Artiklar om ledige stillingar

Artiklar, analysar og publikasjonar

2024

 1. Høg etterspørsel etter arbeidskraft i heile 2023 Artikkel 8. februar

  Talet på ledige stillingar har vore høgt i 2023, med over 100 000 ledige stillingar i alle årets kvartal. Nivået var rekordhøgt i første kvartal og har deretter avtatt.

2023

 1. Stabilt tal på ledige stillingar Artikkel 9. november

  Det sesongjusterte talet på ledige stillingar var stabilt frå 2. til 3. kvartal 2023. Samstundes er talet på ledige stillingar i prosent av alle jobbar uendra.

 2. Færre ledige stillingar i 2. kvartal Artikkel 29. august

  Etter at det har vore rekordmange ledige stillingar i over eitt år, ser vi no ein nedgang på 10 prosent frå førre kvartal.

 3. Talet på ledige stillingar fortsett å auke Artikkel 9. mai

  Etter eit rekordår i fjor med over 100 000 ledige stillingar i alle årets kvartal, ser vi no ein ytterlegare auke. Det var 130 400 ledige stillingar i 1. kvartal.

 4. Rekordhøg etterspørsel etter arbeidskraft i 2022 Artikkel 9. februar

  Det var 114 500 ledige stillingar i 4. kvartal 2022. Med over 100 000 ledige stillingar i alle årets kvartal har etterspørselen etter arbeidskraft vore unormalt høg heile året.

2022

 1. Framleis over 100 000 ledige stillingar Artikkel 9. november

  I 3. kvartal 2022 var det 100 200 ledige stillingar. Etterspørselen etter arbeidskraft er framleis høg, sjølv om den er lågare enn den var i førre kvartal.

 2. Rekordhøge tal på ledige stillingar Artikkel 1. september

  I 2. kvartal 2022 var det 107 800 ledige stillingar. Dette er den tredje rekorden på eitt år.

 3. Over 100 000 ledige stillingar Artikkel 12. mai

  I 1. kvartal 2022 var det over 100 000 ledige stillingar. Dette er det høgaste som er målt i statistikken si historie. Samstundes er arbeidsløysa på det lågaste nivået sidan 2009.

 4. Framleis stor etterspurnad etter arbeidskraft Artikkel 9. februar

  I 4. kvartal 2021 var talet på ledige stillingar framleis høgt, og arbeidsløysa var tilbake på same nivå som før koronakrisa. Flest ledige stillingar finn vi innan varehandel.

2021

 1. Rekordmange ledige stillingar trass i nokså høg arbeidsløyse Artikkel 11. november

  Medan arbeidsløysa i 3. kvartal 2021 var tilbake på om lag same nivå som før koronakrisa, var talet på ledige stillingar 96 200 i same periode, det høgaste på over ti år.

 2. Sterk auke i ledige stillingar Artikkel 2. september

  Talet på ledige stillingar gjekk opp med heile 20 900 frå 1. kvartal 2021 til 2. kvartal 2021. Auken på 29 prosent kjem etter den stegvise opphevinga av tiltak rundt koronaviruset, som starta våren 2021.

 3. Framleis auke i ledige stillingar Artikkel 11. mai

  Talet på ledige stillingar gjekk opp med 6 900 frå 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Dette er ein auke på 11 prosent.