437847
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
437847
statistikk
2021-02-17T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 831 112

mill. kroner forvaltningskapital i livsforsikring

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
4. kvartal 20194. kvartal 2020
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 705 0721 831 112
Premieinntekter122 475132 320
Erstatningskostnader60 89165 004
Resultat før tildeling til kunder og skatt23 71514 744
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler138 07688 009
Verdijustert resultat48 3819 037
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital258 767270 514
Premieinntekter74 57279 627
Erstatningskostnader64 21065 042
Resultat av ordinær virksomhet18 29415 489
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring7 31010 705
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler13 1078 540

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter122 47539 46166 20597 383132 320
Forfalte premier, brutto108 71227 64851 06879 263106 145
Avgitte gjenforsikringspremier-768-237-454-584-787
Overføring av premiereserver til andre14 53112 05115 59118 70426 962
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning74 97833 94053 52671 84395 614
Utbetalte erstatninger, brutto60 89118 40433 72348 83565 004
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-730-120-266-377-603
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger14 81715 65620 06823 38431 213
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger168 651-76 729-82844 191111 466
Premiereserve116 078-40 2339 02943 06990 769
Øvrige avsetninger2498-872-1 590-1 96414 145
Til/fra kursreguleringsfondet38 371-38 555-13 114-8 981422
Midler tilordnet forsikringskontrakter13 7052 9304 84612 0676 129
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-6 911-557-2 235-3 169-4 635
Provisjonsinntekter-170-259255270
Driftsinntekter fast eiendom6810213186
Øvrige driftsinntekter2 2081 7112 1603 1814 045
Lønnskostnader/honorarer3 3847451 5942 4023 243
Provisjonskostnader9592775417931 030
Driftskostnader fast eiendom10001
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler41287163249367
Øvrige driftskostnader4 2631 1662 1773 1924 396
 
Finansinntekter og -kostnader44 48811 74218 44829 04442 329
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater21 2355 58410 07816 99422 460
Renteinntekter andre eiendeler7 8962 6003 4094 3486 909
Utbytte og andel av over-/underskudd17 0304 0336 0909 06614 556
Rentekostnader1 6744751 1291 3641 595
 
Gevinster/-tap og verdiregulering93 588-94 865-29 638-3 53745 680
Realisert gevinst/-tap8 1716 740-1 12017 29823 763
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis19 69313 64721 44129 39935 414
Obligasjoner og sertifikater1 8927 2105 1084 9592 531
Finansielle derivater-12 071-15 370-24 390-14 106-11 183
Bygninger og annen fast eiendom10001
Øvrig realisert gevinster/tap-1 3451 253-3 279-2 955-3 000
Netto verdiendring85 417-101 605-28 519-20 83521 918
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis59 108-62 480-31 317-18 7484 834
Obligasjoner og sertifikater4892 8963 0142 934719
Finansielle derivater10 586-28 8983 311-4 6048 488
Bygninger og annen fast eiendom31-1-1-2-2
Øvrige verdiendringer15 204-13 122-3 526-4157 879
 
Resultat av ordinær virksomhet10 010-1 429833 6878 615
 
Andre resultatkomponenter102-335-314-253-95
 
Skattekostnader1 915-1 234-1 003-344603
 
Totalresultat8 197-5307723 7787 917
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring12 770-1 649-1 9351 0434 638
Verdijustert resultat48 381-39 984-13 031-5 2949 037

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler2 4324 5534 6794 6994 642
 
Varige driftsmidler1 4121 3921 3082 2572 330
Bygninger og annen fast eiendom9859959979891 040
Maskiner, inventar og transportmidler4273973111 2681 290
 
Verdipapirer1 512 4651 444 8611 523 2441 558 1731 620 586
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis246 875241 432245 275250 319267 820
Andeler i verdipapirfond669 316591 452639 529678 791723 305
Obligasjoner og sertifikater583 315596 394609 463610 779606 174
Finansielle derivater10 5554 81515 2729 22819 904
Andre verdipapirer2 40410 76713 7069 0563 382
 
Utlån149 988152 979156 994150 694153 883
 
Øvrige fordringer4 43114 1607 13311 2268 500
Fordringer vedrørende forsikring1 5262 8912 7516 0123 083
Gjenforsikringsandel1 5751 5541 5641 5761 638
Andre fordringer1 3299 7162 8183 6383 779
 
Bankinnskudd og kontanter34 34654 06635 33134 42441 172
 
Sum eiendeler1 705 0721 672 0101 728 6881 761 4741 831 112
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital111 729110 987113 510117 869119 725
Innskutt egenkapital45 93446 37448 55749 95551 088
Selskapskapital7 2647 3037 3037 3037 303
Overkursfond18 09019 10520 35720 55720 592
Annen innskutt egenkapital20 57919 96620 89722 09523 192
Opptjent egenkapital65 79564 61364 95367 91368 637
Annen egenkapital65 79565 46857 78257 96059 691
Ufordelt resultat..-8557 1709 9548 946
 
Ansvarlig lånekapital28 76930 87926 69526 86926 653
Obligasjonslån17 69919 50915 32515 49915 033
Andre lån11 07011 37011 37011 37011 620
 
Forsikringsmessige avsetninger1 541 2281 464 2441 540 5121 582 9651 649 984
Premiereserver for egen regning11 368 5781 327 0781 376 2421 410 3241 435 811
Tilleggsavsetninger63 79263 52163 12463 04973 120
Kursreguleringsfond87 38648 83274 27378 40587 809
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond19 66920 07820 45517 56451 184
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 8031 7991 7591 7211 889
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene..2 9354 66011 903172
 
Avsetninger for forpliktelser3 6294 5703 3404 6034 558
Pensjonsforpliktelser8721 1191 1911 151954
Utsatt skatt2 3271 7701 7682 1072 278
Andre avsetninger for forpliktelser4311 6813811 3461 326
 
Øvrig gjeld19 71861 33144 63129 16830 193
Påløpte, ikke forfalte kostnader802841700628803
Mottatte, ikke opptjente inntekter1531271510
Betalbar skatt3 0892 8182 2982 4793 164
Utbytte, konsernbidrag2 200......152
Gjeld vedrørende forsikring3 0803 1702 9092 0482 660
Annen gjeld9 18222 63137 12916 28222 539
Finansielle derivater1 21231 8591 5897 716866
 
Sum gjeld og egenkapital1 705 0721 672 0101 728 6881 761 4741 831 112
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1718181819
Utlån med pant i bolig39 06837 73036 86935 10435 953
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.399 627355 356400 730427 148471 328

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
 
Sum alle sektorer916 191832 884884 804929 111991 125
 
Ikke-finansielle foretak143 207147 233145 214151 658160 731
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.491245285395456
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.285286237235218
Private aksjeselskaper mv.142 431146 703144 693151 029160 057
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak524 279454 784487 113482 278501 279
Norges Bank..........
Banker110106140145148
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 4232 4112 4782 5832 699
Verdipapirfond488 682420 474450 242470 019488 882
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond27 85426 59628 3813 6823 869
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 3242 4793 1833 4573 127
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser59157340122
Skadeforsikringsselskaper2 2942 1452 2882 3902 552
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet248 705230 866252 477295 174329 115

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
Sum alle sektorer583 315596 394609 463610 779606 174
 
Ikke-finansielle foretak89 39689 37494 24794 59197 538
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.24 17223 74124 40723 89924 276
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.20 75120 21420 51720 92919 619
Private aksjeselskaper mv.44 47345 41949 32349 76453 643
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak118 328120 729118 060120 000121 155
Norges Bank..........
Banker44 20847 18543 88245 33144 433
Kredittforetak72 16571 61072 25972 69574 497
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper37501070341
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 6441 6191 6291 6171 619
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser179178182188184
Skadeforsikringsselskaper9687979882
 
Offentlig forvaltning39 52143 35944 93944 91444 624
Statsforvaltningen18 09723 21324 98825 55525 529
Kommuneforvaltningen21 42320 14619 95019 35819 095
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet336 070342 932352 218351 275342 857

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
Sum alle sektorer149 988152 979156 994150 694153 883
 
Ikke-finansielle foretak44 10443 49143 10242 76142 291
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar718731777805964
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2 2792 3782 6222 6892 754
Private aksjeselskaper mv.41 10640 38139 70339 26638 572
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål11111
 
Finansielle foretak2 6492 7082 9992 9274 960
Norges Bank..........
Banker........1 759
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper0086....
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond2 0342 0482 2532 2672 491
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring615660660660711
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning50 97752 18256 06156 60457 514
Statsforvaltningen6 6747 1317 1136 8676 706
Kommuneforvaltningen44 30345 05148 94849 73750 808
 
Ideelle organisasjoner492494545591640
 
Husholdninger39 17037 83136 96935 20236 050
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l.101100999896
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.39 06937 73136 87035 10535 954
Ufordelt..........
 
Utlandet12 59716 27317 31912 60912 427

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter74 57218 99739 05959 27679 627
Forfalte bruttopremie89 80336 59957 90775 63596 042
Avgitte gjenforsikringspremier-12 767-5 353-8 232-10 973-13 996
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-2 450-14 538-12 596-6 454-2 665
Gjenforsikringsandel-132 2891 9801 069246
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger55 63214 78127 53640 79157 728
Betalte erstatninger, brutto64 21016 83833 12348 44065 042
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-8 569-2 024-4 212-7 393-10 228
Endring i erstatningsavsetning, brutto-2791 028-6583474 262
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel281-1 066-727-594-1 361
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.2-11610-1013
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-13 753-3 685-7 420-11 121-14 950
Provisjonsinntekter21162111162211
Driftsinntekter fast eiendom61471318
Øvrige driftsinntekter508131229303540
Lønnskostnader/ honorarer7 3851 9823 8966 0678 436
Provisjonskostnader3 3799161 9442 6233 470
Driftskostnader fast eiendom1024812
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler944174368570833
Øvrige driftskostnader2 8148091 5532 3302 968
 
Finansinntekter /-kostnader3 9504101 5392 4863 660
Renteinntekter3 0109311 6772 3882 880
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd1 148-457-172711 006
Rentekostnader20764122172227
 
Gevinster/tap og verdiregulering9 157-4 3312252 1414 880
Netto realisert gevinst/ tap4 1353192071 6592 203
Netto verdiendringer5 022-4 650184822 677
 
Resultat av ordinær virksomhet18 294-3 3895 86611 99315 489
 
Andre resultatkomponenter-90-314-195-175-89
 
Skattekostnad2 722-3031 3652 8353 456
 
Totalresultat15 483-3 4004 3068 98311 944
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring7 3106304 3507 92210 705

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler8 5518 4688 3087 9657 806
 
Varige driftsmidler2 1192 0822 3482 2812 169
Bygninger og annen fast eiendom359380378359334
Maskiner, inventar og transportmidler1 7591 7021 9701 9221 835
 
Verdipapirer152 783150 240159 002157 433159 942
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis19 72418 71121 02821 98323 524
Andeler i verdipapirfond37 24729 94133 73835 21835 613
Obligasjoner og sertifikater93 58297 680102 53698 58998 503
Finansielle derivater1 3341 7351 1557201 416
Andre verdipapirer8962 173544922887
 
Utlån3 7934 0884 3294 4064 888
 
Gjenforsikringsandel22 44326 38924 33024 37322 930
 
Øvrige fordringer57 55567 07564 24461 06859 783
Fordringer vedrørende forsikring26 56534 64832 79628 88628 299
Andre fordringer30 98932 42731 44832 18231 484
 
Bankinnskudd og kontanter11 52419 55415 56513 84212 996
 
Sum eiendeler258 767277 896278 126271 367270 514
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital83 50185 40492 25691 15287 208
Innskutt egenkapital16 99018 34218 28818 34218 615
Selskapskapital4 6424 7584 6434 6594 669
Overkursfond6 8288 0828 1508 1708 331
Annen innskutt egenkapital5 5205 5025 4955 5125 615
Opptjent egenkapital66 51167 06173 96772 81068 593
Annen egenkapital66 51167 05267 56262 18958 889
Ufordelt resultat..106 40510 6229 704
 
Ansvarlig lånekapital3 2373 2373 2373 2363 466
Obligasjonslån2 9232 9232 9232 9223 152
Andre lån314314314314314
 
Forsikringstekniske avsetninger127 328145 005141 048135 325132 550
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie33 20046 47244 63438 93235 338
Brutto erstatningsavsetning90 28894 11791 92092 08792 949
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.13 8394 4164 4954 3064 264
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser11 43410 84911 59411 24210 893
Pensjonsforpliktelser1 6201 4421 4661 4331 494
Utsatt skatt7 3186 7047 1966 7936 425
Andre avsetninger for forpliktelser2 4952 7032 9323 0152 973
 
Øvrig gjeld33 26933 40229 99230 41236 397
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 8761 6301 5371 7581 695
Mottatte, ikke opptjente inntekter25215113597283
Betalbar skatt3 6173 3433 7135 0345 440
Utbytte, konsernbidrag6 76065410106 354
Gjeld vedrørende forsikring5 3918 4707 9116 3666 055
Annen gjeld15 17215 61316 15716 30316 217
Finansielle derivater2003 542530843353
 
Sum gjeld og egenkapital258 767277 896278 126271 367270 514
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8484838384
Utlån med pant i bolig253279493517532

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
Sum alle sektorer56 97148 65154 76657 20259 137
 
Ikke-finansielle foretak10 89110 26710 78511 30112 019
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.145165143216181
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.33333
Private aksjeselskaper mv.10 0619 4239 98810 43011 148
Personlige foretak682677651653687
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak21 08719 45921 92722 62723 341
Norges Bank..........
Banker342279304302311
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper141113136124398
Verdipapirfond17 61816 12017 31117 83018 198
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond716730708713746
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 526459466450482
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser6821 6822 9343 1343 134
Skadeforsikringsselskaper6377697472
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet24 99318 92522 05423 27423 777

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
Sum alle sektorer93 58297 680102 53698 58998 503
 
Ikke-finansielle foretak13 33314 18915 94415 59916 713
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 4651 3951 9911 5981 832
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.4 0874 2604 6484 7414 871
Private aksjeselskaper mv.7 7818 5349 3059 26010 009
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak36 20234 93337 03535 87434 764
Norges Bank..........
Banker14 02512 95214 39113 43014 259
Kredittforetak21 77621 61422 53622 32520 033
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper5112929
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2000354
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser307279101010
Skadeforsikringsselskaper8788977979
 
Offentlig forvaltning13 30412 64913 6679 92810 201
Statsforvaltningen2 7344 4014 2952 7642 625
Kommuneforvaltningen10 5708 2499 3727 1647 575
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet30 74335 90935 89037 18836 825

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 2020
Sum alle sektorer3 7934 0884 3294 4064 888
 
Ikke-finansielle foretak2 7272 7032 7292 7692 881
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.2 7272 7032 7292 7692 881
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak8021 0971 0991 1111 469
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond714708715726830
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring8182777982
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..300300300550
Skadeforsikringsselskaper77777
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger263288501525539
Personlig næringsdrivende98876
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.254279493518533
Ufordelt..........
 
Utlandet0000..

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB