Bærekraftsmål 16:
Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

 

Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 16.1: Oppnå en betydelig reduksjon i voldsbruk og andel voldsrelaterte dødsfall

Betydelig redusere alle former for vold og dødelighet knyttet til vold i hele verden

Antall ofre for drap (16.1.1)
Antall ofre for drap (16.1.1)
2023
40
personer
Antall ofre for drap, fordelt på kjønn (16.1.1)

Antall ofre for drap, fordelt på alder (16.1.1)

Andel av befolkningen som i den siste tiden har vært urolig for vold eller trusler på bostedet (16.1.4)
Andel av befolkningen som i den siste tiden har vært urolig for vold eller trusler på bostedet (16.1.4)
2023
6,9
%
Andel av befolkningen som i den siste tiden har vært urolig for vold eller trusler på bostedet (16.1.4)

Indikator 16.1.4 Andel av befolkningen som føler seg trygge når de går alene rundt i sitt eget nærområde

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen som i den siste tiden er urolig for vold eller trusler på bostedet (16.1.4)

Delmål 16.1: Oppnå en betydelig reduksjon i voldsbruk og andel voldsrelaterte dødsfall

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/kriminalitet-og-rettsvesen/statistikk/utsatthet-og-uro-for-lovbrudd-levekarsundersokelsen

Data: tidsserie, siste oppdatering 1983 - 2018

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 16.10: Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter

Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler

Konstitusjonelle, lovfestede og/eller politiske garantier om offentlig tilgang til informasjon (16.10.2)
For kilde og begrunnelse - se metadata
JA

Indikator 16.10.2 Antall land som vedtar og gjennomfører konstitusjonelle, lovfestede og/eller politiske garantier om offentlig tilgang til informasjon

Tilgjengelig indikator Konstitusjonelle, lovfestede og/eller politiske garantier om offentlig tilgang til informasjon (16.10.2)

Delmål 16.10: Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Grunnloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
Offentleglova: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16
Miljøinformasjonsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-09-31?q=milj%C3%B8informasjon

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 16.a: Forebygge og bekjempe vold, terrorisme og kriminalitet

Styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å bygge kapasitet på alle nivåer, særlig i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe terrorisme og kriminalitet

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). GANHRI akkreditering: A (16.a.1)
For kilde og begrunnelse - se metadata
JA

Indikator 16.a.1 Forekomst av uavhengige nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner som oppfyller Paris-prinsippene

Tilgjengelig indikator Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). GANHRI akkreditering: A (16.a.1)

Delmål 16.a: Forebygge og bekjempe vold, terrorisme og kriminalitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner GANHRI akkreditering: A – oppfyller Paris-prinsippene

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). NIM er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget. https://www.nhri.no/

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 16.b: Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk

Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling

Andel av befolkningen som har følt seg diskriminert eller trakassert i løpet av de tolv siste månedene. 2019 (16.b.1)

Indikator 16.b.1 Andel av befolkningen som rapporterer at de har følt seg diskriminert eller trakassert i løpet av de tolv siste månedene på grunnlag av en form for forskjellsbehandling som er forbudt i henhold til internasjonale menneskerettigheter

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen som rapporterer at de har følt seg diskriminert eller trakassert i løpet av de tolv siste månedene (16.b.1)

Delmål 16.b: Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/helseforhold-levekarsundersokelsen

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Anmeldte lovbrudd om hatefulle ytringer og diskriminering (16.b.a)

Indikator 16.b.a Anmeldte lovbrudd om hatefulle ytringer og diskriminering

Tilgjengelig indikator 16.b.a Anmeldte lovbrudd om hatefulle ytringer og diskriminering

Delmål 16.b) Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Antall

Definisjoner Anmeldte lovbrudd er definert som: Alle lovbrudd registrert av politiet og påtalemyndigheten som anmeldt i løpet av statistikkåret. Trafikk- og tollovovertredelser som avgjøres med forenklede forelegg, regnes ikke som anmeldte, og er derfor ikke med i indikatoren. Saker som anmeldes, etterforskes og avgjøres av Spesialenheten for politisaker inngår ikke i indikatoren.

Straffelovens § 185.Hatefulle ytringer: "Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:

a. hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b. religion eller livssyn,

c. seksuelle orientering,

d. kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller

e. nedsatte funksjonsevne."

Forklaring Noen ytringer er forbudt etter norsk lov og skal straffeforfølges. Men også andre hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging. Innsatsen mot hatefulle ytringer, arbeidet med å fremme ytringsfrihet og arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering skal ses i sammenheng. Dette inkluderer arbeidet mot hatkriminalitet, rasisme, mobbing, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/statbank/table/08484  

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/kriminalitet-og-rettsvesen/statistikk/anmeldte-lovbrudd-og-ofre

Data, tidsserie, siste oppdatering 2003 - 2021

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Etterforskede lovbrudd om hatefulle ytringer og diskriminering (16.b.b)

Indikator 16.b.b Etterforskede lovbrudd om hatefulle ytringer og diskriminering etter politiets avgjørelse

Tilgjengelig indikator 16.b.b Etterforskede lovbrudd om hatefulle ytringer og diskriminering

Delmål 16.b) Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Antall

Definisjoner  Straffelovens § 185.Hatefulle ytringer: "Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:

a. hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b. religion eller livssyn,

c. seksuelle orientering,

d. kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller

e. nedsatte funksjonsevne."

Forklaring Noen ytringer er forbudt etter norsk lov og skal straffeforfølges. Men også andre hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging. Innsatsen mot hatefulle ytringer, arbeidet med å fremme ytringsfrihet og arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering skal ses i sammenheng. Dette inkluderer arbeidet mot hatkriminalitet, rasisme, mobbing, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Oppklaringsstatus

Kilde https://www.ssb.no/statbank/table/09405/

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/kriminalitet-og-rettsvesen/statistikk/etterforskede-lovbrudd

Data, tidsserie, siste oppdatering 2002 - 2021

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.