-/underskudd2 4536 5797 99813 413865
Rentekostnader4957571 0621 468247
 
Gevinster/-tap og verdiregulering16 57926 67738 03652 043-13 701
Realisert gevinst/-tap3 6944 33511 56316 4384 777
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis4 4737 1959 10515 5153 140
Obligasjoner og sertifikater239336-2461 044-590
Finansielle derivater-703-3 1013 054122 218
Bygninger og annen fast eiendom05550
Øvrig realisert gevinster/tap-315-100-356-1399
Netto verdiendring12 88622 34226 47335 606-18 477
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis10 91916 96019 67429 828-19 346
Obligasjoner og sertifikater309-43-1 179-1 255-2 277
Finansielle derivater602 7844 069-404 761
Bygninger og annen fast eiendom..........
Øvrige verdiendringer1 5972 6413 9087 073-1 616
 
Resultat av ordinær virksomhet1 8914 3096 6169 5472 217
 
Andre resultatkomponenter-720-97-7-9
 
Skattekostnader257553834380445
 
Totalresultat1 6273 7765 6869 1601 763
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring1 2792 7324 5994 9991 520
Verdijustert resultat11 67521 21430 49342 220-4 027

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 6571 0861 0271 4911 719
 
Varige driftsmidler1 1831 1811 1681 1751 020
Bygninger og annen fast eiendom1 0351 0381 0291 043895
Maskiner, inventar og transportmidler147143139132126
 
Verdipapirer1 259 8431 279 5301 306 4861 338 1091 339 613
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis208 157209 941212 639218 624218 252
Andeler i verdipapirfond517 173533 140554 276565 600564 768
Obligasjoner og sertifikater527 512527 863530 880549 061549 121
Finansielle derivater2 2623 8773 9512 7384 106
Andre verdipapirer4 7404 7104 7402 0863 366
 
Utlån120 488122 986120 804127 863125 106
 
Øvrige fordringer5 9437 57413 5955 1306 511
Fordringer vedrørende forsikring2 9875 09510 8521 9292 766
Gjenforsikringsandel978939956942948
Andre fordringer1 9781 5401 7872 2592 797
 
Bankinnskudd og kontanter25 16628 56424 76326 12130 502
 
Sum eiendeler1 414 2801 440 9211 467 8421 499 8891 504 471
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital96 21198 611100 015101 492102 970
Innskutt egenkapital39 30239 55040 90541 11440 672
Selskapskapital7 8477 8477 8477 8477 619
Overkursfond17 87218 11218 12118 12117 920
Annen innskutt egenkapital13 58313 59114 93615 14615 133
Opptjent egenkapital56 90959 06159 11060 37862 298
Annen egenkapital55 40355 58653 95753 09560 546
Ufordelt resultat1 5063 4755 1527 2831 752
 
Ansvarlig lånekapital26 16226 27726 11926 97127 537
Obligasjonslån16 59216 70716 54917 40117 967
Andre lån9 5709 5709 5709 5709 570
 
Forsikringsmessige avsetninger1 270 5651 294 3321 317 5421 350 0971 350 153
Premiereserver for egen regning11 143 6421 162 1391 183 9171 209 2041 216 197
Tilleggsavsetninger44 31544 10344 08751 34351 051
Kursreguleringsfond52 23455 93354 86963 97052 835
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond25 85624 79220 88224 35624 322
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 5471 4161 3441 1361 435
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene2 9725 95012 444874 313
 
Avsetninger for forpliktelser3 0663 4185 5493 7004 340
Pensjonsforpliktelser9269121 002917910
Utsatt skatt2 0492 4242 6322 6823 324
Andre avsetninger for forpliktelser91821 915101106
 
Øvrig gjeld18 27618 28318 61617 62919 471
Påløpte, ikke forfalte kostnader877757667833877
Mottatte, ikke opptjente inntekter273726421
Betalbar skatt3347686956
Utbytte, konsernbidrag61......65
Gjeld vedrørende forsikring2 4412 3005 1123 5323 596
Annen gjeld9 58912 00810 0057 56012 630
Finansielle derivater5 2473 1342 7395 6292 226
 
Sum gjeld og egenkapital1 414 2801 440 9211 467 8421 499 8891 504 471
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1919191918
Utlån med pant i bolig47 89748 29046 78948 77949 273
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.253 535265 623278 986296 751305 598

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
 
Sum alle sektorer725 330743 081766 915784 224783 020
 
Ikke-finansielle foretak133 481136 258137 282139 029139 611
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 2751 2541 4261 5461 635
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 0091 1671 164195194
Private aksjeselskaper mv.131 198133 837134 691137 289137 782
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak409 832421 981437 526444 069442 682
Norges Bank..........
Banker75829290105
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 7372 7812 8642 8502 811
Verdipapirfond401 849413 285428 917435 353433 879
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond633650643564636
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 1972 5912 3392 6192 695
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser321550542537537
Skadeforsikringsselskaper2 0202 0412 1302 0552 018
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet182 018184 842192 108201 126200 727

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
Sum alle sektorer527 512527 863530 880549 061549 121
 
Ikke-finansielle foretak76 95576 40480 20383 60784 010
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.22 74522 46423 74123 75323 601
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.25 04624 96525 55625 34325 315
Private aksjeselskaper mv.29 16428 97530 90734 51135 094
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak114 925115 681114 499113 484114 436
Norges Bank..........
Banker47 04146 66145 60246 23245 793
Kredittforetak66 86167 93867 81566 18467 837
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper1450515042
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring738735733733507
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser160165166179176
Skadeforsikringsselskaper11213213310682
 
Offentlig forvaltning48 32046 41545 27046 76046 858
Statsforvaltningen26 26425 80523 95726 44925 952
Kommuneforvaltningen22 05620 61021 31220 31120 906
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet287 311289 363290 908305 210303 817

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
Sum alle sektorer120 488122 986120 804127 863125 106
 
Ikke-finansielle foretak34 82836 78838 41542 22841 444
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.5555505046
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar233323319373449
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.7 4187 8388 3798 5677 212
Private aksjeselskaper mv.26 95228 40429 52933 23233 733
Personlige foretak165163134....
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål55555
 
Finansielle foretak2 9802 8142 6672 9231 136
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper208406188195196
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 9191 9511 9651 4671 448
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring8534575141 260-507
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning29 57429 85930 25432 26232 784
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen29 57429 85930 25432 26232 784
 
Ideelle organisasjoner404409404428444
 
Husholdninger42 14742 56141 00742 11841 714
Personlig næringsdrivende00000
Borettslag o.l.130128104103114
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.42 01742 43340 90342 01541 600
Ufordelt..........
 
Utlandet10 55610 5558 0557 9057 584

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter15 80932 69749 08365 77816 044
Forfalte bruttopremie27 36846 17760 42978 76430 265
Avgitte gjenforsikringspremier-4 467-7 442-9 249-11 456-4 616
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-8 575-7 759-3 503-1 014-11 376
Gjenforsikringsandel1 4821 7211 406-5161 772
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger10 70521 66433 23244 96911 952
Betalte erstatninger, brutto13 79526 81240 15253 96213 635
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-1 788-3 270-5 759-7 456-1 848
Endring i erstatningsavsetning, brutto-1 573-1 529-764-103-233
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel498-273-353-1 550369
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.2-228-76-4411629
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-3 026-6 315-9 182-12 520-3 123
Provisjonsinntekter5910914620650
Driftsinntekter fast eiendom4920569
Øvrige driftsinntekter9221032040887
Lønnskostnader/ honorarer1 7713 5235 3327 2701 791
Provisjonskostnaderr7411 5301 9682 706745
Driftskostnader fast eiendomr458165
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler6914121640591
Øvrige driftskostnader5971 4432 1442 792637
 
Finansinntekter /-kostnader9801 9282 8583 6811 106
Renteinntekter8281 6262 5393 326727
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd194398453535423
Rentekostnader429613418144
 
Gevinster/tap og verdiregulering1 3302 0282 8354 028-1 062
Netto realisert gevinst/ tap1 0591 3002 9373 459872
Netto verdiendringer270728-102569-1 934
 
Resultat av ordinær virksomhet4 3878 67412 36215 9981 013
 
Andre resultatkomponenter-34-95-82-423-4
 
Skattekostnad6081 5062 4272 874538
 
Totalresultat3 7457 0739 85412 701470
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring2 0934 7766 9708 450991

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler4 9995 1545 8075 6875 957
 
Varige driftsmidler1 2081 1841 1511 1671 417
Bygninger og annen fast eiendom610608606642644
Maskiner, inventar og transportmidler598576545524774
 
Verdipapirer153 203151 505150 580152 674150 910
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis17 47118 08318 03018 60618 256
Andeler i verdipapirfond32 22732 12534 04133 51332 679
Obligasjoner og sertifikater99 95697 77597 47199 79998 220
Finansielle derivater1 8943 192730507469
Andre verdipapirer1 6563303072491 285
 
Utlån2 8892 7482 7732 7433 030
 
Gjenforsikringsandel18 43119 06818 97919 84621 714
 
Øvrige fordringer58 35058 48255 05354 19959 748
Fordringer vedrørende forsikring23 94223 20020 27521 00227 361
Andre fordringer34 40935 28234 77933 19732 387
 
Bankinnskudd og kontanter11 4969 0619 3729 70611 962
 
Sum eiendeler250 576247 202243 715246 023254 737
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital78 29781 02482 95279 62678 137
Innskutt egenkapital14 52314 36814 36014 86114 852
Selskapskapital4 9824 8614 9324 9984 984
Overkursfond3 7073 7083 7374 1674 168
Annen innskutt egenkapital5 8345 7995 6915 6965 700
Opptjent egenkapital63 77466 65668 59264 76563 286
Annen egenkapital58 27358 59757 86352 17160 439
Ufordelt resultat5 5018 05910 72912 5942 846
 
Ansvarlig lånekapital3 2213 0663 0683 0693 071
Obligasjonslån2 8432 6882 6902 6902 941
Andre lån378378378378130
 
Forsikringstekniske avsetninger131 891131 384127 986126 767135 507
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie37 52536 94131 88729 13039 071
Brutto erstatningsavsetning89 03888 97689 30190 51390 176
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.15 3275 4676 7997 1246 260
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser10 27410 53910 43910 53510 457
Pensjonsforpliktelser1 5211 6921 6081 6851 489
Utsatt skatt7 6367 7357 7227 8967 922
Andre avsetninger for forpliktelser1 1161 1121 1099551 046
 
Øvrig gjeld26 89421 18919 27026 02627 564
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 1611 1831 1721 6691 555
Mottatte, ikke opptjente inntekter10910183256100
Betalbar skatt1 8431 5712 4442 4251 511
Utbytte, konsernbidrag5 393-1..4 2694 442
Gjeld vedrørende forsikring6 1334 2824 9264 6855 789
Annen gjeld10 49211 18610 11712 15013 855
Finansielle derivater1 7612 868528573312
 
Sum gjeld og egenkapital250 576247 202243 715246 023254 737
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8585858583
Utlån med pant i bolig256248238232227

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
Sum alle sektorer49 69850 20852 07252 11950 935
 
Ikke-finansielle foretak5 2605 4455 5365 8155 807
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.206186202195196
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.55383
Private aksjeselskaper mv.4 4314 6314 7064 9584 952
Personlige foretak617624625653656
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak18 67618 59921 17621 50321 918
Norges Bank..........
Banker3402 6642 6402 6342 645
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper3 509571442210198
Verdipapirfond14 03413 80316 42516 48817 180
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond425425428590627
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring314382494479517
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..682682682682
Skadeforsikringsselskaper55716542069
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet25 76226 16425 36024 80123 211

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
Sum alle sektorer99 95697 77597 47199 79998 220
 
Ikke-finansielle foretak12 49312 81412 82913 82813 419
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 4961 5191 4801 4231 533
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.5 3555 1224 9945 1455 043
Private aksjeselskaper mv.5 6426 1746 3557 2606 843
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak40 25838 42139 05740 05038 907
Norges Bank..........
Banker17 05615 64415 37115 14213 749
Kredittforetak22 94822 52323 43124 58224 861
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper7878798685
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2222225958
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser4646464340
Skadeforsikringsselskaper107108108137115
 
Offentlig forvaltning16 00613 66514 19814 32314 526
Statsforvaltningen7 2656 2056 0066 0975 153
Kommuneforvaltningen8 7417 4608 1928 2269 373
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet31 19932 87531 38731 59831 368

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 2018
Sum alle sektorer2 8892 7482 7732 7433 030
 
Ikke-finansielle foretak1 9081 7281 7401 6921 997
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.1 9081 7281 7401 6921 997
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak651702728757748
Norges Bank..........
Banker3838383334
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond500545567587590
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring9495100108101
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper1924242922
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger330318304294285
Personlig næringsdrivende7369656258
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.257249239233228
Ufordelt..........
 
Utlandet000..0

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB