Pensjonskasser

Oppdatert: 6. juli 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Forvaltningskapital for pensjonskassene
Forvaltningskapital for pensjonskassene
2020
438 763
millioner kroner

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Pensjonskasser. Resultatregnskap
Pensjonskasser. Resultatregnskap
20162017201820192020
Premieinntekter15 09814 26215 89917 11121 235
Forfalte premier, brutto14 80513 96615 21016 62214 135
Avgitte gjenforsikringspremie-22-18-12-15-17
Overføring av premiereserver fra andre3153147015047 117
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning8 5748 82210 3779 83911 464
Utbetalte pensjoner og erstatninger, brutto8 1638 6229 1959 75210 428
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-12-1-2-1-2
Øvrige avsetninger..........
Overføring av premiereserve, og tilleggsavsetninger4222011 184881 039
Endring i forsikringsmessige avsetninger19 49626 9402 95538 07635 253
Premiereserver10 6238 73810 12011 5469 396
Øvrige avsetninger1 7902 1217304 5187 186
Til/fra kursreguleringsfondet1 96210 142-11 21118 76112 997
Midler tilordnet forsikringskontrakter5 1205 9393 3153 2505 674
Andre ordinære driftsinntekter (+)/driftskostnader (-)-374-434-437-484-517
Driftsinntekter fast eiendom694667744786855
Øvrige driftsinntekter2414854478
Lønnskostnader/honorarer487655669715677
Provisjonskostnader17242445359
Driftskostnader fast eiendom1108591116151
Øvrige driftskostnader324333462429562
Finansinntekter (+) og -kostnader (-)7 3337 1697 2778 1147 721
Renteinntekter, obligasjoner og sertifikater3 8353 6163 6243 9823 401
Renteinntekter andre eiendeler458705742438773
Utbytte og andel av over-/ underskudd3 0602 8552 9223 7183 582
Rentekostnader208112436
Gevinster/-tap og verdiregulering9 89619 609-8 10627 71522 796
Realiserte gevinster(+)/-tap(-)6 7737 9485 6526 6507 196
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis5 5588 4406 6028 5937 064
Obligasjoner og sertifikater205-80-287298810
Finansielle derivater1 160-286-703-2 191-706
Bygninger og annen fast eiendom2..145
Øvrig realisert gevinster/tap-152-12640-5423
Netto verdiendring3 12411 661-13 75821 06615 600
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis2 87710 527-12 85918 08413 031
Obligasjoner og sertifikater-7471 003-7216591 419
Finansielle derivater182-164-4011 921839
Bygninger og annen fast eiendom216293228244313
Øvrige verdiendringer5973-6158-3
Resultat av ordinær virksomhet3 8844 8451 3014 5414 518
Andre resultatkomponenter-104327-30
Skattekostnader221185-594143370
Totalresultat for året3 6734 6561 8984 4244 117
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for pensjonskassene1 5361 7241 1339481 183
Verdijustert resultat5 84614 987-9 91023 30217 515
Standardtegn i tabeller
Pensjonskasser. Balanse
Pensjonskasser. Balanse
20162017201820192020
Eiendeler
Immaterielle eiendeler00000
Varige driftsmidler8 7299 0209 1859 41110 071
Bygninger og annen fast eiendom8 7259 0169 1819 40610 066
Maskiner, inventar og transportmidler44455
Verdipapirer307 083332 942333 889368 050405 321
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis47 80950 19248 42253 07960 771
Andeler i verdipapirfond120 921138 766142 321170 302201 186
Obligasjoner og sertifikater137 989143 645143 071143 368141 472
Finansielle derivater295162671 1321 890
Andre verdipapirer7017781702
Utlån6 8008 8869 89010 02210 823
Øvrige fordringer1 9971 3832 5222 9623 013
Fordringer vedrørende forsikring583412646466578
Gjenforsikringsandel1719854
Andre fordringer1 3979511 8682 4912 431
Bankinnskudd og kontanter7 1958 3537 18511 9909 535
Sum eiendeler331 805360 584362 671402 436438 763
Gjeld og egenkapital
Egenkapital35 51940 73643 05348 00452 601
Innskutt egenkapital12 33213 04613 39113 88614 492
Egenkapitalbevis..........
Overkursfond....303540
Annen innskutt egenkapital12 33213 04613 36113 85114 451
Opptjent egenkapital23 18727 69029 66234 11838 109
Annen egenkapital23 18727 69029 66234 11838 109
Ansvarlig lånekapital4344344746591 189
Andre lån4344344746591 189
Forsikringsmessige avsetninger294 089317 058316 876351 293381 887
Premiereserver for egen regning239 622252 292263 434275 472283 933
Tilleggsavseteninger13 15714 51215 11622 97326 456
Kursreguleringsfond29 92639 58128 61142 82454 327
Erstatningsavsetning for egen regning..........
Premiefond og pensjonistenes overskuddsfond11 38310 6739 71610 02417 171
Avsetninger for forpliktelser359469522596669
Pensjonsforpliktelser6679836750
Utsatt skatt247365395461495
Andre avsetninger for forpliktelser46254468123
Øvrig gjeld1 4051 8871 7461 8842 417
Påløpte, ikke forfalte kostnader8724789576721
Motatt, ikke opptjente inntekter219201261
Betalbar skatt1925185200236
Utbytte, konsernbidrag70111
Gjeld vedrørende forsikring32132235308
Annen gjeld6899124119131 014
Finansielle derivater5686701 01814776
Sum gjeld og egenkapital331 805360 584362 670402 436438 763
Spesifikasjoner
Antall selskaper8886908985
Utlån med pant i bolig1 092799668561892
Standardtegn i tabeller
Pensjonskasser. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor
Pensjonskasser. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor
20162017201820192020
Sum alle sektorer168 729188 958190 743223 381261 957
Ikke-finansielle foretak20 96122 17720 62323 38027 702
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 8802 3692 4002 1202 341
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.497110102128131
Private aksjeselskaper mv.18 58419 69718 12221 13225 229
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Finansielle foretak76 28788 97692 907113 630134 521
Norges Bank..........
Banker1 5691 7011 5961 8821 917
Kredittforetak........26
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper1 8051 7631 3451 3842 187
Verdipapirfond65 03476 85980 02899 267117 517
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond7 2437 9519 34010 63712 423
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring14514515012661
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser596060....
Skadeforsikringsselskaper432497388334392
Offentlig forvaltning..........
Statsforvaltningen..........
Kommuneforvaltningen..........
Ideelle organisasjoner..........
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
Utlandet71 48277 80577 21386 37199 734
Standardtegn i tabeller
Pensjonskasser. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor
Pensjonskasser. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor
20162017201820192020
Sum alle sektorer137 989143 645143 071143 368141 472
Ikke-finansielle foretak22 31826 25129 12329 17834 792
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide aksjeselskaper mv.3 6233 6753 8123 3273 163
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........0
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.7 1306 4186 2285 6257 188
Private aksjeselskaper mv.11 56516 15819 08420 22624 441
Personlige foretak..........
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Finansielle foretak63 65862 89860 15358 64748 466
Norges Bank..........
Banker33 18834 28733 67533 35032 641
Kredittforetak29 07326 84825 08723 90314 287
Finansieringsselskaper..........
Statlige låneinstitutter mv...........
Finansielle holdingselskaper464444344249139
Verdipapirfond..........
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond155501369521625
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring..3511411
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser535494299332449
Skadeforsikringsselskaper243321328277314
Offentlig forvaltning28 13731 27830 07928 42928 433
Statsforvaltningen10 00911 1119 9817 1989 205
Kommuneforvaltningen18 12820 16720 09821 23119 228
Ideelle organisasjoner..........
Husholdninger..........
Personlig næringsdrivende..........
Borettslag o.l...........
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a...........
Ufordelt..........
Utlandet23 87723 21823 71627 11529 781
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken dekker alle pensjonskasser i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og spesifikasjoner på enkelte finansobjekter etter sektor.

Private pensjonskasser: Formålet er å yte alders- og uførepensjoner til arbeidstakere og arbeidsgivere som er medlemmer i kassen, og eventuelt pensjoner til de ansattes etterlatte.

Kommunale pensjonskasser: Kommuner og fylkeskommuner har gjennom tariffavtaler opprettet pensjonsordninger for sine ansatte. Formålet er omtrent det samme som for de private pensjonsordningene.

Kommunale foretaks pensjonskasser: Pensjonskasser for kommunale foretak. Inntil 1998 var pensjonskassene til de kommunale foretakene en del av statistikken for private pensjonskasser. Formålet er omtrent det samme som for private pensjonskasser.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Utlån: Omfatter utlån fra finansinstitusjoner til publikumsektoren, definert som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner, samt utlån finansinstitusjonene imellom.

Obligasjoner: Fritt omsettelige rentebærende verdipapirer med opprinnelig løpetid over et år som utstedes i forbindelse med låneopptak.

Aksjer: Andeler i aksjeselskap.

Andeler i verdipapirfond: Eierrettighet til en andel i en verdipapirportefølje som blir administrert av profesjonelle forvaltere.

Vi har tre typer grupperinger: Objekt, sektor og art

Finansobjekter: For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering: Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Inntekts- og kostnadsarter: Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Navn: Pensjonskasser

Emne: Bank og finansmarked

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Kun på nasjonalt nivå.

Årlig

Eurostat

Ikke relevant

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt få en oversikt over forsikringsmarkedet og tjenestepensjon i henhold til skatteloven i Norge. Dessuten benyttes oppgavene til tilsynsformål og inngår i kredittindikatoren. De første tallene for enkelte balanse og resultatstørrelser for private pensjonskasser og fond ble publisert i 1951.

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet. Andre viktige brukere er Finanstilsynet, Finansdepartementet og Norges Bank.

Ikke relevant

Statistikk for pensjonskasser blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper og utenriksregnskapet.

Finanstilsynsloven § 1 og 4 og Statistikkloven § 3-2

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforodning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Populasjonen er alle kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, samt alle private pensjonskasser.

Statistikken er basert på regnskapsdata fra pensjonskassene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling

Finanstilsynet samarbeider med Statistisk sentralbyrå om innsamlingen av dataene. Det blir samlet inn resultat- og balansetall, samt sektorfordelte tall for obligasjoner, aksjer, andeler i verdipapirfond, egenkapitalbevis og medlemstall.

Datafilene blir kontrollert ved mottak, samt at det er lagt inn kontrollrutiner ved innlegging i databasen. Hvis uoverstemmelser oppdages kontaktes rapportør over telefon/mail.

Ikke relevant

Ikke relevant

Sammenliknbarhet tilbake til 2008.

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonens primærregnskap til mottakende media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportøren
  • Bearbeidingsfeil

Svarprosent lik 100

Kodefeil og samsvarsfeil mellom rapporter forekommer. Rapportørene retter opp etter tilbakemelding fra Statistisk Sentralbyrå og Finanstilsynet.

Ikke relevant

Kontakt