404052
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/kvartal
404052
statistikk
2020-11-18T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1 761 474

mill. kroner forvaltningskapital i livsforsikring

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
3. kvartal 20193. kvartal 2020
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 663 5501 761 474
Premieinntekter95 04797 383
Erstatningskostnader45 40148 835
Resultat før tildeling til kunder og skatt15 84015 754
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler101 12525 507
Verdijustert resultat41 990-5 294
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital255 344271 367
Premieinntekter54 74059 276
Erstatningskostnader44 81748 440
Resultat av ordinær virksomhet13 27611 993
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring3 9647 922
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler9 8244 627

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Premieinntekter95 047122 47539 46166 20597 383
Forfalte premier, brutto83 667108 71227 64851 06879 263
Avgitte gjenforsikringspremier-544-768-237-454-584
Overføring av premiereserver til andre11 92414 53112 05115 59118 704
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning56 97874 97833 94053 52671 843
Utbetalte erstatninger, brutto45 40160 89118 40433 72348 835
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-410-730-120-266-377
Øvrige avsetninger1..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger11 98714 81715 65620 06823 384
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger126 355168 651-76 729-82844 191
Premiereserve85 028116 078-40 2339 02943 069
Øvrige avsetninger2-957498-872-1 590-1 964
Til/fra kursreguleringsfondet34 21638 371-38 555-13 114-8 981
Midler tilordnet forsikringskontrakter8 06713 7052 9304 84612 067
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-5 067-6 911-557-2 235-3 169
Provisjonsinntekter-5-170-259255
Driftsinntekter fast eiendom6268102131
Øvrige driftsinntekter1 4632 2081 7112 1603 181
Lønnskostnader/honorarer2 4043 3847451 5942 402
Provisjonskostnader702959277541793
Driftskostnader fast eiendom11000
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler19541287163249
Øvrige driftskostnader3 2874 2631 1662 1773 192
 
Finansinntekter og -kostnader32 21844 48811 74218 44829 044
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater14 98221 2355 58410 07816 994
Renteinntekter andre eiendeler5 8607 8962 6003 4094 348
Utbytte og andel av over-/underskudd12 67817 0304 0336 0909 066
Rentekostnader1 3021 6744751 1291 364
 
Gevinster/-tap og verdiregulering68 90793 588-94 865-29 638-3 537
Realisert gevinst/-tap3 1028 1716 740-1 12017 298
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis12 26019 69313 64721 44129 399
Obligasjoner og sertifikater1 6201 8927 2105 1084 959
Finansielle derivater-10 004-12 071-15 370-24 390-14 106
Bygninger og annen fast eiendom11000
Øvrig realisert gevinster/tap-776-1 3451 253-3 279-2 955
Netto verdiendring65 80685 417-101 605-28 519-20 835
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis48 84259 108-62 480-31 317-18 748
Obligasjoner og sertifikater2 6874892 8963 0142 934
Finansielle derivater4 01710 586-28 8983 311-4 604
Bygninger og annen fast eiendom..31-1-1-2
Øvrige verdiendringer10 25915 204-13 122-3 526-415
 
Resultat av ordinær virksomhet7 77310 010-1 429833 687
 
Andre resultatkomponenter-100102-335-314-253
 
Skattekostnader1 3201 915-1 234-1 003-344
 
Totalresultat6 3538 197-5307723 778
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring4 25112 770-1 649-1 9351 043
Verdijustert resultat41 99048 381-39 984-13 031-5 294

Tabell 2 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Eiendeler
Immaterielle eiendeler2 7482 4324 5534 6794 699
 
Varige driftsmidler1 4011 4121 3921 3082 257
Bygninger og annen fast eiendom979985995997989
Maskiner, inventar og transportmidler4224273973111 268
 
Verdipapirer1 469 7781 512 4651 444 8611 523 2441 558 173
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis229 033246 875241 432245 275250 319
Andeler i verdipapirfond651 290669 316591 452639 529678 791
Obligasjoner og sertifikater576 363583 315596 394609 463610 779
Finansielle derivater3 36310 5554 81515 2729 228
Andre verdipapirer9 7302 40410 76713 7069 056
 
Utlån146 842149 988152 979156 994150 694
 
Øvrige fordringer20 4264 40614 1607 13311 226
Fordringer vedrørende forsikring15 1811 5262 8912 7516 012
Gjenforsikringsandel1 5861 5751 5541 5641 576
Andre fordringer3 6591 3059 7162 8183 638
 
Bankinnskudd og kontanter22 35534 34654 06635 33134 424
 
Sum eiendeler1 663 5501 705 0481 672 0101 728 6881 761 474
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital111 562111 729110 987113 510117 869
Innskutt egenkapital44 08645 93446 37448 55749 955
Selskapskapital7 5797 2647 3037 3037 303
Overkursfond17 92018 09019 10520 35720 557
Annen innskutt egenkapital18 58720 57919 96620 89722 095
Opptjent egenkapital67 47765 79564 61364 95367 913
Annen egenkapital61 97765 79565 46857 78257 960
Ufordelt resultat5 499..-8557 1709 954
 
Ansvarlig lånekapital28 82428 76930 87926 69526 869
Obligasjonslån17 75417 69919 50915 32515 499
Andre lån11 07011 07011 37011 37011 370
 
Forsikringsmessige avsetninger1 499 8991 541 2281 464 2441 540 5121 582 965
Premiereserver for egen regning11 336 5331 368 5781 327 0781 376 2421 410 324
Tilleggsavsetninger54 46163 79263 52163 12463 049
Kursreguleringsfond83 23287 38648 83274 27378 405
Erstatningsavsetning for egen regning2..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond17 39119 66920 07820 45517 564
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 4741 8031 7991 7591 721
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene6 808..2 9354 66011 903
 
Avsetninger for forpliktelser4 6253 6294 5703 3404 603
Pensjonsforpliktelser9908721 1191 1911 151
Utsatt skatt3 1622 3271 7701 7682 107
Andre avsetninger for forpliktelser4744311 6813811 346
 
Øvrig gjeld18 64019 71861 33144 63129 168
Påløpte, ikke forfalte kostnader612802841700628
Mottatte, ikke opptjente inntekter1815312715
Betalbar skatt2 1593 0892 8182 2982 479
Utbytte, konsernbidrag..2 200......
Gjeld vedrørende forsikring3 6893 0803 1702 9092 048
Annen gjeld8 5339 18222 63137 12916 282
Finansielle derivater3 6281 21231 8591 5897 716
 
Sum gjeld og egenkapital1 663 5501 705 0721 672 0101 728 6881 761 474
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1617181818
Utlån med pant i bolig40 20439 06837 73036 86935 104
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.373 781399 627355 356400 730427 148

Tabell 3 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
 
Sum alle sektorer880 323916 191832 884884 804929 111
 
Ikke-finansielle foretak134 482143 207147 233145 214151 658
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.510491245285395
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.260285286237235
Private aksjeselskaper mv.133 713142 431146 703144 693151 029
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak513 159524 279454 784487 113482 278
Norges Bank..........
Banker95110106140145
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper2 3962 4232 4112 4782 583
Verdipapirfond479 315488 682420 474450 242470 019
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond25 75427 85426 59628 3813 682
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 8872 3242 4793 1833 457
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser4935915734012
Skadeforsikringsselskaper2 2192 2942 1452 2882 390
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet232 681248 705230 866252 477295 174

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
Sum alle sektorer576 363583 315596 394609 463610 779
 
Ikke-finansielle foretak90 26289 39689 37494 24794 591
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.24 14524 17223 74124 40723 899
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.21 35720 75120 21420 51720 929
Private aksjeselskaper mv.44 76044 47345 41949 32349 764
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak113 949118 328120 729118 060120 000
Norges Bank..........
Banker42 23044 20847 18543 88245 331
Kredittforetak69 77072 16571 61072 25972 695
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper3737501065
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........5
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 6411 6441 6191 6291 617
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser177179178182188
Skadeforsikringsselskaper9596879798
 
Offentlig forvaltning37 13039 52143 35944 93944 914
Statsforvaltningen19 12518 09723 21324 98825 555
Kommuneforvaltningen18 00521 42320 14619 95019 358
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet335 022336 070342 932352 218351 275

Tabell 5 
Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
Sum alle sektorer146 842149 988152 979156 994150 694
 
Ikke-finansielle foretak42 76444 10443 49143 10242 761
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar643718731777805
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.2 2742 2792 3782 6222 689
Private aksjeselskaper mv.39 84441 10640 38139 70339 266
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål41111
 
Finansielle foretak2 5672 6492 7082 9992 927
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper150086..
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond2 0052 0342 0482 2532 267
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring547615660660660
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser..........
Skadeforsikringsselskaper..........
 
Offentlig forvaltning49 54150 97752 18256 06156 604
Statsforvaltningen6 6546 6747 1317 1136 867
Kommuneforvaltningen42 88644 30345 05148 94849 737
 
Ideelle organisasjoner468492494545591
 
Husholdninger40 30839 17037 83136 96935 202
Personlig næringsdrivende0........
Borettslag o.l.1031011009998
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.40 20539 06937 73136 87035 105
Ufordelt..........
 
Utlandet11 19312 59716 27317 31912 609

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Premieinntekter54 74074 57818 99739 05959 276
Forfalte bruttopremie70 06989 83836 59957 90775 635
Avgitte gjenforsikringspremier-9 586-12 754-5 353-8 232-10 973
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-6 214-2 451-14 538-12 596-6 454
Gjenforsikringsandel472-562 2891 9801 069
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger40 69355 65714 78127 53640 791
Betalte erstatninger, brutto44 81764 44516 83833 12348 440
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-5 331-8 766-2 024-4 212-7 393
Endring i erstatningsavsetning, brutto1 320671 028-658347
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel-75-78-1 066-727-594
Premierabatter og andre gevinstavtaler1..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.2-37-11610-10
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-10 596-13 744-3 685-7 420-11 121
Provisjonsinntekter15221162111162
Driftsinntekter fast eiendom17614713
Øvrige driftsinntekter372508131229303
Lønnskostnader/ honorarer5 8047 3921 9823 8966 067
Provisjonskostnader2 7373 4039161 9442 623
Driftskostnader fast eiendom710248
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler475943174368570
Øvrige driftskostnader2 1122 7768091 5532 330
 
Finansinntekter /-kostnader2 7133 9414101 5392 486
Renteinntekter2 1803 0019311 6772 391
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd6941 148-457-17268
Rentekostnader16120764122172
 
Gevinster/tap og verdiregulering7 1119 150-4 3312252 141
Netto realisert gevinst/ tap3 5704 1283192071 659
Netto verdiendringer3 5415 022-4 65018482
 
Resultat av ordinær virksomhet13 27618 268-3 3895 86611 993
 
Andre resultatkomponenter-90-83-314-195-175
 
Skattekostnad1 8992 679-3031 3652 835
 
Totalresultat11 28615 505-3 4004 3068 983
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring3 9647 3496304 3507 922

Tabell 7 
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Eiendeler
Immaterielle eiendeler8 0718 5318 4688 3087 965
 
Varige driftsmidler2 0682 1182 0822 3482 281
Bygninger og annen fast eiendom359359380378359
Maskiner, inventar og transportmidler1 7101 7591 7021 9701 922
 
Verdipapirer151 602152 783150 240159 002157 296
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis17 45419 72418 71121 02821 983
Andeler i verdipapirfond35 27437 24729 94133 73835 218
Obligasjoner og sertifikater97 60993 58297 680102 53698 452
Finansielle derivater4421 3341 7351 155720
Andre verdipapirer8228962 173544922
 
Utlån3 7253 7934 0884 3294 406
 
Gjenforsikringsandel21 57722 69826 38924 33024 310
 
Øvrige fordringer56 11257 79267 07564 24461 131
Fordringer vedrørende forsikring27 29226 59534 64832 79628 886
Andre fordringer28 81931 19832 42731 44832 245
 
Bankinnskudd og kontanter12 18911 52319 55415 56513 979
 
Sum eiendeler255 344259 239277 896278 126271 367
 
Gjeld og egenkapital
Egenkapital84 79283 48485 40492 25691 152
Innskutt egenkapital16 76217 10918 34218 28818 342
Selskapskapital4 5844 6424 7584 6434 659
Overkursfond6 7366 8288 0828 1508 170
Annen innskutt egenkapital5 4425 6395 5025 4955 512
Opptjent egenkapital68 03066 37567 06173 96772 810
Annen egenkapital54 85466 37567 05267 56262 189
Ufordelt resultat13 176..106 40510 622
 
Ansvarlig lånekapital3 2363 2373 2373 2373 236
Obligasjonslån2 9222 9232 9232 9232 922
Andre lån314314314314314
 
Forsikringstekniske avsetninger130 614127 572145 005141 048135 325
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie35 63833 22246 47244 63438 932
Brutto erstatningsavsetning90 15590 51194 11791 92092 087
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2..........
Sikkerhetsavsetning mv.14 8213 8394 4164 4954 306
Andre tekniske avsetninger2..........
 
Avsetninger for forpliktelser11 58011 46810 84911 59411 242
Pensjonsforpliktelser1 6971 6211 4421 4661 433
Utsatt skatt7 4557 3186 7047 1966 793
Andre avsetninger for forpliktelser2 4282 5292 7032 9323 015
 
Øvrig gjeld25 12233 47833 40229 99230 412
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 4641 7821 6301 5371 758
Mottatte, ikke opptjente inntekter11425215113597
Betalbar skatt1 9183 6173 3433 7135 034
Utbytte, konsernbidrag..6 7606541010
Gjeld vedrørende forsikring5 9095 7198 4707 9116 366
Annen gjeld15 13515 14715 61316 15716 350
Finansielle derivater5822003 542530795
 
Sum gjeld og egenkapital255 344259 239277 896278 126271 367
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8284848383
Utlån med pant i bolig258253279493517

Tabell 8 
Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
Sum alle sektorer52 72956 97148 65154 76657 202
 
Ikke-finansielle foretak9 87510 89110 26710 78511 301
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.167145165143216
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.33333
Private aksjeselskaper mv.9 02810 0619 4239 98810 430
Personlige foretak677682677651653
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak19 80121 08719 45921 92722 627
Norges Bank..........
Banker323342279304302
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper153141113136124
Verdipapirfond17 40517 61816 12017 31117 830
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond709716730708713
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring4791 526459466450
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser6826821 6822 9343 134
Skadeforsikringsselskaper5163776974
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
 
Utlandet23 05324 99318 92522 05423 274

Tabell 9 
Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
Sum alle sektorer97 60993 58297 680102 53698 452
 
Ikke-finansielle foretak14 65613 33314 18915 94415 599
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 5791 4651 3951 9911 598
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.4 9164 0874 2604 6484 741
Private aksjeselskaper mv.8 1627 7818 5349 3059 260
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak36 60536 20234 93337 03535 874
Norges Bank..........
Banker14 50214 02512 95214 39113 430
Kredittforetak21 98821 77621 61422 53622 325
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper1551129
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond..........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring22000
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser63072791010
Skadeforsikringsselskaper9287889779
 
Offentlig forvaltning13 05913 30412 64913 6679 791
Statsforvaltningen3 7432 7344 4014 2952 627
Kommuneforvaltningen9 31610 5708 2499 3727 164
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
 
Utlandet33 28930 74335 90935 89037 188

Tabell 10 
Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 20202. kvartal 20203. kvartal 2020
Sum alle sektorer3 7253 7934 0884 3294 406
 
Ikke-finansielle foretak2 7152 7272 7032 7292 769
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv...........
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...........
Private aksjeselskaper mv.2 7152 7272 7032 7292 769
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak7418021 0971 0991 111
Norges Bank..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper..........
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond658714708715726
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring7681827779
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser....300300300
Skadeforsikringsselskaper77777
 
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
 
Ideelle organisasjoner..........
 
Husholdninger269263288501525
Personlig næringsdrivende109887
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.258254279493518
Ufordelt..........
 
Utlandet00000

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB