404046
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
404046
statistikk
2020-02-18T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 704 760

millioner kroner forvaltningskapital i livsforsikring

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
4. kvartal 20184. kvartal 2019
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 540 2971 704 760
Premieinntekter112 909122 460
Erstatningskostnader59 16960 914
Resultat før tildeling til kunder og skatt14 85321 546
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler10 400137 661
Verdijustert resultat-5 85548 398
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital246 143254 938
Premieinntekter69 08574 189
Erstatningskostnader58 33962 243
Resultat av ordinær virksomhet8 35317 534
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring8 5235 676
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler1 89512 512

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter112 90930 26164 53295 047122 460
Forfalte premier, brutto99 93225 86356 36383 667108 693
Avgitte gjenforsikringspremier-912-225-383-544-767
Overføring av premiereserver til andre13 8884 6238 55211 92414 535
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning73 04420 12838 80656 97875 012
Utbetalte erstatninger, brutto59 16915 38530 47145 40160 914
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-319-131-259-410-730
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger14 1944 8748 59311 98714 829
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger34 61657 09694 063126 355168 176
Premiereserve40 52535 28562 44585 028115 643
Øvrige avsetninger23 291-24-774-9572 645
Til/fra kursreguleringsfondet-14 95418 95725 54634 21638 371
Midler tilordnet forsikringskontrakter5 7542 8786 8458 06711 518
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-6 551-1 715-3 503-5 067-6 905
Provisjonsinntekter67-310-51
Driftsinntekter fast eiendom10042526268
Øvrige driftsinntekter1 6963579371 4631 994
Lønnskostnader/honorarer3 0928471 6832 4043 385
Provisjonskostnader768251499702949
Driftskostnader fast eiendom10011
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler33658114195299
Øvrige driftskostnader4 2179562 2063 2874 335
 
Finansinntekter og -kostnader36 0559 53520 41132 21844 497
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater22 0314 9029 93014 98221 235
Renteinntekter andre eiendeler5 7681 4933 5095 8607 914
Utbytte og andel av over-/underskudd9 5923 5717 85312 67817 030
Rentekostnader1 3364318811 3021 682
 
Gevinster/-tap og verdiregulering-25 65541 00457 02268 90793 164
Realisert gevinst/-tap9 942-103 9873 1028 195
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis12 8733 8808 51512 26019 718
Obligasjoner og sertifikater2 182-289-3911 6201 891
Finansielle derivater-6 120-3 015-3 486-10 004-12 071
Bygninger og annen fast eiendom369..111
Øvrig realisert gevinster/tap639-586-653-776-1 344
Netto verdiendring-35 59641 01453 03565 80684 969
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis-26 89727 98234 73848 89658 668
Obligasjoner og sertifikater-1 6798841 2712 633488
Finansielle derivater-2 9556 4828 7644 01710 586
Bygninger og annen fast eiendom0......6
Øvrige verdiendringer-4 0665 6668 26210 25915 221
 
Resultat av ordinær virksomhet9 0991 8615 5937 77310 028
 
Andre resultatkomponenter-28-86-89-100101
 
Skattekostnader-813509991 3201 924
 
Totalresultat9 1521 4254 5056 3538 205
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring13 2438402 5644 2515 977
Verdijustert resultat-5 85520 81731 13941 99048 398

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler2 7432 7112 8162 7482 431
 
Varige driftsmidler1 0761 4171 3421 4011 412
Bygninger og annen fast eiendom962994988979985
Maskiner, inventar og transportmidler115423354422427
 
Verdipapirer1 360 3951 411 8511 435 0321 469 7781 511 818
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis204 506212 803225 791229 033246 874
Andeler i verdipapirfond569 130612 832627 107651 290668 671
Obligasjoner og sertifikater579 178577 320572 158576 363583 315
Finansielle derivater3 0413 7816 0953 36310 555
Andre verdipapirer4 5405 1163 8819 7302 404
 
Utlån144 969143 891147 533146 842149 988
 
Øvrige fordringer6 2317 77715 37120 4264 717
Fordringer vedrørende forsikring1 5312 92010 31715 1811 568
Gjenforsikringsandel1 4901 6191 5531 5861 595
Andre fordringer3 2103 2383 5023 6591 554
 
Bankinnskudd og kontanter24 88323 29629 77822 35534 394
 
Sum eiendeler1 540 2971 590 9441 631 8711 663 5501 704 760
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital105 491105 487108 422111 562114 129
Innskutt egenkapital42 24142 23242 85344 08645 934
Selskapskapital7 6127 6017 5797 5797 264
Overkursfond17 92017 92017 92017 92018 090
Annen innskutt egenkapital16 70916 71117 35418 58720 580
Opptjent egenkapital63 25063 25565 56967 47768 195
Annen egenkapital63 25062 06661 61261 97764 664
Ufordelt resultat..1 1903 9585 4993 531
 
Ansvarlig lånekapital28 00827 81227 51328 82428 769
Obligasjonslån16 93816 74216 44317 75417 699
Andre lån11 07011 07011 07011 07011 070
 
Forsikringsmessige avsetninger1 378 4031 435 1441 471 6601 499 8991 540 612
Premiereserver for egen regning11 251 1831 286 7481 313 5751 336 5331 367 834
Tilleggsavsetninger54 94554 70854 65154 46155 827
Kursreguleringsfond49 01667 97274 56283 23287 386
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond21 50021 65121 53017 39128 159
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 7591 6191 4791 4741 264
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene..2 4465 8636 808141
 
Avsetninger for forpliktelser3 8204 3924 5014 6253 792
Pensjonsforpliktelser9159811 002990872
Utsatt skatt2 7822 9763 0943 1622 492
Andre avsetninger for forpliktelser123436406474428
 
Øvrig gjeld24 57518 10819 77518 64017 457
Påløpte, ikke forfalte kostnader878808703612803
Mottatte, ikke opptjente inntekter11171318153
Betalbar skatt1 3841 4422 0152 1592 935
Utbytte, konsernbidrag..........
Gjeld vedrørende forsikring4 1334 0762 3973 6893 062
Annen gjeld8 02010 25614 0228 5339 290
Finansielle derivater10 1471 5086263 6281 212
 
Sum gjeld og egenkapital1 540 2971 590 9441 631 8711 663 5501 704 760
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1818171717
Utlån med pant i bolig41 91040 27840 28340 20439 068
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.315 557344 387359 234373 781398 970

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
 
Sum alle sektorer773 636825 635852 898880 323915 545
 
Ikke-finansielle foretak129 873123 841136 157134 482143 206
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.852411484510491
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.257257264260285
Private aksjeselskaper mv.128 764123 174135 410133 713142 430
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak450 863489 354496 464513 159523 633
Norges Bank..........
Banker92989795110
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 7272 3752 3742 3962 423
Verdipapirfond428 964457 491464 436479 315488 037
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond13 56823 53824 09125 75427 854
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 9143 1652 7702 8872 324
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser513512491493591
Skadeforsikringsselskaper2 0842 1762 2062 2192 294
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet192 900212 439220 277232 681248 705

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
Sum alle sektorer579 178577 320572 158576 363583 315
 
Ikke-finansielle foretak96 83394 88291 49590 26289 396
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.26 37724 68524 26524 14524 172
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.24 61824 66221 11521 35720 666
Private aksjeselskaper mv.45 83845 53546 11644 76044 558
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak115 630112 410113 128113 949118 317
Norges Bank..........
Banker43 74039 22443 32242 23044 170
Kredittforetak71 06672 37068 94369 77072 192
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper4237373737
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring5325255671 6411 644
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser163165171177179
Skadeforsikringsselskaper8789889596
 
Offentlig forvaltning38 75038 44837 90037 13039 521
Statsforvaltningen18 35019 09020 38019 12518 097
Kommuneforvaltningen20 40019 35917 51918 00521 423
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet327 965331 581329 635335 022336 081

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
Sum alle sektorer144 969143 891147 533146 842149 988
 
Ikke-finansielle foretak43 24142 26943 89742 76443 272
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar473529613643718
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2 4642 4572 4572 2742 279
Private aksjeselskaper mv.40 30039 27940 82339 84440 274
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål44441
 
Finansielle foretak3 4633 0652 9922 5672 649
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper614615489150
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1 9971 9521 9922 0052 034
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring852497512547615
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning45 10545 90648 23449 54150 977
Statsforvaltningen6 6427 0136 9576 6546 674
Kommuneforvaltningen38 46338 89341 27742 88644 303
 
Ideelle organisasjoner413415418468492
 
Husholdninger42 01940 38740 38840 30839 170
Personlig næringsdrivende0000..
Borettslag o.l.108108105103101
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.41 91140 27940 28340 20539 069
Ufordelt..........
 
Utlandet10 72711 85011 60311 19313 429

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter69 08517 30135 67954 74074 189
Forfalte bruttopremie82 68933 15652 65970 06988 688
Avgitte gjenforsikringspremier-12 213-4 771-6 834-9 586-11 874
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-1 140-12 885-11 455-6 214-2 371
Gjenforsikringsandel-2521 8011 309472-254
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger49 78313 61426 62740 69354 755
Betalte erstatninger, brutto58 33915 48930 07544 81762 243
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-7 720-1 688-2 949-5 331-7 437
Endring i erstatningsavsetning, brutto-699-337-7281 320-26
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel-215140219-7512
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.2771010-37-37
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-12 845-3 406-6 973-10 596-14 412
Provisjonsinntekter18859108152201
Driftsinntekter fast eiendom619191766
Øvrige driftsinntekter428109248372500
Lønnskostnader/ honorarer6 9031 9303 8105 8048 068
Provisjonskostnader3 3058991 8802 7373 594
Driftskostnader fast eiendom1477711
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler455125310475721
Øvrige driftskostnader2 8456221 3412 1122 786
 
Finansinntekter /-kostnader3 3351 0932 0492 7133 734
Renteinntekter3 0186981 5112 1803 037
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd485450643694909
Rentekostnader16754105161212
 
Gevinster/tap og verdiregulering-1 4405 4216 2857 1118 778
Netto realisert gevinst/ tap2 2733 1953 5793 5704 027
Netto verdiendringer-3 7132 2262 7063 5414 751
 
Resultat av ordinær virksomhet8 3536 79410 41313 27617 534
 
Andre resultatkomponenter..........
 
Skattekostnad2 2736231 4481 8992 659
 
Totalresultat6 0806 1718 96611 37614 875
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring8 5234422 4103 9645 676

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler6 1208 0118 0488 0718 473
 
Varige driftsmidler1 4282 5992 5092 0682 072
Bygninger og annen fast eiendom744738752359359
Maskiner, inventar og transportmidler6841 8611 7571 7101 713
 
Verdipapirer147 439152 128150 468151 602152 469
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis21 25019 16218 78917 43619 648
Andeler i verdipapirfond31 48134 77833 20935 29335 076
Obligasjoner og sertifikater93 67697 14397 20097 60996 125
Finansielle derivater3203904994421 044
Andre verdipapirer712655771822576
 
Utlån3 9243 7443 7363 7253 850
 
Gjenforsikringsandel21 11021 40120 44221 57720 650
 
Øvrige fordringer56 36061 39360 48356 11255 034
Fordringer vedrørende forsikring25 12230 94229 90527 29226 452
Andre fordringer31 23830 45130 57828 81928 582
 
Bankinnskudd og kontanter9 76213 6759 46112 18912 391
 
Sum eiendeler246 143262 952255 147255 344254 938
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital75 78280 78483 44084 79281 507
Innskutt egenkapital14 60516 77416 76016 76216 896
Selskapskapital4 8594 6954 5604 5844 582
Overkursfond3 9376 6366 6366 6366 729
Annen innskutt egenkapital5 8105 4435 5645 5425 585
Opptjent egenkapital61 17764 01066 68068 03064 610
Annen egenkapital61 17754 94855 33254 85449 368
Ufordelt resultat..9 06211 34713 17615 242
 
Ansvarlig lånekapital3 2013 2013 2383 2363 237
Obligasjonslån2 9222 9222 9242 9222 923
Andre lån279279314314314
 
Forsikringstekniske avsetninger126 442136 837133 733130 614126 623
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie30 84442 22840 54035 63831 045
Brutto erstatningsavsetning89 97888 51387 16190 15590 655
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.15 6206 0966 0334 8214 924
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser10 36211 71911 68911 58011 619
Pensjonsforpliktelser1 5691 5691 5581 6971 650
Utsatt skatt7 5617 6727 7167 4557 465
Andre avsetninger for forpliktelser1 2322 4772 4142 4282 503
 
Øvrig gjeld30 35630 41023 04725 12231 952
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 6401 5621 4171 4641 636
Mottatte, ikke opptjente inntekter280157125114251
Betalbar skatt1 9911 5131 2671 9182 671
Utbytte, konsernbidrag6 5435 996....6 750
Gjeld vedrørende forsikring4 9056 4076 1455 9095 493
Annen gjeld14 28414 50013 85915 13514 870
Finansielle derivater713275234582282
 
Sum gjeld og egenkapital246 143262 952255 147255 344254 938
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8382828288
Utlån med pant i bolig255266260258254

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
Sum alle sektorer52 73153 94051 99852 72954 724
 
Ikke-finansielle foretak9 2869 4219 3869 87511 907
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.223189172167145
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.44333
Private aksjeselskaper mv.8 3828 5478 5329 02811 077
Personlige foretak677681679677682
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak20 34619 70019 66019 80119 916
Norges Bank..........
Banker2 746306323323342
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper183186164153141
Verdipapirfond15 55417 34517 25217 40517 603
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond687678698709651
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring418422481479454
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser682682682682682
Skadeforsikringsselskaper7681605143
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet23 10024 81922 95223 05322 901

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
Sum alle sektorer93 67697 14397 20097 60996 125
 
Ikke-finansielle foretak13 83314 09215 68614 65613 332
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 4611 5371 7111 5791 466
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.5 2845 2055 0844 9164 090
Private aksjeselskaper mv.7 0897 3508 8918 1627 777
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak36 27038 49237 07436 60535 139
Norges Bank..........
Banker13 27114 10914 41614 50214 023
Kredittforetak22 81424 19722 47821 98820 703
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper465143155
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring55522
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser6666307
Skadeforsikringsselskaper1271251259299
 
Offentlig forvaltning14 10815 65412 77313 05913 286
Statsforvaltningen4 8026 0374 5243 7432 716
Kommuneforvaltningen9 3069 6178 2499 31610 570
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet29 46528 90631 66733 28934 368

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 2019
Sum alle sektorer3 9243 7443 7363 7253 850
 
Ikke-finansielle foretak2 7862 7042 7232 7282 740
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.2 7862 6932 7132 7152 727
Personlige foretak..10101413
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak835739751741859
Norges Bank..........
Banker45........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond631658668658771
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring15174757681
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper77777
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger303301262255250
Personlig næringsdrivende484412109
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.256257250245241
Ufordelt..........
 
Utlandet00000

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB