404050
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
404050
statistikk
2020-08-19T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 728 688

mill. kroner forvaltningskapital i livsforsikring

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
2. kvartal 20192. kvartal 2020
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 631 8711 728 688
Premieinntekter64 53266 205
Erstatningskostnader30 47133 723
Resultat før tildeling til kunder og skatt12 4384 929
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler77 433-11 190
Verdijustert resultat31 139-13 031
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital255 147278 124
Premieinntekter35 67939 061
Erstatningskostnader30 07533 111
Resultat av ordinær virksomhet10 4135 868
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring2 4104 367
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler8 3341 764

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter64 53295 047122 46039 46166 205
Forfalte premier, brutto56 36383 667108 69327 64851 068
Avgitte gjenforsikringspremier-383-544-767-237-454
Overføring av premiereserver til andre8 55211 92414 53512 05115 591
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning38 80656 97875 01233 94053 526
Utbetalte erstatninger, brutto30 47145 40160 91418 40433 723
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-259-410-730-120-266
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger8 59311 98714 82915 65620 068
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger94 063126 355168 176-76 729-828
Premiereserve62 44585 028115 643-40 2339 029
Øvrige avsetninger2-774-957458-872-1 590
Til/fra kursreguleringsfondet25 54634 21638 371-38 555-13 114
Midler tilordnet forsikringskontrakter6 8458 06713 7052 9304 846
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-3 503-5 067-6 905-557-2 235
Provisjonsinntekter10-51-259
Driftsinntekter fast eiendom5262681021
Øvrige driftsinntekter9371 4632 0081 7112 160
Lønnskostnader/honorarer1 6832 4043 3857451 594
Provisjonskostnader499702949277541
Driftskostnader fast eiendom01100
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler11419529987163
Øvrige driftskostnader2 2063 2874 3491 1662 177
 
Finansinntekter og -kostnader20 41132 21844 49711 74218 448
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater9 93014 98221 2355 58410 078
Renteinntekter andre eiendeler3 5095 8607 9142 6003 409
Utbytte og andel av over-/underskudd7 85312 67817 0304 0336 090
Rentekostnader8811 3021 6824751 129
 
Gevinster/-tap og verdiregulering57 02268 90793 164-94 865-29 638
Realisert gevinst/-tap3 9873 1028 1956 740-1 120
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis8 51512 26019 71813 64721 441
Obligasjoner og sertifikater-3911 6201 8917 2105 108
Finansielle derivater-3 486-10 004-12 071-15 370-24 390
Bygninger og annen fast eiendom11100
Øvrig realisert gevinster/tap-653-776-1 3441 253-3 279
Netto verdiendring53 03565 80684 969-101 605-28 519
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis34 73848 84258 674-62 480-31 317
Obligasjoner og sertifikater1 2712 6874882 8963 014
Finansielle derivater8 7644 01710 586-28 8983 311
Bygninger og annen fast eiendom....0-1-1
Øvrige verdiendringer8 26210 25915 221-13 122-3 526
 
Resultat av ordinær virksomhet5 5937 77310 028-1 42983
 
Andre resultatkomponenter-89-100101-335-314
 
Skattekostnader9991 3201 926-1 234-1 003
 
Totalresultat4 5056 3538 204-530772
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring2 5644 2515 977-1 649-1 937
Verdijustert resultat31 13941 99048 398-39 984-13 031

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler2 8162 7482 4314 5534 679
 
Varige driftsmidler1 3421 4011 4121 3921 308
Bygninger og annen fast eiendom988979985995997
Maskiner, inventar og transportmidler354422427397311
 
Verdipapirer1 435 0321 469 7781 511 8181 444 8611 523 244
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis225 791229 033246 874241 432245 275
Andeler i verdipapirfond627 107651 290668 671591 452639 529
Obligasjoner og sertifikater572 158576 363583 315596 394609 463
Finansielle derivater6 0953 36310 5554 81515 272
Andre verdipapirer3 8819 7302 40410 76713 706
 
Utlån147 533146 842149 988152 979156 994
 
Øvrige fordringer15 37120 4264 71714 1607 133
Fordringer vedrørende forsikring10 31715 1811 5682 8912 751
Gjenforsikringsandel1 5531 5861 5951 5541 564
Andre fordringer3 5023 6591 5549 7162 818
 
Bankinnskudd og kontanter29 77822 35534 39454 06635 331
 
Sum eiendeler1 631 8711 663 5501 704 7601 672 0101 728 688
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital108 422111 562111 929110 987113 510
Innskutt egenkapital42 85344 08645 93446 37448 557
Selskapskapital7 5797 5797 2647 3037 303
Overkursfond17 92017 92018 09019 10520 392
Annen innskutt egenkapital17 35418 58720 58019 96620 862
Opptjent egenkapital65 56967 47765 99564 61364 953
Annen egenkapital61 61261 97764 28065 46857 782
Ufordelt resultat3 9585 4991 715-8557 170
 
Ansvarlig lånekapital27 51328 82428 76930 87926 695
Obligasjonslån16 44317 75417 69919 50915 325
Andre lån11 07011 07011 07011 37011 370
 
Forsikringsmessige avsetninger1 471 6601 499 8991 540 6121 464 2441 540 512
Premiereserver for egen regning11 313 5751 336 5331 367 8341 327 0781 376 242
Tilleggsavsetninger54 65154 46163 79263 52163 124
Kursreguleringsfond74 56283 23287 38648 83274 273
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond21 53017 39120 19520 07820 455
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 4791 4741 2641 7991 759
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene5 8636 8081412 9354 660
 
Avsetninger for forpliktelser4 5014 6253 7924 5703 340
Pensjonsforpliktelser1 0029908721 1191 191
Utsatt skatt3 0943 1622 4921 7701 768
Andre avsetninger for forpliktelser4064744281 681381
 
Øvrig gjeld19 77518 64019 65761 33144 631
Påløpte, ikke forfalte kostnader703612803841700
Mottatte, ikke opptjente inntekter1318153127
Betalbar skatt2 0152 1592 9352 8182 298
Utbytte, konsernbidrag....2 200....
Gjeld vedrørende forsikring2 3973 6893 0623 1702 909
Annen gjeld14 0228 5339 29022 63137 129
Finansielle derivater6263 6281 21231 8591 589
 
Sum gjeld og egenkapital1 631 8711 663 5501 704 7601 672 0101 728 688
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1717171818
Utlån med pant i bolig40 28340 20439 06837 73036 869
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.359 234373 781398 970355 356400 730

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
 
Sum alle sektorer852 898880 323915 545832 884884 804
 
Ikke-finansielle foretak136 157134 482143 206147 233156 859
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.484510491245285
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.264260285286237
Private aksjeselskaper mv.135 410133 713142 430146 703156 338
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak496 464513 159523 633454 784475 468
Norges Bank..........
Banker9795110106140
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 3742 3962 4232 4112 478
Verdipapirfond464 436479 315488 037420 474450 242
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond24 09125 75427 85426 59616 736
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 7702 8872 3242 4793 183
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser491493591573401
Skadeforsikringsselskaper2 2062 2192 2942 1452 288
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet220 277232 681248 705230 866252 477

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
Sum alle sektorer572 158576 363583 315596 394609 463
 
Ikke-finansielle foretak91 49590 26289 39689 37494 247
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.24 26524 14524 17223 74124 407
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.21 11521 35720 66620 21420 517
Private aksjeselskaper mv.46 11644 76044 55845 41949 323
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak113 128113 949118 317120 729118 632
Norges Bank..........
Banker43 32242 23044 17047 18543 882
Kredittforetak68 94369 77072 19271 61072 832
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper3737375010
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring5671 6411 6441 6191 629
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser171177179178182
Skadeforsikringsselskaper8895968797
 
Offentlig forvaltning37 90037 13039 52143 35944 366
Statsforvaltningen20 38019 12518 09723 21324 268
Kommuneforvaltningen17 51918 00521 42320 14620 098
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet329 635335 022336 081342 932352 218

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
Sum alle sektorer147 533146 842149 988152 979156 994
 
Ikke-finansielle foretak43 89742 76443 27243 49143 102
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar613643718731777
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2 4572 2742 2792 3782 622
Private aksjeselskaper mv.40 82339 84440 27440 38139 703
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål44111
 
Finansielle foretak2 9922 5672 6492 7082 999
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper489150086
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 9922 0052 0342 0482 253
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring512547615660660
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning48 23449 54150 97752 18256 061
Statsforvaltningen6 9576 6546 6747 1317 113
Kommuneforvaltningen41 27742 88644 30345 05148 948
 
Ideelle organisasjoner418468492494545
 
Husholdninger40 38840 30839 17037 83136 969
Personlig næringsdrivende00......
Borettslag o.l.10510310110099
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.40 28340 20539 06937 73136 870
Ufordelt..........
 
Utlandet11 60311 19313 42916 27317 319

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter35 67954 74074 18718 99739 061
Forfalte bruttopremie52 65970 06988 68936 59957 907
Avgitte gjenforsikringspremier-6 834-9 586-11 877-5 353-8 229
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-11 455-6 214-2 373-14 538-12 596
Gjenforsikringsandel1 309472-2532 2891 980
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger26 62740 69354 75314 78127 524
Betalte erstatninger, brutto30 07544 81762 24316 83833 111
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-2 949-5 331-7 438-2 024-4 212
Endring i erstatningsavsetning, brutto-7281 320-271 028-658
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel219-7512-1 066-727
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.210-37-37610
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-6 973-10 596-14 412-3 685-7 433
Provisjonsinntekter10815220262111
Driftsinntekter fast eiendom19176647
Øvrige driftsinntekter248372500131228
Lønnskostnader/ honorarer3 8105 8048 0681 9823 907
Provisjonskostnader1 8802 7373 5919161 945
Driftskostnader fast eiendom771124
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler310475721174368
Øvrige driftskostnader1 3412 1122 7888091 555
 
Finansinntekter /-kostnader2 0492 7133 8864101 534
Renteinntekter1 5112 1803 0239311 673
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd6436941 074-457-17
Rentekostnader10516121264122
 
Gevinster/tap og verdiregulering6 2857 1118 624-4 331230
Netto realisert gevinst/ tap3 5793 5704 027319212
Netto verdiendringer2 7063 5414 597-4 65018
 
Resultat av ordinær virksomhet10 41313 27617 531-3 3895 868
 
Andre resultatkomponenter..........
 
Skattekostnad1 4481 8992 658-3031 365
 
Totalresultat8 96611 37614 873-3 0864 503
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring2 4103 9645 6746304 367

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler8 0488 0718 4928 4688 308
 
Varige driftsmidler2 5092 0682 0722 0822 348
Bygninger og annen fast eiendom752359359380378
Maskiner, inventar og transportmidler1 7571 7101 7131 7021 970
 
Verdipapirer150 468151 602152 765150 240159 002
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis18 80617 45419 72418 71121 028
Andeler i verdipapirfond33 19235 27435 05729 94133 738
Obligasjoner og sertifikater97 20097 60996 12597 680102 536
Finansielle derivater4994421 3281 7351 155
Andre verdipapirer7718225312 173544
 
Utlån3 7363 7253 7924 0884 329
 
Gjenforsikringsandel20 44221 57720 65226 38924 330
 
Øvrige fordringer60 48356 11255 00967 07564 242
Fordringer vedrørende forsikring29 90527 29226 42834 64832 796
Andre fordringer30 57828 81928 58132 42731 446
 
Bankinnskudd og kontanter9 46112 18912 40519 55415 565
 
Sum eiendeler255 147255 344255 186277 896278 124
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital83 44084 79281 47785 40492 257
Innskutt egenkapital16 76016 76216 89618 34218 288
Selskapskapital4 5604 5844 5824 7584 643
Overkursfond6 6366 6366 7297 9828 050
Annen innskutt egenkapital5 5645 5425 5855 6025 595
Opptjent egenkapital66 68068 03064 58067 06173 969
Annen egenkapital55 33254 85449 35067 05267 562
Ufordelt resultat11 34713 17615 230106 407
 
Ansvarlig lånekapital3 2383 2363 2373 2373 237
Obligasjonslån2 9242 9222 9232 9232 923
Andre lån314314314314314
 
Forsikringstekniske avsetninger133 733130 614126 594145 005141 048
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie40 54035 63831 04746 47244 634
Brutto erstatningsavsetning87 16190 15590 65494 11791 933
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.16 0334 8214 8934 4164 482
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser11 68911 58011 61210 84911 594
Pensjonsforpliktelser1 5581 6971 6501 4421 466
Utsatt skatt7 7167 4557 4596 7047 196
Andre avsetninger for forpliktelser2 4142 4282 5032 7032 932
 
Øvrig gjeld23 04725 12232 26733 40229 988
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 4171 4641 6371 6301 537
Mottatte, ikke opptjente inntekter125114251151135
Betalbar skatt1 2671 9182 6793 3433 713
Utbytte, konsernbidrag....6 76065410
Gjeld vedrørende forsikring6 1455 9095 5308 4707 907
Annen gjeld13 85915 13515 21015 61316 157
Finansielle derivater2345822003 542530
 
Sum gjeld og egenkapital255 147255 344255 186277 896278 124
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8282828283
Utlån med pant i bolig260258251276490

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
Sum alle sektorer51 99852 72954 78148 65154 766
 
Ikke-finansielle foretak9 3869 87510 87310 26710 785
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.172167145165143
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.33333
Private aksjeselskaper mv.8 5329 02810 0449 4239 988
Personlige foretak679677682677651
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak19 66019 80121 00619 45921 927
Norges Bank..........
Banker323323342279304
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper164153141113136
Verdipapirfond17 25217 40517 60316 12017 311
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond698709716730708
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring4814791 460459466
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser6826826821 6822 934
Skadeforsikringsselskaper6051627769
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet22 95223 05322 90218 92522 054

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
Sum alle sektorer97 20097 60996 12597 680102 536
 
Ikke-finansielle foretak15 68614 65613 33214 18915 944
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 7111 5791 4661 3951 991
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.5 0844 9164 0904 2604 648
Private aksjeselskaper mv.8 8918 1627 7778 5349 305
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak37 07436 60535 13934 93337 037
Norges Bank..........
Banker14 41614 50214 02312 95214 393
Kredittforetak22 47821 98820 70321 61422 536
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper4315511
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring52200
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser6630727910
Skadeforsikringsselskaper12592998897
 
Offentlig forvaltning12 77313 05913 28612 64913 667
Statsforvaltningen4 5243 7432 7164 4014 295
Kommuneforvaltningen8 2499 31610 5708 2499 372
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet31 66733 28934 36835 90935 888

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 2020
Sum alle sektorer3 7363 7253 7924 0884 329
 
Ikke-finansielle foretak2 7232 7282 7302 7052 731
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.2 7132 7152 7302 7052 731
Personlige foretak1014......
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak7517418021 0971 099
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond668658714708715
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring7576818277
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser......300300
Skadeforsikringsselskaper77777
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger262255261285498
Personlig næringsdrivende1210988
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.250245251277490
Ufordelt..........
 
Utlandet00000

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB