Pensjonskasser

Oppdatert: 5. juli 2023

Neste oppdatering: 2. juli 2024

Forvaltningskapital for pensjonskassene
Forvaltningskapital for pensjonskassene
2022
455 861
millioner kroner
Hovedtall. Millioner kroner
Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
20212022
Forvaltningskapital475 380455 861
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis293 474278 450
Obligasjoner og sertifikater146 323147 898
Premieinntekter22 66823 234
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler36 152-23 942
Resultat av ordinær virksomhet5 417-1 458
Utbetalte pensjoner og erstatninger, brutto10 93611 743
Verdijustert resultat17 353-19 467
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Pensjonskasser. Resultatregnskap
  Pensjonskasser. Resultatregnskap
  20182019202020212022
  Premieinntekter15 89917 11121 23522 66823 234
  Forfalte premier, brutto15 21016 62214 13520 66322 120
  Avgitte gjenforsikringspremie-12-15-17-17-24
  Overføring av premiereserver fra andre7015047 1172 0221 138
  Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning10 3779 83911 46411 80313 282
  Utbetalte pensjoner og erstatninger, brutto9 1959 75210 42810 93611 743
  Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-2-1-2....
  Øvrige avsetninger..........
  Overføring av premiereserve, og tilleggsavsetninger1 184881 0398671 539
  Endring i forsikringsmessige avsetninger2 95538 07635 25340 808-13 370
  Premiereserver10 12011 5469 39615 15813 090
  Øvrige avsetninger7304 5187 1864 859-11 688
  Til/fra kursreguleringsfondet-11 21118 76112 99711 936-18 009
  Midler tilordnet forsikringskontrakter3 3153 2505 6748 8553 238
  Andre ordinære driftsinntekter (+)/driftskostnader (-)-437-484-517-793-838
  Provisjonsinntekter....77
  Driftsinntekter fast eiendom744786855808735
  Øvrige driftsinntekter8544784248
  Lønnskostnader/honorarer669715693793269
  Provisjonskostnader445344101124
  Driftskostnader fast eiendom91116151245263
  Av- og nedskrivninger og verdiendringer på ikke-finansielle eiendeler....1
  Øvrige driftskostnader4624295625041 041
  Finansinntekter (+) og -kostnader (-)7 2778 1147 6928 8316 524
  Renteinntekter, obligasjoner og sertifikater3 6243 9823 4083 4034 101
  Renteinntekter andre eiendeler742438797670275
  Utbytte og andel av over-/ underskudd2 9223 7183 5234 7992 311
  Rentekostnader11243642163
  Gevinster/-tap og verdiregulering-8 10627 71522 82527 321-30 466
  Realiserte gevinster(+)/-tap(-)5 6526 6507 20415 0545 949
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis6 6028 5937 06413 2699 754
  Obligasjoner og sertifikater-28729881091-594
  Finansielle derivater-703-2 191-7061 699-3 202
  Bygninger og annen fast eiendom1458-8
  Øvrig realisert gevinster/tap40-5431-14-1
  Netto verdiendring-13 75821 06615 62112 268-36 415
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis-12 85918 08413 07115 168-32 138
  Obligasjoner og sertifikater-7216591 419-1 800-5 122
  Finansielle derivater-4011 921839-1 784614
  Bygninger og annen fast eiendom228244302444356
  Øvrige verdiendringer-6158-10239-126
  Resultat av ordinær virksomhet1 3014 5414 5185 417-1 458
  Andre resultatkomponenter327-3015-26
  Skattekostnader-594143370502120
  Totalresultat for året1 8984 4244 1174 930-1 604
  Spesifikasjoner
  Resultat av teknisk regnskap for pensjonskassene1 1339481 1822 227..
  Verdijustert resultat-9 91023 30217 51517 353-19 467
  Standardtegn i tabeller
 • Pensjonskasser. Balanse
  Pensjonskasser. Balanse
  20182019202020212022
  Eiendeler
  Immaterielle eiendeler00000
  Varige driftsmidler9 1859 41110 07110 88811 482
  Bygninger og annen fast eiendom9 1819 40610 06610 88411 479
  Maskiner, inventar og transportmidler45553
  Verdipapirer333 889368 050405 321440 305427 782
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis48 42253 07960 80065 94473 743
  Andeler i verdipapirfond142 321170 302201 157227 530204 707
  Obligasjoner og sertifikater143 071143 368141 472146 323147 898
  Finansielle derivater671 1321 8905071 433
  Andre verdipapirer81702....
  Utlån9 89010 02210 17211 8122 893
  Øvrige fordringer2 5222 9623 6653 9925 276
  Fordringer vedrørende forsikring6464665781 059831
  Gjenforsikringsandel854....
  Andre fordringer1 8682 4913 0822 9334 445
  Bankinnskudd og kontanter7 18511 9909 5358 3838 428
  Sum eiendeler362 671402 436438 763475 380455 861
  Gjeld og egenkapital
  Egenkapital43 05348 00452 60256 64955 629
  Innskutt egenkapital13 39113 88614 49214 42815 034
  Overkursfond30354085..
  Annen innskutt egenkapital13 36113 85114 45114 34215 034
  Opptjent egenkapital29 66234 11838 10942 22140 595
  Annen egenkapital29 66234 11838 10942 22140 595
  Ansvarlig lånekapital4746591 1891 1611 119
  Andre lån4746591 1891 1611 119
  Forsikringsmessige avsetninger316 876351 293381 887414 614394 727
  Premiereserver for egen regning263 434275 472283 933299 488313 522
  Tilleggsavseteninger15 11622 97326 45624 66611 666
  Kursreguleringsfond28 61142 82454 39971 59926 438
  Erstatningsavsetning for egen regning..........
  Bufferfond......29 026
  Premiefond og pensjonistenes overskuddsfond9 71610 02417 09918 86114 075
  Avsetninger for forpliktelser52259666769892
  Pensjonsforpliktelser8367102112138
  Utsatt skatt395461493510-214
  Andre avsetninger for forpliktelser44687177168
  Øvrig gjeld1 7461 8842 4192 2574 295
  Påløpte, ikke forfalte kostnader89576721171..
  Motatt, ikke opptjente inntekter2012615..
  Betalbar skatt185200238412331
  Utbytte, konsernbidrag1111..
  Gjeld vedrørende forsikring223530817..
  Annen gjeld4119131 0141 1302 749
  Finansielle derivater1 018147765221 214
  Sum gjeld og egenkapital362 670402 436438 763475 380455 861
  Spesifikasjoner
  Antall selskaper9090868380
  Utlån med pant i bolig668561462318507
  Standardtegn i tabeller
 • Pensjonskasser. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor
  Pensjonskasser. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor
  20182019202020212022
  Sum alle sektorer190 743223 381261 957293 474278 450
  Ikke-finansielle foretak20 62323 38027 70229 88925 242
  Statens forretningsdrift..........
  Statlig eide aksjeselskaper mv.2 4002 1202 3392 7162 269
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.102128131125244
  Private aksjeselskaper mv.18 12221 13225 23227 04922 729
  Personlige foretak..........
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000..
  Finansielle foretak92 907113 630134 521156 154161 772
  Norges Bank..........
  Banker1 5961 8821 9173 0062 375
  Kredittforetak....2636..
  Finansieringsselskaper..........
  Statlige låneinstitutter mv...........
  Finansielle holdingselskaper1 3451 3842 1871 3621 176
  Verdipapirfond80 02899 267117 517135 937133 232
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.9 34010 63712 42315 16823 828
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1501266148734
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser60........
  Skadeforsikringsselskaper388334392596427
  Offentlig forvaltning..........
  Statsforvaltningen..........
  Kommuneforvaltningen..........
  Ideelle organisasjoner..........
  Husholdninger..........
  Personlig næringsdrivende..........
  Borettslag o.l...........
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
  Ufordelt..........
  Utlandet77 21386 37199 734107 43291 436
  Standardtegn i tabeller
 • Pensjonskasser. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor
  Pensjonskasser. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor
  20182019202020212022
  Sum alle sektorer143 071143 368141 472146 324147 898
  Ikke-finansielle foretak29 12329 17834 79240 23539 799
  Statens forretningsdrift..........
  Statlig eide aksjeselskaper mv.3 8123 3273 1633 6274 009
  Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....0....
  Kommunalt eide aksjeselskaper mv.6 2285 6257 1887 8517 459
  Private aksjeselskaper mv.19 08420 22624 44128 75728 331
  Personlige foretak..........
  Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000..
  Finansielle foretak60 15358 64748 45547 10047 398
  Norges Bank..........
  Banker33 67533 35032 63134 27335 099
  Kredittforetak25 08723 90314 28711 3158 781
  Finansieringsselskaper..........
  Statlige låneinstitutter mv...........
  Finansielle holdingselskaper344249139209166
  Verdipapirfond..........
  Alternative investeringsfond (AIF) unntatt verdipapirfond.3695216255802 303
  Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring5114111766
  Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser299332449352539
  Skadeforsikringsselskaper328277314354445
  Offentlig forvaltning30 07928 42928 43331 67132 311
  Statsforvaltningen9 9817 1989 20510 97213 608
  Kommuneforvaltningen20 09821 23119 22820 69918 703
  Ideelle organisasjoner..........
  Husholdninger..........
  Personlig næringsdrivende..........
  Borettslag o.l...........
  Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
  Ufordelt..........
  Utlandet23 71627 11529 79127 31728 390
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken dekker alle pensjonskasser i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og spesifikasjoner på enkelte finansobjekter etter sektor.

Private pensjonskasser: Formålet er å yte alders- og uførepensjoner til arbeidstakere og arbeidsgivere som er medlemmer i kassen, og eventuelt pensjoner til de ansattes etterlatte.

Kommunale pensjonskasser: Kommuner og fylkeskommuner har gjennom tariffavtaler opprettet pensjonsordninger for sine ansatte. Formålet er omtrent det samme som for de private pensjonsordningene.

Kommunale foretaks pensjonskasser: Pensjonskasser for kommunale foretak. Inntil 1998 var pensjonskassene til de kommunale foretakene en del av statistikken for private pensjonskasser. Formålet er omtrent det samme som for private pensjonskasser.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Utlån: Omfatter utlån fra finansinstitusjoner til publikumsektoren, definert som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner, samt utlån finansinstitusjonene imellom.

Obligasjoner: Fritt omsettelige rentebærende verdipapirer med opprinnelig løpetid over et år som utstedes i forbindelse med låneopptak.

Aksjer: Andeler i aksjeselskap.

Andeler i verdipapirfond: Eierrettighet til en andel i en verdipapirportefølje som blir administrert av profesjonelle forvaltere.

Vi har tre typer grupperinger: Objekt, sektor og art

Finansobjekter: For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering: Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Inntekts- og kostnadsarter: Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Navn: Pensjonskasser
Emne: Bank og finansmarked

2. juli 2024

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Kun på nasjonalt nivå.

Årlig

Eurostat

Ikke relevant

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt få en oversikt over forsikringsmarkedet og tjenestepensjon i henhold til skatteloven i Norge. Dessuten benyttes oppgavene til tilsynsformål og inngår i kredittindikatoren. De første tallene for enkelte balanse og resultatstørrelser for private pensjonskasser og fond ble publisert i 1951.

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet. Andre viktige brukere er Finanstilsynet, Finansdepartementet og Norges Bank.

Ikke relevant

Statistikk for pensjonskasser blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper og utenriksregnskapet.

Finanstilsynsloven § 1 og 4 og Statistikkloven § 3-2

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforodning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Populasjonen er alle kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, samt alle private pensjonskasser.

Statistikken er basert på regnskapsdata fra pensjonskassene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling

Finanstilsynet samarbeider med Statistisk sentralbyrå om innsamlingen av dataene. Det blir samlet inn resultat- og balansetall, samt sektorfordelte tall for obligasjoner, aksjer, andeler i verdipapirfond, egenkapitalbevis og medlemstall.

Datafilene blir kontrollert ved mottak, samt at det er lagt inn kontrollrutiner ved innlegging i databasen. Hvis uoverstemmelser oppdages kontaktes rapportør over telefon/mail.

Ikke relevant

Ikke relevant

Sammenliknbarhet tilbake til 2008.

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

 • Feil i rapportørens regnskap
 • Feil ved overføring av data fra institusjonens primærregnskap til mottakende media
 • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
 • Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner
 • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportøren
 • Bearbeidingsfeil

Svarprosent lik 100

Kodefeil og samsvarsfeil mellom rapporter forekommer. Rapportørene retter opp etter tilbakemelding fra Statistisk Sentralbyrå og Finanstilsynet.

Ikke relevant

Kontakt